Consell de Govern del 15 de juny de 2016

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit del Professorat

3. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona corresponent a l’any 2016.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de dotació de noves places d’agregat, per a la seva provisió amb caràcter interí, relatiu al sistema de provisió de les places.
5. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Medicina.

Àmbit de Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

6. Aprovació, si escau, dels plans d’ordenació de la reforma administrativa i de gestió de la Facultat de Belles Arts i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
7. Aprovació, si escau, dels plans d’ordenació de la reforma administrativa i de gestió corresponents a diverses unitats i àrees administratives.

Àmbit Acadèmic

8. Aprovació, si escau, de les propostes de premis extraordinaris de primer i segon cicle, de grau i de màster del curs 2014-2015.
9. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.
10. Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2017-2018.
11. Aprovació, si escau, de les escales de qualificacions dels estudis o títols universitaris estrangers i les equivalències al sistema de qualificació de les universitats espanyoles.

Ensenyaments Oficials de Grau

12. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del grau de Bioinformàtica.
13. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
14. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
15. Aprovació, si escau, de la modificació de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.

Ensenyaments oficials de Màster universitari

16. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
17. Aprovació, si escau, dels plans d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
18. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster d’Advocacia.

Àmbit de la recerca

19. Aprovació, si escau, de la constitució i participació de la Universitat de Barcelona a l’Spin-off Cyclick Antilnfectives, S.L.
20. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l’institut de recerca Institute of Complex Systems (UBICS).
21. Aprovació, si escau, de la creació del Centre de Recerca Art, Ciutat i Sostenibilitat (POLIS).
22. Aprovació, si escau, de la creació del Centre de Recerca Sociolingüística i Comunicació (CUSC).
23. Aprovació, si escau, de la creació del Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (ADHUC).

Àmbit del doctorat

24. Proposta de nova estructuració de l’àmbit del doctorat i els investigadors en formació.
25. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.
26. Aprovació, si escau, de la programació dels estudis oficials de doctorat de la UB per al curs acadèmic 2017-2018.
27. Informació i comunicació al Consell de Govern de les modificacions en la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona per l’entrada en vigor del Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del suplement europeu al títol universitari de doctor. 

Àmbit de PAS

28. Aprovació, si escau, de la correcció d’errades en la modificació de la relació de llocs de treball del PAS de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logística.
29. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del PAS funcionari i laboral.
30. Informació sobre el Pla de formació del PAS.

Altres

31. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de professorat emèrit i atorgament de les mencions honorífiques del curs 2015-2016.
32. Aprovació, si escau, de la creació de la unitat orgànica Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona.
33. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci Observatori de Dret Públic IDP de Barcelona.
34. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge.
35. Aprovació, si escau, de la substitució com a membre de la Comissió de Biblioteques de la Dra. Mònica Navarro Michel per la Dra. M. del Mar Campins Eritja.
36. Aprovació, si escau, dels canvis dels membres representants de l’alumnat a les comissions de PAS, Acadèmica, Econòmica, de Professorat, de Biblioteques i de Política Lingüística, delegades del Consell de Govern i de la Junta Electoral Permanent.

Afers de tràmit

37. Informació sobre el desplegament de les adreces electròniques de càrrecs i unitats.
38. Convenis.
39. Relació d’acords presos per les comissions delegades.
40. Torn obert de paraules.

 

Acords

050/2016 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona corresponent a l’any 2016.
051/2016 Aprovació de la modificació de l’acord de dotació de noves places Agregat, per a la seva provisió amb caràcter interí, relatiu als sistema de provisió de les places.
052/2016 Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Medicina.
053/2016 Aprovació dels Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió de:
  · Facultat de Belles Arts
  · Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
054/2016 Aprovació dels Plans d’Ordenació de la Reforma Administrativa i de Gestió corresponents a diverses unitats i àrees administratives.
055/2016 Aprovació de les propostes de Premis Extraordinaris de primer i segon cicle, de grau i de màster del curs 2014-2015.
056/2016 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2016-2017.
057/2016 Aprovació de la programació de títols del curs 2017-2018.
058/2016 Aprovació de les escales de qualificacions dels estudis o títols universitari estrangers i les equivalències al sistema de qualificació de les universitat espanyoles.
059/2016 Aprovació de la memòria de verificació del grau en Bioinformàtica.
060/2016 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
061/2016 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
062/2016 Aprovació de la modificació de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.
063/2016 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
064/2016 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
065/2016 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Advocacia.
066/2016 Aprovació de la constitució i participació de la Universitat de Barcelona a l’Spin-off Cyclick Antilnfectives, S.L.
067/2016 Aprovació de la proposta de creació de l’Institut de Recerca “Institute of complex Systems (UBICS)”.
068/2016 Aprovació de la creació del Centre de Recerca “Art, ciutat i sostenibilitat (POLIS)”.
069/2016 Aprovació de la creació del Centre de Recerca “Sociolingüística i Comunicació (CUSC)”.
070/2016 Aprovació de la creació del Centre de Recerca “Teoria, gènere, sexualitat (ADHUC)”.
071/2016 Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB.
072/2016 Aprovació de la programació dels estudis oficials de doctorat de la UB per al curs acadèmic 2017-2018.
073/2016 Aprovació de la correcció d’errades de la modificació de la RLT del PAS, de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logística.
074/2016 Aprovació de la proposta de la modificació de la RLT del PAS funcionari i laboral.
075/2016 Aprovació de la proposta de nomenament de professorat emèrit i atorgament mencions honorífiques del curs 2015-2016.
076/2016 Aprovació de la creació de la unitat orgànica Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona.
077/2016 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Observatori de Dret Públic IDP de Barcelona.
078/2016 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge.
079/2016 Aprovació de la substitució com a membre de la Comissió de Biblioteques de la Dra. Mònica Navarro Michel per la Dra. Mª del Mar Campins Eritja.
080/2016 Aprovació dels canvis dels membres representants de l’alumnat a les Comissions de PAS, Acadèmica, Econòmica, Professorat, Biblioteques i Política Lingüística, delegades del Consell de Govern i de la Junta Electoral Permanent.
081/2016 Convenis
082/2016 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.