Consell de Govern del 2 de juny de 2021

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 21 d'abril de 2021.

2. Informe del rector.

3. Àmbit del professorat.

1. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat, professorat agregat vinculades a institucions sanitàries, professorat titular d’universitat i professorat titular d’universitat vinculades a institucions sanitàries, i les seves bases.

2. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat titular d’universitat per a personal investigador Ramon y Cajal amb certificació I3, i les seves bases.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord del pel qual s’aprova el Programa propi d’I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona.

4. Aprovació, si escau, de la incorporació de noves àrees afins a diverses àrees de coneixement de diversos departaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

5. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat d’Economia i Empresa per al curs 2021-2022.

4. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de la Modificació de l’RLT de PAS.

2.Aprovació, si escau, de la Modificació de l’RLT de PAS.

5. Àmbit de la recerca.

1. Aprovació, si escau, de les modificacions del procediment de selecció de postdocs.

2. Aprovació, si escau, de la programació i de la memòria de verificació del programa de doctorat de Bioinformàtica per al curs 2021-2022.

6. Àmbit acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de la relació de serveis centrals de la UB i entitats del Grup dels quals la seva oferta formativa serà susceptible del reconeixement acadèmic en els títols de grau en el curs 2021-2022.

2. Aprovació, si escau, de normatives d’aplicació, memòria de verificació i pla d’estudis del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, dins del projecte CHARM-EU.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari de doble titulació del grau en Administració i Direcció d’Empreses i Sociologia.

4. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.

5. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

6. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció d’assignatures pla d’estudis 2009 del grau en Infermeria.

7. Aprovació, si escau de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del màster Psicologia General Sanitària.

9. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

10. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

7. Resum d’indicadors academicodocents de la Universitat de Barcelona.

8. Aprovació, si escau, del Pressupost de l’exercici 2021

9. Altres

1. Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 27 i 27 bis) del Reglament de la Facultat de Dret.

2. Aprovació, si escau, de l’Acord de modificació de les condicions de l’encàrrec de gestió de la UB a IL3.

10. Afers de tràmit

1. Memòria del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari (2016-2021).

2. Convenis.

3. Comissions delegades.

11. Torn obert de paraules.

 

Acords

059/2021 Informe del rector
060/2021 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat, professorat agregat vinculades a institucions sanitàries, professorat titular d’universitat i professorat titular d’universitat vinculades a institucions sanitàries, i les seves bases.
061/2021 Aprovació de la convocatòria de places de professorat titular d’universitat per a personal investigador Ramon y Cajal amb certificació I3, i les seves bases.
062/2021 Aprovació de la modificació de l’acord pel qual s’aprova el Programa propi d’I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la Universitat de Barcelona.
063/2021 Aprovació de la incorporació de noves àrees afins a diverses àrees de coneixement de diversos departaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
064/2021 Aprovació de la contractació de professorat visitant de la Facultat d’Economia i Empresa per al curs 2021-2022.
065/2021 Aprovació de la correcció d’errades de la Modificació de l’RLT de PAS.
066/2021 Aprovació de la Modificació de l’RLT de PAS.
067/2021 Aprovació de les modificacions del procediment de selecció de postdocs.
068/2021 Aprovació de la programació i de la memòria de verificació del programa de doctorat de Bioinformàtica per al curs 2021-2022.
069/2021 Aprovació de la relació de serveis centrals de la UB i entitats del Grup dels quals la seva oferta formativa serà susceptible del reconeixement acadèmic en els títols de grau en el curs 2021-2022.
070/2021 Aprovació de normatives d’aplicació, memòria de verificació i pla d’estudis del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, dins del projecte CHARM-EU.
071/2021 Aprovació de la modificació de l’itinerari de doble titulació del grau en Administració i Direcció d’Empreses i Sociologia.
072/2021 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
073/2021 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
074/2021 Aprovació de l’itinerari d’extinció d’assignatures pla d’estudis 2009 del grau en Infermeria.
075/2021 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
076/2021 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del màster Psicologia General Sanitària.
077/2021 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
078/2021 Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.
079/2021 Resum d’indicadors academicodocents de la Universitat de Barcelona.
080/2021 Aprovació del Pressupost de l’exercici 2021.
081/2021 Aprovació de la modificació dels articles 27 i 27 bis) del Reglament de la Facultat de Dret.
082/2021 Aprovació de l’Acord de modificació de les condicions de l’encàrrec de gestió de la UB a IL3.
083/2021 Memòria del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari (2016-2021).
084/2021 Convenis.
085/2021 Comissions delegades.