Consell de Govern del 25 de juny de 2015

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Concreció del mapa departamental derivat de l’acord aprovat al Consell de Govern de 20 d’abril de 2015, relatiu a la reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la Universitat de Barcelona.
4. Presentació de la proposta de modificació del logotip de la Universitat de Barcelona
5. Informe Econòmic del Grup UB Aquest punt s’ajorna
Àmbit Econòmic
6. Aprovació, si escau, de la cancel·lació anticipada del Cens emfitèutic 2005 i formalització de préstec a llarg termini
7. Aprovació, si escau, de l’adhesió per part de la UB al conveni FACE “ Punto General de entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado”
Àmbit Acadèmic
8. Aprovació, si escau, de les propostes de Premis Extraordinaris de primer i segon cicle, de grau i de màster del curs 2013-2014
9. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de beques de col·laboració
Ensenyaments oficials de grau
10. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del grau en Gestió i Administració Pública
11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau
12. Aprovació, si escau, de la modificació de les taules de reconeixement de l’itinerari doble del grau en Dret i del grau en Administració i Direcció d’Empreses
Ensenyaments oficials de màster universitari
13. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
14. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
15. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster

Àmbit de Professorat
16. Aprovació, si escau, de l’adscripció a departament i àrea de la plaça Agregat assignada al Campus Torribera.
17. Aprovació, si escau, de la renovació del tercer any de la convocatòria de l’adjudicació dels ajuts convocats per la Resolució ECO/1186/2013, de 3 de juny de l’AGAUR, per a la incorporació de personal investigador júnior a les universitats públiques del sistema universitari català.
18. Aprovació, si escau, del canvi de departament del Dr. Enrique Casanovas Ruiz-Fornells, del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència al Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística.
Àmbit de Personal
19. Aprovació, si escau, de la proposta d’adequació de nivell i/o complement específic – Complement de lloc de treball del PAS temporal amb finançament del capítol 1
Altres
20. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de professorat emèrit i atorgament mencions honorífiques del curs 2014-2015
21. Aprovació, si escau, de les propostes de Doctor Honoris Causa 2015
22. Aprovació, si escau, de l’atorgament de la Medalla d’Or de la UB als professors Dr. Nicholas J. Mackintosh, a proposta de la Facultat de Psicologia, amb caràcter pòstum, i al Dr. Emili Lledó Iñigo, a proposta del rector.
23. Aprovació, si escau, del fiançament a la Fundació Parc Científic de Barcelona, pel préstec que li atorga la Generalitat de Catalunya, per un import de 20.294.000 €
24. Informar favorablement, si escau, de l’adhesió de la Universitat de Barcelona a la “Declaració Universal d’Arxius” de la UNESCO
25. Aprovació, si escau, de la proposta d’incorporació de la Universitat de Barcelona a l’Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB)
Afers de tràmit
26. Convenis

27. Aprovació, si escau, de modificacions en les composicions de les Comissions Delegades

28. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades
29. Torn obert de paraules

Acords:

054/2015  Aprovació de la cancel·lació anticipada del Cens emfitèutic 2005 i formalització de
préstec a llarg termini
055/2015  Aprovació de l’adhesió per part de la UB al conveni FACE “ Punto General de entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado”
056/2015  Aprovació de les propostes de Premis Extraordinaris de primer i segon cicle, de grau i de
màster del curs 2013-2014
057/2015  Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de beques de col·laboració
058/2015  Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del grau en Gestió i Administració
Pública
059/2015  Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de
grau
060/2015  Aprovació, si escau, de la modificació de les taules de reconeixement de l’itinerari
doble del grau en Dret i del grau en Administració i Direcció d’Empreses
061/2015  Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
062/2015  Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de
màster
063/2015  Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster
064/2015  Aprovació, si escau, de la proposta d’adequació de nivell i/o complement específic –
Complement de lloc de treball del PAS temporal amb finançament del capítol 1
065/2015  Aprovació, si escau, de la renovació del tercer any de la convocatòria de l’adjudicació
dels ajuts convocats per la Resolució ECO/1186/2013, de 3 de juny de l’AGAUR, per a
la incorporació de personal investigador júnior a les universitats públiques del sistema
universitari català
066/2015  Aprovació, si escau, del canvi de departament del Dr. Enrique Casanovas Ruiz-Fornells,
del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència al Departament de
Probabilitat, Lògica i Estadística
067/2015  Aprovació, si escau, de la proposta d’adequació de nivell i/o complement específic –
Complement de lloc de treball del PAS temporal amb finançament del capítol 1
068/2015  Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de professorat emèrit i atorgament
mencions honorífiques del curs 2014-2015
069/2015  Aprovació, si escau, de les propostes de Doctor Honoris Causa 2015
070/2015  Aprovació, si escau, de l’atorgament de la Medalla d’Or de la UB als professors Dr.
Nicholas J. Mackintosh, a proposta de la Facultat de Psicologia, amb caràcter pòstum, i
al Dr. Emili Lledó Iñigo, a proposta del rector
071/2015  Aprovació, si escau, del fiançament a la Fundació Parc Científic de Barcelona, pel
préstec que li atorga la Generalitat de Catalunya, per un import de 20.294.000 €
072/2015  Informar favorablement, si escau, de l’adhesió de la Universitat de Barcelona a la
“Declaració Universal d’Arxius” de la UNESCO
073/2015  Aprovació, si escau, de la proposta d’incorporació de la Universitat de Barcelona a
l’Associació Bioinformàtics Barcelona (BIB
)
074/2015  Convenis
075/2015  Aprovació, si escau, de modificacions en les composicions de les Comissions Delegades
076/2015  Relació d’acords presos per les Comissions Delegades