Consell de Govern del 14 de febrer de 2018

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del rector.

Àmbit de Professorat

3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de les places de PDI.

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat i les corresponents bases.

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de catedràtic funcionari de torn de promoció i les corresponents bases.

6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de catedràtic funcionari de torn lliure i les corresponents bases.

7. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de catedràtic contractat i les corresponents bases.

8. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat titular d'universitat i les corresponents bases (estabilització d'interins, art. 19 de la Llei de Pressupostos de l'Estat 2017).

9. Aprovació, si escau, de la incorporació d'àrees afins de diversos centres.

Àmbit Acadèmic

10. Informació sobre l’avaluació del professorat convocatòria 2016.

11. Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2019-2020.

12. Aprovació, si escau, de la modificació programació de títols del curs 2018-2019.

Ensenyaments oficials de grau

13. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.

14. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució.

15. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Antropologia Social i Cultural.

16. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Gestió d’Empreses en Comerç i distribució.

Ensenyaments oficials de màster universitari

17. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.

18. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

19. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del màster en Atenció i Cures Pal·liatives.

Ensenyaments propis de primer i segon cicle

20. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de del títol propi de Graduat en Investigació Privada.

Àmbit del Pas

21. Aprovació, si escau, de la manifestació del Consell de Govern sobre la necessitat de defensar la Convocatòria de places del PAS derivada de l’Oferta Pública de 2009.

22. Aprovació, si escau, de les modificacions organitzatives de l’RLT resultants de l’aplicació del Marc Organitzatiu d’Òrgans de Govern.

Àmbit de Recerca

23. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del reglament de funcionament intern de l’Observatori “Centre d’Estudis Antonio Capmany d’Economia i Història Econòmica” de la Universitat de Barcelona.

24. Aprovació inicial, si escau, de la proposta de revisió del PDA-Recerca i el seu calendari d’implementació.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

25. Aprovació, si escau, del reglament de la Facultat de Filosofia.

26. Aprovació, si escau, del reglament del següent departament:

Facultat d’Economia i Empresa

• Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Altres

27. Aprovació, si escau, del Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020.

28. Aprovació, si escau, de la Normativa Reguladora de la Política d’Identificació i Signatura Electrònica de la Universitat de Barcelona.

29. Aprovació, si escau, dels nomenaments dels membres de la Junta Consultiva de la Universitat de Barcelona (aquest punt decau).

30. Aprovació, si escau, del nomenament del representant del Personal d’Administració i Serveis al Consell Social i a la Comissió del PAS.

31. Informació de la delimitació de l’ús de les marques dels campus d’excel·lència.

Afers de tràmit

32. Convenis.

33. Comissions delegades.

34. Torn obert de paraules.

Acords

001/2018 Aprovació de la modificació del catàleg de les places de PDI.
002/2018 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat i les corresponents bases.
003/2018 Aprovació de la convocatòria de places de catedràtic funcionari de torn de promoció i les corresponents bases.
004/2018 Aprovació de la convocatòria de places de catedràtic funcionari de torn lliure i les corresponents bases.
005/2018 Aprovació de la convocatòria de places de catedràtic contractat i les corresponents bases.
006/2018 Aprovació de la convocatòria de places de professorat titular d'universitat i les corresponents bases (estabilització d'interins, art. 19 de la Llei de Pressupostos de l'Estat 2017).
007/2018 Aprovació de la incorporació d'àrees afins de diversos centres.
008/2018 Aprovació de la programació de títols del curs 2019-2020.
009/2018 Aprovació de la modificació programació de títols del curs 2018-2019.
010/2018 Aprovació de la memòria de verificació del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.
011/2018 Aprovació del pla d’estudis del grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució.
012/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del grau en Antropologia Social i Cultural.
013/2018 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Gestió d’Empreses en Comerç i distribució.
014/2018 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster.
015/2018 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
016/2018 Aprovació de l’itinerari d’extinció del màster en Atenció i Cures Pal·liatives.
017/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de del títol propi de Graduat en Investigació Privada.
018/2018 Aprovació de la manifestació del Consell de Govern sobre la necessitat de defensar la Convocatòria de places del PAS derivada de l’Oferta Pública de 2009.
019/2018 Aprovació de les modificacions organitzatives de l’RLT resultants de l’aplicació del Marc Organitzatiu d’Òrgans de Govern.
020/2018 Aprovació de la proposta de modificació del reglament de funcionament intern de l’Observatori “Centre d’Estudis Antonio Capmany d’Economia i Història Econòmica” de la Universitat de Barcelona.
021/2018 Aprovació inicial de la proposta de revisió del PDA-Recerca i el seu calendari d’implementació.
022/2018 Aprovació del reglament de la Facultat de Filosofia.
023/2018

Aprovació del reglament del següent departament:

• Facultat d’Economia i Empresa: Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

024/2018 Aprovació del Pla de llengües de la Universitat de Barcelona 2017-2020.
025/2018 Aprovació de la Normativa Reguladora de la Política d’Identificació i Signatura Electrònica de la Universitat de Barcelona.
026/2018 Aprovació del nomenament del Sr. Ramon Seminago Fabián, representant del Personal d’Administració i Serveis com a membre del Consell de Govern i la Comissió delegada del PAS i el nomenament de la Sra. M. Lourdes González Fernández, representant del Personal d’Administració i Serveis com a membre del Consell Social.
027/2018 Convenis.
029/2018 Relació d’acords presos per les Comissions delegades.