Consell de Govern del 21 de setembre de 2016

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2. Informe del rector.
3. Informació sobre l’avaluació del professorat i semipresencialitat.
4. Informació sobre RIS3CAT i EIT Health.

Àmbit Econòmic

5. Aprovació, si escau, del sostre pressupostari executat de l’exercici 2015 i modificació de la
proposta de sostre pressupostari de l’exercici 2016.

Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

6. Aprovació, si escau, del canvi de nom del departament “d’Estudis Anglesos i de Llengües i Literatures Modernes” per departament de “Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos”.
7. Aprovació dels reglaments dels següents departaments:

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
  · Biomedicina
  · Ciències Clíniques
  · Cirurgia i Especialitats Medico-Quirúrgiques
  · Fonaments Clínics
  · Medicina

Facultat de Química
  · Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica
  · Departament de Química Inorgànica i Orgànica
  · Departament de Ciències de Materials i Química Física

8. Aprovació, si escau, dels Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de la Gestió, dins del procés d’aprovació de la RLT de la RAG (a excepció de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i els Centres Científics i Tecnològics), corresponents a diverses unitats i àrees administratives i modificació d’altres.
9. Aprovació, si escau, de la convocatòria de contractes en pràctiques per al foment de l’ocupació, que es finançarà amb recursos d’incentius a la reforma, per tal de promoure el desenvolupament de la Reforma Administrativa i de Gestió, per un import màxim de 450.000 €.

Àmbit Acadèmic

10. Aprovació, si escau, de l’adscripció del Centre d’Estudis Internacionals (CEI) i aprovació, si escau, de la Memòria.
11. Aprovació, si escau, del premi extraordinari del curs 2014-2015 de l’ensenyament de grau en Enginyeria Informàtica.
12. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2015-2016.*
13. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.*
14. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.*
15. Aprovació, si escau, de la modificació de les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau.

Ensenyaments Oficials de Grau

16. Aprovació, si escau, de la modificació del Pla d’Estudis de diversos ensenyaments de grau.*
17. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari doble del grau en Comunicació Audiovisual i del grau en Informació i Comunicació.*

Ensenyaments oficials de Màster universitari

18. Aprovació, si escau, del Pla d’Estudis de diversos ensenyaments de màster.*
19. Aprovació, si escau, de la modificació del Pla d’Estudis de diversos ensenyaments de màster.*
20. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster.

Àmbit de Professorat

21. Aprovació, si escau, de la convocatòria de concursos d'accés a places del cos docent de catedràtic d'universitat (torn lliure i torn de promoció).
22. Aprovació, si escau, de la convocatòria de concursos de promoció interna per a la provisió de places de catedràtic contractat.
23. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant.
24. Aprovació, si escau, de la convocatòria del concurs per a l’adjudicació de 25 contractes de professorat associat 12 hores (6+6) tipus 4t de la Universitat de Barcelona.

Àmbit del PAS

25. Aprovació, si escau, de l’Acord de bases Comunes Reguladores per a la Mobilitat Voluntària del Personal d’Administració i Serveis Laboral Fix mitjançant la provisió temporal de llocs de treballs per motiu de jubilació parcial.
26. Aprovació, si escau, de l’Acord d’execució de la sentència de la roba de treball.
27. Elevar, si escau, com a proposta definitiva, la proposta elaborada per la Gerència de la correcció i actualització del document de modificació de l’RLT de PAS funcionari i laboral.

Àmbit de Recerca

28. Aprovació, si escau, de la constitució de l’empresa Bluephage, S.L.*  **

Altres

29. Aprovació, si escau, de la creació de la unitat “Museu de la Universitat de Barcelona”.
30. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern: el Dr. José Ramírez Ruz substitueix al Dr. Ramón Farré Ventura.
31. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern: el Dr. Josep Maria Ustrell Torrent substitueix al Dr. Ramon Farré Ventura.
32. Informació i aprovació, si escau, de la realització del conveni amb la Diputació de Barcelona sobre els mòduls de l’edifici de Torribera.

