Consell de Govern del 22 de juliol de 2019

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector. Presentació CHARM-EU

3.    Àmbit de Professorat

1.    Aprovació, si escau, de l’adscripció d’àrees afins de Biologia, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
2.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019.
3.    Aprovació, si escau, de les places de professorat lector i els seus perfils, per a la seva incorporació a la crida internacional del Pla Serra Hunter.

4.    Aprovació, si escau, del "Programa propi I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona".

5.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de catedràtic d'universitat funcionaris (torns de promoció i lliures), i les bases corresponents.

6.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de catedràtic contractat  (torns de promoció i lliures), i les bases corresponents.

7.    Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant per al curs 2019-2020.

 

4.    Àmbit del PAS

1.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT de PAS.

 

5.    Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

1.    Aprovació, si escau, de la modificació reglament del Consell d’Estudis del Grau en Medicina.

6.    Àmbit Acadèmic

1.    Aprovació, si escau, de l’adscripció a la Universitat de Barcelona de l’Institut del Teatre.

2.    Aprovació, si escau, del canvi de nom de l’antiga Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, per Campus Docent Sant Joan de Déu.

3.    Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris del curs 2017-2018 dels ensenyaments oficials de grau i de màster.

4.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.

5.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

6.    Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora de les dobles titulacions oficials de grau i de màster universitari de la Universitat de Barcelona.

7.    Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius complementaris previs a l’homologació de títols espanyols de grau i màster que donen accés a una professió regulada en Espanya.

 

Ensenyaments oficials de grau

8.    Aprovació, si escau, de l’itinerari doble dels graus en Comunicació Audiovisual i en Gestió d’Informació i Documentació Digital.

9.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari doble dels graus en Farmàcia i en Nutrició Humana i dietètica.

10.    Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.

11.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

12.    Aprovació, si escau, de la modificació del calendari d’implantació del grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital.

13.    Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau.

14.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció del grau en Informació i Documentació.

 

Ensenyaments oficials de màster universitari

15.    Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.

16.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

 

7.    Àmbit de Doctorat

1.    Aprovació, si escau, de les propostes de modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

2.    Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona.

 

8.    Àmbit de Recerca

1.    Informació sobre la implementació del PDA de Recerca.

2.    Aprovació, si escau, del Reglament UB-FARMATEC.

3.    Aprovació, si escau, de la convocatòria d’Intensificació en Activitats Científiques per al curs 2019-2020.

4.    Aprovació, si escau, del reglament del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA).

5.    Aprovació, si escau, de la Política de gestió de dades de recerca de la Universitat de Barcelona.

6.    Aprovació, si escau, de l’actualització de la Política d’Accés Obert de la Universitat de Barcelona.

 

9.    Àmbit Econòmic

1.    Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de recursos de lliure disposició de projectes europeus.

 

10.    Àmbit d’Emprenedoria, Transferència i Innovació

1.    Aprovació, si escau, del Pla per a l’Emprenedoria a la Universitat de Barcelona.

2.    Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de Barcelona a la futura spin-off  “Qilimanjaro Quantum Tech S.L”.

 

11.    Altres

1.    Aprovació, si escau, de les condicions de la cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona a institucions externes o a tercers.

2.    Aprovació, si escau, del Reglament d’elaboració i seguiment de les cartes de serveis de la Universitat de Barcelona.

3.    Aprovació, si escau, de l’adhesió de la Universitat de Barcelona a la Demanda de declaració d’estat d’emergència climàtica.

4.    Aprovació, si escau, de l’Acord que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, a efectes del còmput dels terminis en els procediments administratius.

5.    Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

 

12.     Afers de tràmit

1.    Convenis.
2.    Comissions delegades.

Acords

073/2019

Aprovació de l’adscripció d’àrees afins de Biologia, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

074/2019

Aprovació de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019.

075/2019

Aprovació de les places de professorat lector i els seus perfils, per a la seva incorporació a la crida internacional del Pla Serra Hunter.

076/2019

Aprovació del "Programa propi I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona".

077/2019

Aprovació de la convocatòria de places de catedràtic d'universitat funcionaris (torns de promoció i lliures), i les bases corresponents.

078/2019

Aprovació de la convocatòria de places de catedràtic contractat  (torns de promoció i lliures), i les bases corresponents.

079/2019

Aprovació de la contractació de professorat visitant per al curs 2019-2020.

080/2019

Aprovació de la modificació de l’RLT de PAS.

081/2019

Aprovació de la modificació reglament del Consell d’Estudis del Grau en Medicina.

082/2019

Aprovació de l’adscripció a la Universitat de Barcelona de l’Institut del Teatre.

083/2019

Aprovació del canvi de nom de l’antiga Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, per Campus Docent Sant Joan de Déu.

084/2019  Aprovació dels premis extraordinaris del curs 2017-2018 dels ensenyaments oficials de grau i de màster.
085/2019  Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.
086/2019  Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
087/2019 Aprovació de la Normativa reguladora de les dobles titulacions oficials de grau i de màster universitari de la Universitat de Barcelona.
088/2019  Aprovació de la modificació de la normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius complementaris previs a l’homologació de títols espanyols de grau i màster que donen accés a una professió regulada en Espanya.
089/2019  Aprovació de l’itinerari doble dels graus en Comunicació Audiovisual i en Gestió d’Informació i Documentació Digital.
090/2019  Aprovació de la modificació de l’itinerari doble dels graus en Farmàcia i en Nutrició Humana i dietètica.
091/2019  Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
092/2019  Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
093/2019  Aprovació de la modificació del calendari d’implantació del grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital.
094/2019  Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau.
095/2019 Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció del grau en Informació i Documentació.
096/2019 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
097/2019 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
098/2019 Aprovació de les propostes de modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.
099/2019 Aprovació de les propostes de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona.
100/2019 Informació sobre la implementació del PDA de Recerca.
101/2019 Aprovació del Reglament UB-FARMATEC.
102/2019 Aprovació de la convocatòria d’Intensificació en Activitats Científiques per al curs 2019-2020.
103/2019 Aprovació del reglament del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA).
104/2019 Aprovació de la Política de gestió de dades de recerca de la Universitat de Barcelona.
105/2019 Aprovació de l’actualització de la Política d’Accés Obert de la Universitat de Barcelona.
106/2019 Aprovació de la modificació de la normativa de recursos de lliure disposició de projectes europeus.
107/2019 Aprovació del Pla per a l’Emprenedoria a la Universitat de Barcelona.
108/2019 Aprovació de la participació de la Universitat de Barcelona a la futura spin-off  “Qilimanjaro Quantum Tech S.L”.
109/2019 Aprovació de les condicions de la cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona a institucions externes o a tercers.
110/2019 Aprovació del Reglament d’elaboració i seguiment de les cartes de serveis de la Universitat de Barcelona.
111/2019 Aprovació de l’adhesió de la Universitat de Barcelona a la Demanda de declaració d’estat d’emergència climàtica.
112/2019 Aprovació de l’Acord que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, a efectes del còmput dels terminis en els procediments administratius.
113/2019 Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
114/2019 Convenis.
115/2019 Comissions delegades.