Consell de Govern del 25 de novembre de 2014

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del rector

3. Presentació de l’avantprojecte de reforma de les estructures acadèmiques i d’organització administrativa.

4. Informe sobre la revisió del(s) model(s) docent(s) de la UB en el marc dels processos de canvi.

Àmbit de Personal:

5. Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de la RLT aprovada pel Consell Social de 18.10.2012.

 Altres:

6. Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 24,25 i 27 del Reglament de la Facultat de Matemàtiques.

7. Aprovació, si escau, de la substitució com a membre de la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern, del Dr. Eugeni Graugés Pous, pel Dr. Francesc Salvat Gavaldà.

Afers de tràmit:

8. Convenis

9. Relació d’acords de les Comissions delegades.

10. Torn obert de paraules

 Informes:

Punt 4. Informe sobre la revisió del(s) model(s) docent(s) de la UB en el marc dels processos de canvi.

 

Acords:
 

095/2014 Aprovació de la correcció d’errades de la RLT aprovada pel Consell Social de 18.10.2012
096/2014

Aprovació de la modificació dels articles 24,25 i 27 del Reglament de la Facultat de

Matemàtiques

097/2014

Aprovació de la substitució com a membre de la Comissió de Recerca delegada del

Consell de Govern, del Dr. Eugeni Graugés Pous, pel Dr. Francesc Salvat Gavaldà

098/2014 Aprovació del llistat de Convenis lliurats el 20.11.2014
  Relació d’acords de les Comissions Delegades.