Consell de Govern del 14 de juliol de 2021

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 2 de juny de 2021.
 2. Informe del rector.
 3. Àmbit del professorat
  1. Aprovació, si escau, de les places de professorat lector i els seus perfils, per a la seva incorporació a la crida internacional del Pla Serra Húnter. 
  2. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’una plaça de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.  
   1. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’una plaça de professorat agregat, i les bases corresponents. 
   2. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Filologia i Comunicació per al curs 2021-2022. 
 4. Àmbit de la recerca
  1. Aprovació, si escau, de la creació de la futura spin-off de la UB “Nimble Diagnostics, S.L”.
 5. Àmbit acadèmic
  1. Aprovació, si escau, de la normativa de models de matrícula als ensenyaments de grau i màster universitari.
  2. Aprovació, si escau, de la modificació de la  normativa reguladora de les dobles titulacions en ensenyaments oficials de grau i màster universitari de la Universitat de Barcelona.
  3. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.
   1. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.
   2. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.
   3. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris dels ensenyaments de grau i màster universitari del curs 2019-2020.
   4. Aprovació, si escau, de la modificació de diversos itineraris de doble titulació de grau.
   5. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
   6. Aprovació, si escau, de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.
   7. Aprovació, si escau, de la modificació del calendari d’implantació del grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital.
   8. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau i d’assignatures pla d’estudis 2009 del grau d'Infermeria Sant Joan de Déu.
   9. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del màster Erasmus Mundus de Fotònica.
   10. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
   11. Aprovació, si escau, de l‘itinerari d’extinció del màster Erasmus Mundus Mercats Globals, Creativitats Locals. Resum d’indicadors academicodocents de la Universitat de Barcelona.
 6. Aprovació, si escau, del nomenament de professorat emèrit i honorari.
 7. Aprovació, si escau, del Reglament del Registre General de la Universitat de Barcelona.
 8. Aprovació, si escau, de l’Acord de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern.
 9. Aprovació, si escau, de la proposta de separació de la Universitat de Barcelona del Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (CETT).
 10. Aprovació, si escau, de la Normativa Acadèmica i Econòmica del curs 2021-2022.
 11. Altres
  1. Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.
  2. Aprovació, si escau, de l'Acord de declaració d'inhàbils dels dies inclosos en els períodes de tancament de les dependències de la UB durant l'any 2021.
  3. Aprovació, si escau, de la designació del Dr. Lluís Mañosa Carrera en substitució del Dr. Eugeni Graugés Pous, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.
  4. Aprovació, si escau, de la designació de la Dra. Núria Ricart Ulldemolins en substitució de la Dra. Laura Baigorri Ballarin, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.
  5. Aprovació, si escau, de la designació de la Dra. Joana Cirici Núñez en substitució de la Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.
  6. Aprovació, si escau, de la designació del Sr. Ferran Medina Jover, a proposta del Consell de l’Alumnat, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.
  7. Aprovació, si escau, de la designació del Dr. Oriol Pujol Vila, degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, en substitució del Dr. Atilà Herms, a la comissió del PAS delegada del Consell de Govern.
  8. Aprovació, si escau, de la designació de la Sra. Maria Maroto Amigó en substitució de la Sra. Laura Rodriguez Melero, a proposta del Consell de l’Alumnat, a la comissió econòmica delegada del Consell de Govern.
  9. Aprovació, si escau, de la designació del Sr. Enric Sagarra Pascual, a proposta del Consell de l’Alumnat, a la comissió del PAS delegada del Consell de Govern.
 12. Afers de tràmit
  1. Convenis
  2. Comissions delegades.
 13. Torn obert de paraules.

 

Acords

086/2021

Informe del rector

 

087/2021

Aprovació de les places de professorat lector i els seus perfils, per a la seva incorporació a la crida internacional del Pla Serra Húnter

 

088/2021

Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.  

 

089/2021

Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat agregat, i les bases corresponents.

 

090/2021

Aprovació de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Filologia i Comunicació per al curs 2021-2022. 

 

091/2021

Aprovació de la creació de la futura spin-off de la UB “Nimble Diagnostics, S.L”.

 

092/2021

Aprovació de la normativa de models de matrícula als ensenyaments de grau i màster universitari.

 

093/2021

Aprovació de la modificació de la  normativa reguladora de les dobles titulacions en ensenyaments oficials de grau i màster universitari de la Universitat de Barcelona.

 

094/2021

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.

 

095/2021

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

 

096/2021

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.

 

097/2021

Aprovació dels premis extraordinaris dels ensenyaments de grau i màster universitari del curs 2019-2020.

Premis extraordinaris de màster curs 2010-2020

 

098/2021

Aprovació de la modificació de diversos itineraris de doble titulació de grau.

 

099/2021

Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

 

100/2021

Aprovació de la taula de reconeixement de diversos ensenyaments de grau.

 

101/2021

Aprovació de la modificació del calendari d’implantació del grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital.

 

102/2021

Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de grau i d’assignatures pla d’estudis 2009 del grau en Infermeria Sant Joan de Déu.

 

103/2021

Aprovació de la memòria de verificació del màster Erasmus Mundus de Fotònica.

 

104/2021

Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

 

105/2021

Aprovació de l‘itinerari d’extinció del màster Erasmus Mundus Mercats Globals, Creativitats Locals.

 

106/2021

Aprovació del nomenament de professorat emèrit i honorari.

 

107/2021

Aprovació del Reglament del Registre General de la UB.

 

108/2021

Aprovació de l’Acord de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern.

 

109/2021

Aprovació de la proposta de separació de la UB del Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (CETT).

 

110/2021

Aprovació de la Normativa acadèmica i econòmica del curs 2021-2022

 

111/2021

Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona

 

112/2021

Aprovació de l'Acord de declaració d'inhàbils dels dies inclosos en els períodes de tancament de les dependències de la UB durant l'any 2021.

 

113/2021

Aprovació de la designació del Dr. Lluís Mañosa Carrera en substitució del Dr. Eugeni Graugés Pous, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.

 

114/2021

Aprovació de la designació de la Dra. Núria Ricart Ulldemolins en substitució de la Dra. Laura Baigorri Ballarin, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.

 

115/2021

Aprovació de la designació de la Dra. Joana Cirici Núñez en substitució de la Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.

 

116/2021

Aprovació de la designació del Sr. Ferran Medina Jover, a proposta del Consell de l’Alumnat, a la comissió de recerca delegada del Consell de Govern.

 

117/2021

Aprovació de la designació del Dr. Francesc Buscà Donet, de la Facultat d’Educació, en substitució del Dr. Atilà Herms, a la comissió del PAS delegada del Consell de Govern.

 

118/2021

Aprovació de la designació de la Sra. Maria Maroto Amigó en substitució de la Sra. Laura Rodriguez Melero, a proposta del Consell de l’Alumnat, a la comissió econòmica delegada del Consell de Govern.

 

119/2021

Aprovació de la designació del Sr. Enric Sagarra Pascual, a proposta del Consell de l’Alumnat, a la comissió del PAS delegada del Consell de Govern.

 

120/2021

Convenis

 

121/2021

Comissions delegades