Consell de Govern del 15 de maig de 2019

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior

2.    Informe del rector

3.    Àmbit de Professorat
1.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat per personal investigador Ramon y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.
2.    Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat lector del Pla Serra Húnter, i les bases i comissions corresponents.
3.    Aprovació, si escau, de delegació de competències  en la Comissió de Professorat per a l’aprovació del Reglament d’accés de PDI laboral temporal.
4.    Aprovació, si escau, del nomenament del professorat emèrit i del professorat honorífic.

4.    Àmbit del PAS
1.    Aprovació, si escau, de la modificació de la RLT de PAS Funcionari.

5.    Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa
1.    Aprovació, si escau, del Reglament del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona.
2.    Aprovació, si escau, del Reglament del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona.

6.    Àmbit Acadèmic

1.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.*
2.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.*
3.    Aprovació, si escau, de l’ajornament de l’aplicació de l’article 3 de la normativa de permanència, on es regula el límit de permanència en un ensenyament de grau.

Ensenyaments oficials de grau

4.    Aprovació, si escau, de l’itinerari doble dels graus en Administració i Direcció d’Empresa i en Sociologia.*
5.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.*
6.    Aprovació, si escau, de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.
7.    Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau.

Ensenyaments oficials de màster universitari

8.    Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del màster en  Lideratge i Gestió dels serveis d'Infermeria

7.    Àmbit d’Estudiants
1.    Aprovació, si escau, del Reglament d’associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
2.    Aprovació, si escau, de la moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Universitats.
 

8.    Àmbit d’Igualtat i Acció Social
1.    Aprovació, si escau, del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

9.    Àmbit de Doctorat
1.    Aprovació, si escau, de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2017-2018.
2.    Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona: incorporació nova disposició transitòria.

10.    Altres
1.    Aprovació, si escau, del Reglament d’elaboració i seguiment de les cartes de serveis de la Universitat de Barcelona (Aquest punt decau).

11.     Afers de tràmit
1.    Convenis
2.    Comissions delegades

Acords

051/2019

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat per personal investigador Ramon y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.

052/2019

Aprovació de la convocatòria de places de professorat lector del Pla Serra Húnter, i les bases i comissions corresponents.

053/2019

Aprovació de la delegació de competències  en la Comissió de Professorat per a l’aprovació del Reglament d’accés de PDI laboral temporal.

054/2019

Aprovació del nomenament del professorat emèrit i del professorat honorífic.

055/2019

Aprovació de la modificació de la RLT de PAS Funcionari.

056/2019

Aprovació del Reglament del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

057/2019

Aprovació del Reglament del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona.

058/2019

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.

059/2019

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021.

060/2019

Aprovació de l’ajornament de l’aplicació de l’article 3 de la normativa de permanència, on es regula el límit de permanència en un ensenyament de grau.

061/2019

Aprovació de l’itinerari doble dels graus en Administració i Direcció d’Empresa i en Sociologia.

062/2019  Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
063/2019  Aprovació de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.
064/2019  Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau.
065/2019  Aprovació de l’itinerari d’extinció del Màster en Lideratge i Gestió dels serveis d'Infermeria.
066/2019  Aprovació del Reglament d’associacions i grups d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
067/2019  Aprovació de la moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Universitats.
068/2019  Aprovació del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.
069/2019  Aprovació de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2017-2018.
070/2019  Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona: incorporació nova disposició transitòria.
071/2019  Convenis
072/2019  Comissions delegades