Afers de tràmit

33. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
34. Relació de Convenis.
35. Procediment pel canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la Comunitat UB.
36. Torn obert de paraules.

Acords

112/2016

Aprovació del sostre pressupostari executat de l’exercici 2015 i modificació de la proposta de sostre pressupostari de l’exercici 2016:
  · 2016_08_Annex_02
  · 2016_08_Annex_02_Comptes Anuals Exercici 2015

113/2016 Aprovació del canvi de nom del departament “d’Estudis Anglesos i de Llengües i Literatures Modernes” per departament de “Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos”.
114/2016 Aprovació dels reglaments dels següents departaments:
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
  · Biomedicina
  · Ciències Clíniques
  · Cirurgia i Especialitats Medico-Quirúrgiques
  · Fonaments Clínics
  · Medicina

  Facultat de Química
  · Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica
  · Departament de Química Inorgànica i Orgànica
  · Departament de Ciències de Materials i Química Física
115/2016 Aprovació dels Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de la Gestió, dins del procés d’aprovació de la RLT de la RAG (a excepció de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i els Centres Científics i Tecnològics), corresponents a diverses unitats i àrees administratives i modificació d’altres.
  · 2016_08_Annex_12
  · 2016_08_Annex_12 continuació
116/2016 Aprovació de la convocatòria de contractes en pràctiques per al foment de l’ocupació, que es finançarà amb recursos d’incentius a la reforma, per tal de promoure el desenvolupament de la Reforma Administrativa i de Gestió, per un import màxim de 450.000 €.
117/2016 Aprovació de l’adscripció del Centre d’Estudis Internacionals (CEI) i aprovació, si escau, de la Memòria.
118/2016 Aprovació del premi extraordinari del curs 2014-2015 de l’ensenyament de grau en Enginyeria Informàtica.
119/2016 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2015-2016.
120/2016 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.
121/2016 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.
122/2016 Aprovació de la modificació de les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de grau.
123/2016 Aprovació de la modificació del Pla d’Estudis de diversos ensenyaments de grau.
124/2016 Aprovació de la modificació de l’itinerari doble del grau en Comunicació Audiovisual i del grau en Informació i Comunicació.
125/2016 Aprovació del Pla d’Estudis de diversos ensenyaments de màster.
126/2016 Aprovació de la modificació del Pla d’Estudis de diversos ensenyaments de màster.
127/2016 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster.
128/2016 Aprovació, si escau, de la convocatòria de concursos d'accés a places del cos docent de catedràtic d'universitat (torn lliure i torn de promoció).
129/2016 Aprovació, si escau, de la convocatòria de concursos de promoció interna per a la provisió de places de catedràtic contractat.
130/2016 Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant.
131/2016 Aprovació, si escau, de la convocatòria del concurs per a l’adjudicació de 25 contractes de professorat associat 12 hores (6+6) tipus 4t de la Universitat de Barcelona.
132/2016 Aprovació, si escau, de l’Acord de bases Comunes Reguladores per a la Mobilitat Voluntària del Personal d’Administració i Serveis Laboral Fix mitjançant la provisió temporal de llocs de treballs per motiu de jubilació parcial.
133/2016 Aprovació, si escau, de l’Acord d’execució de la sentència de la roba de treball.  
  Proposta de la correcció i actualització del document de modificació de l’RLT  
134/2016 Aprovació, si escau, de la constitució de l’empresa Bluephage, S.L.
135/2016 Aprovació, si escau, de la creació de la unitat “Museu de la Universitat de Barcelona”.
136/2016 Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern: el Dr. José Ramírez Ruz substitueix al Dr. Ramón Farré Ventura.
137/2016 Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern: el Dr. Josep Maria Ustrell Torrent substitueix al Dr. Ramon Farré Ventura.
138/2016 Informació i aprovació, si escau, de la realització del conveni amb la Diputació de Barcelona sobre els mòduls de l’edifici de Torribera.
139/2016 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
140/2016 Relació de Convenis.
141/2016 Procediment pel canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la Comunitat UB.