Consell de Govern del 21 d'abril de 2021

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 24 de febrer de 2021.

2. Informe del rector.

3. Àmbit del professorat.

1. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI del 2021.

2. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat per a personal investigador que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.

4. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT PAS-F.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de l'RLT del personal eventual.

5. Àmbit de la recerca.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa reguladora dels contractes predoctorals.

2. Aprovació, si escau, dels estatuts de l'Associació TECNIO.

6. Àmbit acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de les Directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2021-2022.

2. Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada per al curs 2021-2022.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022..

4. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.

5. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

6. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau.

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la taula de reconeixement del grau en Turisme.

8. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

9. Aprovació, si escau, de l‘itinerari d’extinció del màster Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals.

7. Aprovació, si escau, del text refós del Reglament d’Organització dels Estudiants.

8. Aprovació, si escau, dels comptes anuals 2019

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 33 del Reglament de la Facultat de Dret.

9. Altres

1. Aprovació, si escau, de nous membres de la Junta Consultiva.

2. Aprovació, si escau, de nous membres de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la Universitat de Barcelona.

3. Informe dels acords de la Junta Electoral Permanent en relació a la convocatòria d'eleccions 2021.

10. Afers de tràmit

1. Convenis

2. Comissions delegades

11. Torn obert de paraules.

 

Acords

036/2021 Informe del rector
037/2021 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI del 2021
038/2021

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat per a personal investigador que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents

- Places

- Bases

039/2021 Aprovació de la modificació de l’RLT PAS-F
040/2021 Aprovació de la modificació de l'RLT del personal eventual
041/2021 Aprovació de la modificació de la normativa reguladora dels contractes predoctorals
042/2021 Aprovació dels estatuts de l'Associació TECNIO
043/2021 Aprovació de les Directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2021-2022
044/2021 Aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada per al curs 2021-2022
045/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022
046/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023
047/2021

Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau

- G1108 Consevació-Restauració de Béns Culturals

- G1106 Negoci Digital i Innovació en Turisme

- Aprovació de plans d'estudis

048/2021 Aprovació del calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau
 

- G1108 Consevació-Restauració de Béns Culturals

- G1106 Negoci Digital i Innovació en Turisme

049/2021 Aprovació de la modificació de la taula de reconeixement del grau en Turisme
050/2021

Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster

- M0208 Espanyol com a Llengua Estrangera

- MD5DL Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals

- MD5DM Institucions i Economia Política

- Aprovació de plans d'estudis

051/2021 Aprovació de l‘itinerari d’extinció del màster Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals
052/2021 Aprovació del text refós del Reglament d’Organització dels Estudiants
053/2021 Aprovació dels comptes anuals 2019
054/2021 Aprovació de nous membres de la Junta Consultiva
055/2021 Aprovació de nous membres de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la Universitat de Barcelona
056/2021 Informe dels acords de la Junta Electoral Permanent en relació amb la convocatòria d’eleccions 2021
057/2021 Convenis per ratificar
058/2021 Comissions delegades