Consell de Govern del 24 de febrer de 2021

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària de l’11 de novembre de 2020.

2. Informe del rector.

3. Àmbit del professorat.

1. Aprovació, si escau, de la incorporació de noves àrees afins a l’àrea de Coneixement Comunicació Audiovisual i Publicitat.

2. Aprovació, si escau, del canvi d’àrea de coneixement.

3. Aprovació, si escau, de l’increment de càrrega docent i de retribució professora visitant.

4. Aprovació, si escau, de la qualificació d’Institució Sanitària associada a la UB del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.

4. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del personal eventual.

2. Aprovació, si escau, de l’Acord de jornada del PAS i del calendari laboral 2021.

5. Àmbit de la recerca.

1. Aprovació, si escau, de la Normativa PDA recerca.

2. Aprovació, si escau, de la moratòria de contractació postdocs.

3. Aprovació, si escau, del canvi de nom de l’Institut de Recerca de l’Aigua.

4. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del programa de doctorat.

6. Àmbit acadèmic.

1. Aprovació, si escau, del document d’orientacions per a la docència del segon semestre del curs 2020-2021.

2. Modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

3. Modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

4. Modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.

5. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

6. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau.

7. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del grau en Bioinformàtica.

8. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.

9. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació per procés d’actualització del màster en Filosofia Analítica.

10. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Filosofia Analítica.

12. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

7. Aprovació, si escau, de l’Acord relatiu a la convocatòria d’eleccions 2021.

8. Altres

1. Aprovació, si escau, de la modificació dels Reglaments dels CRAI Biblioteques i del Reglament de Biblioteca digital.

2. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament d’organització, funcionament i exercici del control intern de la UB.

3. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del professorat emèrit i honorari de la UB.

4. Aprovació, si escau, de la formalització de la resolució del dret de superfície de Can Jaumandreu.

5. Aprovació, si escau, de les Xarxes de Telefonia de les Facultats de Física i de Química.

6. Aprovació, si escau, del nomenament de patrons a les Fundacions Grup UB.

7. Aprovació, si escau, del nomenament del Dr. Anicet R. Blanch Gisbert com a membre de la Comissió de Reclamacions.

8. Aprovació, si escau, de representants al Consell Social.

9. Aprovació, si escau, de nomenaments a les comissions delegades de Consell de Govern.

9. Afers de tràmit.

1. Convenis.

2. Comissions delegades.

10. Torn obert de paraules.

11. Full d'instruccions.

 

Acords

001/2021 Informe del rector
002/2021 Aprovació de la incorporació de noves àrees afins a l'àrea de Coneixement Comunicació Audiovisual i Publicitat
003/2021 Aprovació del canvi d’àrea de coneixement
004/2021 Aprovació de l’increment de càrrega docent i de retribució professora visitant
005/2021 Aprovació de la qualificació d’Institució Sanitària associada a la UB del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
006/2021 Aprovació de la modificació de l’RLT del personal eventual
007/2021 Aprovació de l’Acord de jornada laboral del PAS, de 29 de gener de 2021  i del calendari laboral 2021
008/2021 Aprovació de la Normativa PDA recerca 2021
009/2021 Aprovació de la Moratòria dels procediments de contractació d’investigadors postdoctorals
010/2021 Aprovació del canvi de nom de l’Institut de Recerca de l’Aigua
011/2021 Aprovació de la memòria de verificació del programa de doctorat Arts, Creació i Recerca
012/2021 Aprovació del document d'orientacions per a la docència del segon semestre del curs 2020-2021
013/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021
014/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022
015/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023
016/2021 Aprovació dels plans d´estudis de diversos ensenyaments de grau
017/2021 Aprovació del el calendari d´implantació de diversos ensenyaments de grau
018/2021 Aprovació de l´itinerari d´extinció del Grau en Bioinformàtica
019/2021 Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster
020/2021 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació per procés d´actualització del màster en Filosofia Analítica
021/2021 Aprovació del pla d´estudis de diversos ensenyaments de màster
022/2021 Aprovació de la modificació del pla d´estudis del màster en Filosofia Analítica
023/2021 Aprovació de l´itinerari d´extinció de diversos ensenyaments de màster
024/2021 Aprovació de l´Acord relatiu a la convocatòria d´eleccions 2021
025/2021 Aprovació de dos membres de la Junta Electoral Permanent, en representació del col·lectiu d’estudiants
026/2021 Aprovació de la modificació de:
Reglament del CRAI Biblioteques
Reglament de Biblioteca Digital
027/2021 Aprovació de la modificació del Reglament d´organització, funcionament i exercici del control intern de la Universitat de Barcelona
028/2021 Aprovació de la modificació del Reglament del professorat emèrit i honorari de la Universitat de Barcelona
029/2021 Aprovació de la formalització de la resolució del dret de superfície de Can Jaumandreu
030/2021 Aprovació de la pròrroga de les Xarxes de Telefonia de la Facultat de Física i de la Facultat de Química
031/2021 Aprovació del nomenament de patrons a les Fundacions Grup UB
032/2021 Aprovació del nomenament de representants al Consell Social.
033/2021 Aprovació dels nomenaments a les comissions delegades de Consell de Govern
034/2021 Aprovació de la relació de convenis lliurada per Serveis Jurídics i Convenis en data  4 de febrer de 2021
035/2021 Aprovació de la relació d’acords de les comissions delegades