Consell de Govern del 23 de juliol de 2020

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

Ordre del dia:

1. 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2020.

2. Informe del rector.

3. Àmbit Acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora de l’esport universitari d’alt nivell de la Universitat de Barcelona.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022

 

Ensenyaments oficials de Grau

 

4. Aprovació, si escau, de la modificació d’itineraris de doble titulació.

5. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació.

6. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació.

7. Aprovació, si escau, de plans d’estudis.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudis.

9. Aprovació, si escau, de les taules de reconeixement.

10. Aprovació, si escau, de la modificació de les taules de reconeixement.

11. Aprovació, si escau, d’itineraris d’extinció.

12. Aprovació, si escau, de calendaris d’implementació.

 

Ensenyaments de màster

 

13. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació.

14. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació.

15. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació en procés d’actualització.

16. Aprovació, si escau, de plans d’estudis.

17. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudis.

18. Aprovació, si escau, d’itineraris d’extinció.

19. Aprovació, si escau, de les taules de reconeixement.

20. Aprovació, si escau, de la dissolució de l’Àrea de Formació Complementària que s’integra en l’encàrrec de formació contínua gestionada per la Fundació IL3-UB.

 

4. Àmbit del Professorat.

1. Aprovació, si escau, de les places de professorat lector per a la incorporació a la crida internacional del Pla Serra Húnter.

2. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat per a personal investigador Ramon y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.

3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de les places de PDI.

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat, TU i les vinculades.

5. Aprovació, si escau, del nomenament del professorat emèrit i del professorat honorífic.

 

5. Àmbit Econòmic.

1. Aprovació, si escau, de la proposta de normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la UB pel curs 2020-2021.

 

6. Altres.

1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació.

2. Aprovació, si escau, de les propostes del conferiment del títol de Doctor Honoris Causa.

3. Aprovació, si escau, de la modificació dels reglaments d’algunes facultats.

 

7. Afers de tràmit.

1. Convenis.

2. Comissions delegades.

 

8. Torn obert de paraules.

 

Acords

090/2020 Aprovació de la Normativa reguladora de l’esport universitari d’alt nivell de la Universitat de Barcelona.
091/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
092/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.
093/2020 Aprovació de la modificació d’itineraris de doble titulació.
094/2020 Aprovació de les memòries de verificació.
095/2020 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació.
096/2020 Aprovació de plans d’estudis.
097/2020 Aprovació de la modificació de plans d’estudis.
098/2020 Aprovació de les taules de reconeixement.
099/2020 Aprovació de la modificació de les taules de reconeixement.
100/2020 Aprovació d’itineraris d’extinció.
101/2020 Aprovació de calendaris d’implementació.
102/2020 Aprovació de les memòries de verificació.
103/2020 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació.
104/2020 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació en procés d’actualització.
105/2020 Aprovació de plans d’estudis.
106/2020 Aprovació de la modificació de plans d’estudis.
107/2020 Aprovació d’itineraris d’extinció.
108/2020 Aprovació de les taules de reconeixement.
109/2020 Aprovació de la dissolució de l’Àrea de Formació Complementària que s’integra en l’encàrrec de formació contínua gestionada per la Fundació IL3-UB.
110/2020 Aprovació de les places de professorat lector per a la incorporació a la crida internacional del Pla Serra Húnter.
111/2020 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat per a personal investigador Ramon y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.
112/2020 Aprovació de la modificació del catàleg de les places de PDI.
113/2020 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat, TU i les vinculades.
114/2020 Aprovació, si escau, de la proposta de normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la UB pel curs 2020-2021.
115/2020 Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació.
116/2020 Aprovació, si escau, de les propostes del conferiment del títol de Doctor Honoris Causa.
117/2020 Aprovació, si escau, de la modificació dels reglaments d’algunes facultats.
118/2020 Convenis
119/2020 Comissions delegades.