Consell de Govern del 20 d'abril de 2015

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Aprovació, si escau, dels acords relatius al marc de referència de la Reforma de les estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la Universitat de Barcelona
4. Proposta d’actualització del logotip de la UB

Àmbit Acadèmic
5. Aprovació, si escau, del calendari marc d’ensenyaments de primer i segon cicle, grau i màster – curs 2015-2016
6. Aprovació, si escau, de la normativa per a la constitució de Comissions de Qualitat dels centres de la UB
7. Aprovació, si escau, dels criteris per a l’admissió d’estudiants en ensenyaments de grau per canvi d’universitat o d’estudis
8. Aprovació, si escau, de la taula d’equivalències entre qualificacions estrangeres i les qualificacions previstes en el Reial Decret 1125/2003
9. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols per al curs 2015-2016

Ensenyaments oficials de grau
10. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del grau en Fisioteràpia.
11. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del grau en Estudis Francesos
12. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
13. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari doble del grau en Farmàcia i del grau en Nutrició Humana i Dietètica

Ensenyaments Oficials de Màster Universitari
14. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
15. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del màster en Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics.
16. Modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster

Àmbit de Professorat
17. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació, modificació de places i d’àmbits docents pertanyents a la convocatòria del Programa Serra Húnter 2015.
18. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de Lector “Tenure Track” en el marc del Programa Serra Húnter 2015 i delegació de l’aprovació de bases.
19. Aprovació, si escau, de l’amortització de places de Titular d’Universitat per a la creació de places de professorat Agregat.
20. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació i de la convocatòria de places de professorat contractat permanent i les corresponents bases.
21. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació i de la convocatòria de places de professorat contractat permanent destinades a persones que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, i les corresponents bases.
22. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació i de la convocatòria de concursos de provisió de places vacants de cossos docents entre funcionaris pertanyents al mateix cos o a les escales equivalents del CSIC, i les corresponents bases.
23. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat agregat, per a la seva provisió amb caràcter interí.
24. Aprovació, si escau, de la derogació del Reglament per a la concessió d’ajuts predoctorals de formació en docència i recerca per a departaments de la UB, aprovat pel Consell de Govern del dia 30 de novembre de 2010 i modificat per Consell de Govern de 27 d’abril de 2011.
25. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la concessió d’ajuts predoctorals de formació en docència i recerca per a doctorands de la UB, i les corresponents bases.

Àmbit de Personal
26. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT de personal eventual.
27. Aprovació, si escau de la modificació del Conveni Col·lectiu del PAS de les universitats públiques de Catalunya
28. Aprovació, si escau, de l’Acord de la Mesa d’Universitats sobre drets sindicals.
29. Aprovació, si escau, de les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no contemplats a l'RLT del PAS vigent. (Punt ajornat a la reunió anterior del C.G.)

Altres
30. Aprovació, si escau, de canvis de representants a Comissions delegades i altres ens.
31. Aprovació, si escau, del canvi d’àrea de coneixement i de departament de la Dra. Mireia Ribera Turró, del Dept. de Biblioteconomia i Documentació al Dept. de Matemàtica Aplicada i Anàlisi.

Afers de tràmit
32. Convenis
33. Relació d’acords de les Comissions Delegades
34. Torn obert de paraules

Acords:

023/2015

Aprovació dels acords relatius al marc de referència de la Reforma de les estructures

acadèmiques i d’organització administrativa de la Universitat de Barcelona
  resums de les sessions del Grup de treball Futur-UB

024/2015

Aprovació del calendari marc d’ensenyaments de primer i segon cicle, grau i màster

curs 2015-2016

025/2015 Aprovació de la normativa per a la constitució de Comissions de Qualitat dels centres de la UB.
026/2015

Aprovació dels criteris per a l’admissió d’estudiants en ensenyaments de grau per canvi

d’universitat o d’estudis.

027/2015

Aprovació de la taula d’equivalències entre qualificacions estrangeres i les qualificacions

previstes en el Reial Decret 1125/2003.

028/2015 Aprovació de la modificació de la programació de títols per al curs 2015-2016.
029/2015 Aprovació de la memòria de verificació del grau en Fisioteràpia.
030/2015 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del grau en Estudis Francesos.
031/2015 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
032/2015

Aprovació de la modificació de l’itinerari doble del grau en Farmàcia i del grau en Nutrició

Humana i Dietètica.

033/2015 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
034/2015

Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del màster en Internacionalització:

Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics.

035/2017

Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del màster en Internacionalització:

Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics.

036/2015 Modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
037/2015

Aprovació de l’oferta d’ocupació, modificació de places i d’àmbits docents pertanyents a la

convocatòria del Programa Serra Húnter 2015.

038/2015

Aprovació de la convocatòria de places de Lector “Tenure Track” en el marc del Programa

Serra Húnter 2015 i delegació de l’aprovació de bases.

039/2015

Aprovació de l’amortització de places de Titular d’Universitat per a la creació de places de

professorat Agregat.

040/2015

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de la convocatòria de places de professorat

contractat permanent i les corresponents bases.

041/2015

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de la convocatòria de places de professorat

contractat permanent destinades a persones que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal

i hagi obtingut el certificat I3, i les corresponents bases.

042/2015

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de la convocatòria de concursos de provisió de

places vacants de cossos docents entre funcionaris pertanyents al mateix cos o a les escales

equivalents del CSIC, i les corresponents bases.

043/2015

Aprovació de la dotació de places de professorat agregat, per a la seva provisió amb

caràcter interí.

044/2015

Aprovació de la derogació del Reglament per a la concessió d’ajuts predoctorals de formació

en docència i recerca per a departaments de la UB, aprovat pel Consell de Govern del dia 30

de novembre de 2010 i modificat per Consell de Govern de 27 d’abril
de 2011.

045/2015

Aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts predoctorals de formació en docència

i recerca per a doctorands de la UB, i les corresponents bases.

046/2015 Aprovació de la modificació de l’RLT de personal eventual.

047/2015

Informació sobre la Proposta de Conveni modificat en resposta als requeriments de 25 de

febrer de 2015 d’esmena presentat per l’autoritat laboral al Conveni Col·lectiu del personal

d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona,

la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, La universitat de Girona,

la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.

048/2015 Aprovació de l’Acord de la Mesa d’Universitats sobre drets sindicals.
049/2015

Aprovació, en el sentit del detall de la despesa, de les retribucions en llocs de treball o complements

i gratificacions no contemplats a l'RLT del PAS vigent. (Punt ajornat a la reunió anterior del C.G.)

050/2015 Aprovació de canvis de representants a Comissions delegades i altres ens.
051/2015

Aprovació del canvi d’àrea de coneixement i de departament de la Dra. Mireia Ribera Turró, del Dept.

de Biblioteconomia i Documentació al Dept. de Matemàtica Aplicada i Anàlisi.

052/2015 Convenis
053/2015 Relació d’acords de les Comissions Delegades