Consell de Govern del 22 d’abril de 2020 (extraordinari)

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020.

Ordre del dia:

1. Informe del rector.

2. Àmbit Acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de les Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi del COVID-19.

3. Àmbit de Doctorat i Promoció de la Recerca.

1. Aprovació, si escau, del procediment per al dipòsit i lectura de tesis on line.

4. Àmbit d’Òrgans de Govern.

1. Aprovació, si escau, de l’Acord relatiu a la pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat de Barcelona

5. Afers de tràmit.

1. Comissions delegades.

 6. Torn obert de paraules.


Acords

031/2020 Aprovació de les Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi del COVID-19.
032/2020 Aprovació del procediment per al dipòsit i lectura de tesis on line.
033/2020 Aprovació de l’Acord relatiu a la pròrroga del mandat d’òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat de Barcelona.
034/2020 Comissions delegades.