Consell de Govern del 16 de desembre de 2015

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

2. Informe del rector

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa:

Aprovació, si escau, de la creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Tramitació de l’expedient de creació dels departaments que integren el nou mapa departamental de la Universitat de Barcelona.

Informació sobre el procés de reforma administrativa i de gestió (RAG).

 Àmbit Econòmic:

Aprovació, si escau, del Pressupost i de les bases d’execució de 2016.

Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de les Pòlisses de Crèdit, per import de 18 milions d’euros, per a cobrir possibles necessitats transitòries de Tresoreria.

Àmbit Acadèmic:

Modificació, si escau, de la programació de títols del curs 2015-2016

Modificació, si escau, de la programació de títols del curs 2016-2017

Modificació, si escau, de la normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

Ensenyaments oficials de grau

Aprovació, si escau, de la memòria de verificació dels títols de grau en Creació i Producció Digital

Modificació, si escau, de la memòria de verificació del grau en Continguts Digitals Interactius

Modificació, si escau, de calendaris d’implantació del Grau en Empresa Internacional.

Ensenyaments oficials de màster universitari

Aprovació, si escau, dels plans d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

Modificació, si escau, del pla d’estudis del màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació.

Aprovació, si escau, dels itineraris d’extinció del màster en Activitat Motriu i Educació.

Àmbit de Recerca:

Modificació, si escau, de la denominació de L’Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta de la Universitat de Barcelona (IRC3) per Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNeuro).

Modificació, si escau, del reglament de funcionament intern del Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona (IRCVM).

Àmbit de Personal:

Aprovació, si escau, del reglament de funcionament de les borses de treball de personal funcionari interí d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona.

Altres :

Modificació, si escau, dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per incorporar la Biblioteca de Catalunya com a membre de ple dret al Consorci.

Modificació, si escau, dels estatuts del Consorci Institut d’Infància i Mon Urbà (CIMU).

Aprovació, si escau, del reglament de la Universitat de Barcelona sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de funcionament del Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona.

Modificació, si escau, del reglament del Gabinet d’Atenció i Mediació de la Comunitat Universitària, aprovat pel Consell de Govern de 8 de febrer de 2010.

Aprovació, si escau, de la reforma del reglament de la Facultat de Dret.

Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de la Facultat de Filologia per incloure la Comissió de Qualitat.

Aprovació, si escau, de la modificació del reglament de la Facultat de Biologia.

Informació de la proposta de creació de la SRL instrumental UB-CEPDI SRL.

Informe de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB (CADUB) sobre la convocatòria 2014 d’avaluació docent del professorat.

Afers de tràmit:

Convenis

Aprovació, si escau, de modificació en la composició de la Comissió Delegada del PAS.

Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.

Torn obert de paraules

 

 

Acords:

Creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Pressupost i de les bases d’execució de 2016
Programació de títols del curs 2015-2016
Programació de títols del curs 2016-2017
Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.
Memòria de verificació dels títols de grau en Creació i Producció Digital
Memòria de verificació del grau en Continguts Digitals Interactius
Calendaris d’implantació del Grau en Empresa Internacional.
Plans d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
Pla d’estudis del màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació.
Iitineraris d’extinció del màster en Activitat Motriu i Educació.
Rreglament de funcionament de les borses de treball de personal funcionari interí d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona.
Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per incorporar la Biblioteca de Catalunya com a membre de ple dret al Consorci.
Estatuts del Consorci Institut d’Infància i Mon Urbà (CIMU).
Reglament de la Universitat de Barcelona sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de funcionament del Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona.
Reglament del Gabinet d’Atenció i Mediació de la Comunitat Universitària, aprovat pel Consell de Govern de 8 de febrer de 2010.
Reforma del reglament de la Facultat de Dret.
Modificació del reglament de la Facultat de Filologia per incloure la Comissió de Qualitat.
Modificació del reglament de la Facultat de Biologia.
Convenis
Modificació en la composició de la Comissió Delegada del PAS.
Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.