Consell de Govern del 16 de juliol de 2015

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Presentació criteris d’estil nou logotip UB

Àmbit econòmic
4. Informe econòmic Grup UB
5. Aprovació, si escau, de la proposta dels Comptes anuals i Liquidació pressupostària de l'exercici 2014
Àmbit acadèmic

6. Presentació de la proposta de la nova ordenació dels estudis universitaris de grau i màster
7. Aprovació de la Normativa Acadèmica i Econòmica de Matrícula del curs 2015-2016
8. Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2016-2017
9. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2015-2016

Ensenyaments oficials de grau

10. Aprovació, si escau de la modificació del pla d’estudis del grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures
11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Llengües i Literatures Modernes i del grau en Empresa Internacional
12. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures
13. Aprovació, si escau, d’itineraris d’extinció

Ensenyaments oficials de màster universitari

14. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
15. Aprovació, si escau de la modificació de diversos ensenyaments de màster
16. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del màster en Competències Mèdiques Avançades

Àmbit de professorat

17. Aprovació, si escau, de la dotació d’una nova plaça d’Agregat
18. Aprovació, si escau, de l’amortització de places de Titular d’Universitat per a la creació de places de professorat Agregat
19. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la contractació de professorat visitant
20. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Medicina

Àmbit de personal

21. Aprovació, si escau, de la modificació de la RLT de personal eventual

Àmbit de recerca

22. Aprovació, si escau, de l’Adscripció de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) a la UB com a Institut Universitari de Recerca
23. Aprovació, si escau de la modificació dels estatuts de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer –IDIBAPS
24. Aprovació, si escau de la creació del Comitè de Bioseguretat de la UB i del seu reglament

Altres
25. Aprovació, si escau, de la participació de la UB en el Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona-CETT
26. Aprovació, si escau, de la relació de Premis Extraordinaris de Doctorat
27. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa reguladora de Doctorat a la UB: incorporació de la Disposició transitòria setena
28. Aprovació, si escau, del Reglament sobre la incorporació de criteris socials en la contractació pública de la Universitat de Barcelona
29. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca: el Dr. Bru Cormand Rifà, substitueix el Dr. Jordi García Hernández

Afers de tràmit
30. Convenis
31. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades
32. Torn obert de paraules

Acords:

077/2015 Aprovació de la normativa acadèmica i econòmica de matrícula d'ensenyaments oficials de grau, ensenyaments de primer cicle, de primer i segon cicle, segon cicle, màsters universitaris i doctorat per al curs 2015-2016
078/2015 Aprovació de la programació de títols del curs 2016-2017
079/2015 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2015-2016
080/2015 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures
081/2015 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del grau en Llengües i Literatures Modernes i del grau en Empresa Internacional
082/2015 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures
083/2015 Aprovació d’itineraris d’extinció del grau en Filologia Romànica
084/2015 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
085/2015 Aprovació de la modificació de diversos ensenyaments de màster
086/2015 Aprovació de l’itinerari d’extinció del màster en Competències Mèdiques Avançades
087/2015 Aprovació de la dotació d’una nova plaça d’Agregat
088/2015 Aprovació de l’amortització de places de Titular d’Universitat per a la creació de places de professorat Agregat
089/2015 Aprovació de la pròrroga de la contractació de professorat visitant
090/2015 Aprovació de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Medicina
091/2015 Aprovació de la modificació de la RLT de personal eventual
092/2015 Aprovació de l’adscripció de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) a la Universitat de Barcelona, com a Institut Universitari de Recerca
093/2015 Aprovació de la modificació dels estatuts de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer –IDIBAPS
094/2015 Aprovació de la creació del Comitè de Bioseguretat de la UB i del seu reglament
095/2015 Aprovació de la participació de la UB en el Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona-CETT
096/2015 Aprovació de la relació de Premis Extraordinaris de Doctorat
097/2015 Aprovació de la modificació de la Normativa reguladora de Doctorat a la UB: incorporació de la Disposició transitòria setena
098/2015 Aprovació del Reglament sobre la incorporació de criteris socials en la contractació pública de la Universitat de Barcelona
099/2015 Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca: el Dr. Bru Cormand Rifà, substitueix el Dr. Jordi García Hernández
100/2015 Convenis
101/2015 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades