Consell de Govern del 20 d'octubre de 2017

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del rector.

3. Informació i debat sobre el posicionament de la UB en relació a la situació política del país.

Àmbit Econòmic

4. Aprovació, si escau, de la proposta de conveni entr e la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per la constitució del dre t real d’usdefruit sobre l’edifici l’Espinalb del Recinte Mundet a favor de la Universitat de Barcelona, com annex XIV al conveni formalitzat en data 25/04/2007 entre la Universitat de Barcelona i la Diputació.

5. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern de la Universitat de Barcelon a: el Dr. Jesús Javier Velaza Frias, substitueix a la Dra. M. Teresa Español Giralt com a nou membre.

Àmbit de Professorat

6. Aprovació, si escau, de la derogació del “Reglament per a la concessió d’ajuts per a la contractació de personal investigador postdoctoral de formació en docència i recerca per a departaments de la UB”.

7. Aprovació, si escau, de les Bases de la convocatòria de 10 ajuts per a la contractació de personal investigador postdoctoral junior provinent s de finançament de l’AGAUR.

8. Aprovació, si escau, de l’Oferta pública d’ocupació parcial de PDI de la Universitat de Barcelona per a l’any 2017.

Àmbit Acadèmic

9. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.

10. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.

Ensenyaments oficials de grau

11. Aprovació, si escau, de l’aprovació del pla d’estudis del grau en Cinematografia.

12. Aprovació, si escau, de l’aprovació del calendari d ’implantació del grau en Cinematografia.

Ensenyaments oficials de màster universitari

13. Aprovació, si escau, de l’aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

14. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

15. Aprovació, si escau, de l’aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

Àmbit del Pas

16. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del PAS per l’any 2017.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

17. Aprovació, si escau, dels reglaments dels següents  departaments:

Facultat de Medicina

  • Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica.
  • Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil.

Àmbit de Recerca

18. Aprovació, si escau, de la modificació de denominació de l’Observatori Centre d’Estudis  Australians de la Universitat de Barcelona pel d’Observatori Centre d’Estudis Australians i  Transnacionals de la Universitat de Barcelona.

19. Aprovació, si escau, de la dotació addicional per als investigadors Ramon y Cajal.

20. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca de la  Universitat de Barcelona: el Dr. Josep Solervicens  Bo, substitueix al Dr. Jesús Javier Velaza Frias com a nou membre.

Altres

21. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió d ’Igualtat de la Universitat de Barcelona.

22. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de professorat emèrit i honorari de la  Universitat de Barcelona.

23. Aprovació, si escau, dels nomenaments de nous patrons de les següents fundacions:

Fundació Bosch i Gimpera

Dr. Enric I. Canela Campos

Dr. Francesc Xavier Roigé Ventura

Fundació Parc Científic de Barcelona

Sr. Francisco Sánchez Montero

24. Aprovació, si escau, de l’afiliació de la Universitat de Barcelona a la ”Asociación Estatal de  Programas Universitarios para Personas Mayores” (AUPUM)

Afers de tràmit

25. Convenis.

26. Comissions delegades.

27. Torn obert de paraules.

Convocatòria del Consell de Govern del 20 d'octubre de 2017 (pdf) >

Acords

101/2017 Aprovació de la proposta de conveni entre  la Diputació de Barcelona i la Universitat de  Barcelona per la constitució del dret real d’usdefruit sobre l’edifici l’Espinalb del Recinte Mundet a favor de la Universitat de Barcelona, com  annex XIV al conveni formalitzat en  data 25/04/2007 entre la Universitat de Barcelona i la Diputació.
102/2017 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica delegada del  Consell de Govern de la Universitat de Barcelona: el Dr. Jesús Javier Velaza Frias,  substitueix a la Dra. M. Teresa Español Giralt com  a nou membre.
103/2017 Aprovació de la derogació del “Reglament per a la concessió d’ajuts per a la contractació  de personal investigador postdoctoral de formació en docència i recerca per a  Departaments de la UB”.
104/2017 Aprovació de les Bases de la convocatòria de 10 ajuts per a la contractació de personal  investigador postdoctoral junior provinents de finançament de l’AGAUR.
105/2017 Aprovació de l’Oferta pública d’ocupació parcial de PDI de la Universitat de Barcelona  per a l’any 2017.
106/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017-2018.
107/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018- 2019.
108/2017 Aprovació de l’aprovació del pla d’estudis del grau en Cinematografia.
109/2017 Aprovació de l’aprovació del calendari d’implantació del grau en Cinematografia.
110/2017 Aprovació de l’aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
111/2017 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
112/2017 Aprovació de l’aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.
113/2017 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del PAS per l’any 2017.
114/2017

Aprovació dels reglaments dels següents departaments:

• Facultat de Medicina  • Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica.

• Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil.

115/2017 Aprovació de la modificació de denominació de l’Observatori Centre d’Estudis  Australians de la Universitat de Barcelona pel d’Observatori Centre d’Estudis Australians  i Transnacionals de la Universitat de Barcelona.
116/2017 Aprovació de la dotació addicional per als investigadors Ramon y Cajal.
117/2017 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca de la Universitat  de Barcelona: el Dr. Josep Solervicens Bo, substitueix al Dr. Jesús Javier Velaza Frias com a nou membre.
118/2017 Aprovació de la creació de la Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona.
119/2017 Aprovació de la modificació del Reglament  de professorat emèrit i honorari de la  Universitat de Barcelona.
120/2017

Aprovació dels nomenaments de nous patrons de les següents fundacions:

Fundació Bosch i Gimpera

Dr. Enric I. Canela Campos

Dr. Francesc Xavier Roigé Ventura

Fundació Parc Científic de Barcelona

Sr. Francisco Sánchez Montero

121/2017 Aprovació de l’afiliació de la Universitat de Barcelona a la ”Asociación Estatal de  Programas Universitarios para Personas Mayores” (AUPUM).
122/2017 Convenis
123/2017 Comissions delegades.