Consell de Govern del 15 de maig de 2020

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària del 27 de febrer de 2020.

2. Informe del rector.

3. Àmbit Acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

3. Aprovació, si escau, de l’adaptació del calendari d’avaluació del segon semestre del curs 2019-2020 arrel de la crisi de la COVID-19.

4. Aprovació, si escau, de l’acord respecte al reconeixement acadèmic en itineraris de doble titulació de grau.

Ensenyaments oficials de Grau

5. Aprovació, si escau, de diversos itineraris de doble titulació.

6. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Comunicació Audiovisual.

7. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

8. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Comunicació Audiovisual.

9. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del grau en Comunicació Audiovisual.

10. Aprovació, si escau, de la taula de reconeixement del grau en Comunicació Audiovisual.

Ensenyaments de màster

11. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.

12. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

13. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Fonaments de la Ciència de Dades.

14. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments.

4. Àmbit del Professorat.

1. Aprovació, si escau, de l’Acord de les places de professorat agregat i titular d’Universitat, en el seu cas vinculades, que s’acorda convocar, i pel que s’adopten mesures excepcionals per al curs 2020/21, atenent a la greu crisi sanitària derivada de la COVID-19, per diferir la seva convocatòria, i autoritzant la provisió interina de les places no vinculades.

2. Aprovació, si s’escau, de l’Acord pel que es delega en la Comissió de professorat del Consell de govern l’adopció dels acords necessaris per permetre la realització virtual dels concursos de professorat, atenent a la situació sanitària derivada de la COVID-19, si es considera adient atenent a l’evolució de la situació de la pandèmia.

3. Aprovació, si s’escau, de l’Acord en relació a la contractació de professorat associat per al curs 2020/2021, atenent a la greu crisi sanitària derivada de la COVID-19.

5. Àmbit de la Recerca.

1. Aprovació, si escau, del Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona.

2. Aprovació, si escau, de l’Acord pel qual s’estableixen les instruccions en relació al procediment d’avaluació del PDA de recerca en curs.

3. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària.

6. Àmbit d’Emprenedoria, transferència i innovació.

1. Aprovació, si escau, de la participació a la futura spin-off de la Universitat de Barcelona “Gate2Brain S.L”.

7. Àmbit Econòmic.

1. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2018 formulats.

8. Altres .

1. Aprovació, si escau, del nomenament de la Dra. Francesca Mestre Roca, com a membre de la Comissió de Reclamacions..

2. Aprovació, si escau, del nomenament de la secretària general de la Universitat de Barcelona com a secretària del Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Acadèmica, delegada del Consell de Govern, el Sr. Francesc Almendros substitueix al Sr. Marc Reina.

9. Afers de tràmit

1. Convenis.

2. Comissions delegades.

10.Torn obert de paraules.

Acords

035/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.
036/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.
037/2020 Aprovació de l’adaptació del calendari d’avaluació del segon semestre del curs 2019-2020 arrel de la crisi de la COVID-19.
038/2020 Aprovació de l’acord respecte al reconeixement acadèmic en itineraris de doble titulació de grau.
039/2020 Aprovació de diversos itineraris de doble titulació.
040/2020 Aprovació del pla d’estudis del grau en Comunicació Audiovisual.
041/2020 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
042/2020 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Comunicació Audiovisual.
043/2020 Aprovació de l’itinerari d’extinció del grau en Comunicació Audiovisual.
044/2020 Aprovació de la taula de reconeixement del grau en Comunicació Audiovisual.
045/2020 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
046/2020 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
047/2020 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Fonaments de la Ciència de Dades.
048/2020 Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments.
049/2020 Aprovació de l’Acord de les places de professorat agregat i titular d’Universitat, en el seu cas vinculades, que s’acorda convocar, i pel que s’adopten mesures excepcionals per al curs 2020/21, atenent a la greu crisi sanitària derivada de la COVID-19, per diferir la seva convocatòria, i autoritzant la provisió interina de les places no vinculades.
050/2020 Aprovació de l’Acord pel que es delega en la Comissió de professorat del Consell de govern l’adopció dels acords necessaris per permetre la realització virtual dels concursos de professorat, atenent a la situació sanitària derivada de la COVID-19, si es considera adient atenent a l’evolució de la situació de la pandèmia.
051/2020 Aprovació de l’Acord en relació a la contractació de professorat associat per al curs 2020/2021, atenent a la greu crisi sanitària derivada de la COVID-19.
052/2020 Aprovació del Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona.
053/2020 Aprovació de l’Acord pel qual s’estableixen les instruccions en relació al procediment d’avaluació del PDA de recerca en curs.
054/2020 Aprovació de la proposta de creació de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària.
055/2020 Aprovació de la participació a la futura spin-off de la Universitat de Barcelona “Gate2Brain S.L”.
056/2020 Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018 formulats.
057/2020 Aprovació del nomenament de la secretària general de la Universitat de Barcelona com a secretària del Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona.
058/2020 Convenis.
059/2020 Comissions delegades.