Consell de Govern del 14 de desembre de 2022

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 19 d’octubre de 2022.

2. Informe del rector.

3. Àmbit del professorat

1. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat titular d’universitat i professorat agregat per a personal investigador del Programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents. 

4. Àmbit del PAS

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS.
2. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 del PAS.
3. Aprovació, si escau, del Calendari laboral 2023. (Aquest punt no és per aprovar i passa com a informació)

5. Àmbit de la recerca

1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona.
2. Informació sobre el document Estratègia de recerca a la UB: sinergies entre les diferents estructures de recerca de la UB i les entitats participades.
3. Aprovació, si escau, de la Convocatòria de Predocs de la Universitat de Barcelona.
4. Aprovació, si escau, de la creació de la futura spin-off Smart Classroom Project S.L.

6. Àmbit acadèmic

1. Aprovació, si escau, de les Bases reguladores dels plans d’estudis per als títols de grau i màster oficial de la Universitat de Barcelona.
2. Aprovació, si escau, de les Directrius per a l’organització Academicodocent de la Universitat de Barcelona.
3. Aprovació, si escau, del Calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i dels títols propis del curs acadèmic 2023-2024.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de la Programació de títols del curs 2023-2024.
5. Aprovació, si escau, de la Programació de títols del curs 2024-2025.
6. Aprovació, si escau, de la modificació de la Memòria de verificació del grau d'Infermeria.

7. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster Erasmus Mundus en Ciberespai, Comportament i Teràpia Electrònica.

8. Aprovació, si escau, dels complements autonòmics per mèrits docents del professorat acreditat per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponents a la convocatòria 2021.

7. Àmbit econòmic

1. Aprovació, si escau, de la proposta del Pressupost de l’exercici 2023.

8. Àmbit de la Igualtat

1. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió d’Igualtat delegada del Consell de Govern.
2. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de seguiment del III Pla d’igualtat. (Aquest punt no és per aprovar i passa com a informació)

9. Aprovació, si escau, de la creació de la Facultat d’Infermeria.

10. Aprovació, si escau, del Reglament de Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona.

11. Altres

1. Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de Barcelona en la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut.
2. Aprovació, si escau, de l'Acord del Consell de Govern de declaració d’inhàbils els dies inclosos en el tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona al desembre del 2022.
3. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.
4. Aprovació, si escau, del Reglament intern del Servei de donació de cossos i sales de dissecció de la Universitat de Barcelona. (Aquest punt decau)
5. Aprovació, si escau, de la Política de seguretat de la informació de la Universitat de Barcelona.
6. Aprovació, si escau, de la designació de la Dra. Maria Eugenia Ortuño Pérez com a membre de la Junta Electoral Permanent.

12. Afers de tràmit

1. Convenis.
2. Comissions delegades.

13.    Torn obert de paraules.

Acords

146/2022

Informe del rector

Pla per fomentar l’estalvi energètic a la Universitat de Barcelona

147/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat titular d’universitat i professorat agregat per a personal investigador del Programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.

148/2022

Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS.

149/2022

Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 del PAS

150/2022

Informació del Calendari laboral 2023. 

151/2022

Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona. 

152/2022

Informació sobre el document Estratègia de recerca a la UB: sinergies entre les diferents estructures de recerca de la UB i les entitats participades.

153/2022

Aprovació de la Convocatòria de Predocs de la Universitat de Barcelona. 

Annex I. Bases de la convocatòria.
Annex II. Criteris d’avaluació i priorització de les sol·licituds.
Annex III. Distribució dels ajuts convocats.

154/2022

Aprovació de la creació de la futura spin-off Smart Classroom Project S.L. 

155/2022

Aprovació de les Bases reguladores dels plans d’estudis per als títols de grau i màster oficial de la Universitat de Barcelona.

156/2022

Aprovació de les Directrius per a l’organització Academicodocent de la Universitat de Barcelona.

157/2022

Aprovació del Calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i dels títols propis del curs acadèmic 2023-2024.

158/2022

Aprovació de la modificació de la Programació de títols del curs 2023-2024.

159/2022

Aprovació de la Programació de títols del curs 2024-2025. 

160/2022

Aprovació de la modificació de la Memòria de verificació del grau d'Infermeria.

161/2022

Aprovació del pla d’estudis del màster Erasmus Mundus en Ciberespai, Comportament i Teràpia Electrònica. 

162/2022

Aprovació dels complements autonòmics per mèrits docents del professorat acreditat per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, corresponents a la convocatòria 2021.

Proposta d’assignació de les retribucions addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per mèrits docents meritats fins al 31 de desembre de 2021.
Certificació AQU informes mèrits de l’activitat docent convocatòria 2021

163/2022

Aprovació de la proposta del Pressupost de l’exercici 2023. 

Bases d’execució del pressupost.
Resum modificacions bases d’execució del pressupost.
Pressupost per programes
Classificació econòmica despeses.
Classificació econòmica ingressos.
Distribució Capítol II.
Memòria i fitxes Capítol I.
Quadres
Memòria pressupostària de l'Observatori de Dret Public-IDP Barcelona
Tarifes 2023

164/2022

Aprovació del Reglament de la Comissió d’Igualtat delegada del Consell de Govern.

165/2022

Informació del Reglament de la Comissió de seguiment del III Pla d’igualtat.

166/2022

Aprovació de la creació de la Facultat d’Infermeria. 

167/2022

Aprovació del Reglament de Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona. 

168/2022

Aprovació de la participació de la Universitat de Barcelona en la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 

169/2022

Aprovació de l'Acord del Consell de Govern de declaració d’inhàbils els dies inclosos en el tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona al desembre del 2022.

170/2022

Aprovació de la modificació del Reglament del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. 

171/2022

Aprovació de la Política de seguretat de la informació de la Universitat de Barcelona.

172/2022

Convenis.

173/2022

Comissions delegades.