Consell de Govern del 13 de maig de 2022

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions del 7 de febrer i del 2 de març de 2022.

2. Informe del rector.

3. Àmbit del professorat

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI del 2022.

2. Aprovació, si escau, de la modificació del reglament dels concursos per a la selecció de professorat permanent.

3. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places del cos de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat, i les bases corresponents.

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places vinculades de professorat agregat, i les bases corresponents.

6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat per a personal investigador del programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.

7. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat titular d’universitat per a personal investigador del programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.

8. Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Associat a la UB del Parc Sanitari Pere Virgili.

4. Àmbit del PAS

1. Aprovació, si escau, les modificacions de l’RLT de PAS.

2. Correcció d’errades de la modificació de l’RLT de PAS.

3. Aprovació, si escau, l’ampliació de l’oferta d’ocupació addicional del PAS d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

4. Informació sobre l’acord de la disposició transitòria 18a del Conveni Col·lectiu del PAS-L de les Universitats Públiques Catalanes.

5. Àmbit de la recerca

1. Aprovació, si escau, del canvi de nom de l’Observatori Centre d’Estudis Antoni de Campmany d’Economia i Història Econòmica.

2. Aprovació, si escau del reglament de l’Institut de Nanociències i Nanotecnolgia.

3. Aprovació, si escau del reglament de l’Institut de Recerca en Educació.

4. Aprovació, si escau del reglament del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura.

5. Aprovació, si escau del reglament de l’Observatori Internacional en Pedagogia Hospitalària.

6. Àmbit acadèmic

1. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023 i 2023-2024.

2. Aprovació, si escau, d’itineraris de doble titulació i de plans d’estudis de diversos ensenyaments oficials de grau.

3. Aprovació, si escau, de plans d’estudis de diversos ensenyaments oficials de màster universitari.

4. Informe favorable, si escau, de l’autorització de la transmissió de participacions socials de la societat U. College of New Technologies, SL, titular d’ENTI, a la societat Metrodora, SL

7. Aprovació, si escau, del Protocol contra l’assetjament sexual.

8. Aprovació, si escau, del Pla de Llengües 2022-2025.

9. Aprovació, si escau, del Pla d’acollida de llengua i cultura catalana.

10. Aprovació, si escau, de la Normativa de revistes científiques de la Universitat de Barcelona.

11. Aprovació, si escau, de la Normativa de propietat industrial i intel·lectual.

12. Doctors honoris causa curs 2022-2023

1. Aprovació, si escau, del nombre anual de doctors honoris causa.

2. Aprovació, si escau, del calendari de presentació de propostes.

13. Informació sobre la nova web de la Universitat de Barcelona.

14. Informe d'Activitats del Consell de l'Alumnat durant el curs 2020-2021.

15. Altres

1. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

2. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.

3. Aprovació, si escau, de la substitució del Dr. Raúl Ramos Lobo pel Dr. Antonio di Paolo a la Comissió de Recerca delegada de Consell de Govern.

4. Aprovació, si escau, de la substitució de la Sra. Anna Gargallo Burriel per la Sra. Maria Barba Ferrer com a representant del PAS a la Junta Electoral Permanent.

5. Aprovació, si escau, del nomenament dels representants dels estudiants a la Junta Electoral Permanent, el Sr. David García Borrajo i el Sr. Genís Vives Cantero i els suplents corresponents.

16. Afers de tràmit

1. Convenis.

2. Comissions delegades.

3. Representants dels estudiants al Comitè d’Ètica.

4. Informació de la modificació del règim transitori de les properes eleccions pel que fa a juntes de facultat i representants dels estudiants.

5. Guia per a la correcta identificació de l’autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona.

17. Torn obert de paraules

Acords

037/2022

Informe del rector.

038/2022

Aprovació de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI del 2022.

039/2022

Aprovació de la modificació del reglament dels concursos per a la selecció de professorat permanent.

040/2022

Aprovació de la convocatòria de places del cos de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.

041/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat, i les bases corresponents.

042/2022

Aprovació de la convocatòria de places vinculades de professorat agregat, i les bases corresponents.

043/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat per a personal investigador del programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.​​​​​​​

044/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat titular d’universitat per a personal investigador del programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, i les bases corresponents.

045/2022

Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Associat a la UB del Parc Sanitari Pere Virgili.

046/2022

Aprovació de les modificacions de l’RLT de PAS.

047/2022

Correcció d’errades de la modificació de l’RLT de PAS.

048/2022

Aprovació de l’ampliació de l’oferta d’ocupació addicional del PAS d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

049/2022

Informació sobre l’acord de la disposició transitòria 18a del Conveni Col·lectiu del PAS-L de les Universitats Públiques Catalanes.

050/2022

Aprovació del canvi de nom de l’Observatori Centre d’Estudis Antoni de Campmany d’Economia i Història Econòmica.

051/2022

Aprovació del Reglament de l’Institut de Nanociències i Nanotecnologia.

052/2022

Aprovació del Reglament de l’Institut de Recerca en Educació.

053/2022

Aprovació del Reglament del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura.

054/2022

Aprovació del Reglament de l’Observatori Internacional en Pedagogia Hospitalària.

055/2022

Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023 i 2023-2024.

056/2022

Aprovació d’itineraris de doble titulació i de plans d’estudis de diversos ensenyaments oficials de grau.

057/2022

Aprovació de plans d’estudis de diversos ensenyaments oficials de màster universitari.

058/2022

Informe favorable de l’autorització de la transmissió de participacions socials de la societat U. College of New Technologies, SL, titular d’ENTI, a la societat Metrodora, SL.

059/2022

Aprovació del Protocol contra l’assetjament sexual.

060/2022

Aprovació del Pla de Llengües 2022-2025.

061/2022

Aprovació del Pla d’acollida de llengua i cultura catalana.

062/2022

Aprovació de la Normativa de revistes científiques de la Universitat de Barcelona.

063/2022

Aprovació de la Normativa de propietat industrial i intel·lectual.

064/2022

Doctors honoris causa curs 2022-2023: Aprovació del nombre anual de doctors honoris causa i del calendari de presentació de propostes.

065/2022

Informe d'Activitats del Consell de l'Alumnat durant el curs 2020-2021.

066/2022

Aprovació de la modificació del Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

067/2022

Aprovació de la modificació del Reglament del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret.

068/2022

Aprovació de la relació de convenis a data 13 de maig de 2022.

069/2022

Aprovació de la relació d’acords de les Comissions delegades.

070/2022

Ratificació dels representants dels estudiants al Comitè d’Ètica.