Consell de Govern del 13 de juliol de 2022

Ordre del dia:

1. Informació dels canvis en la composició del Consell de Govern arran de les eleccions al Claustre Universitari.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 13 de maig de 2022.

3. Informe del rector.

4. Àmbit del professorat

1. Aprovació, si escau, de les places de professorat lector i els seus perfils, per a la seva incorporació a la crida internacional del Pla Serra Húnter.
2. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat, i les bases corresponents.
3. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places del cos de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.
4. Aprovació, si escau, de la contractació i renovació de contractes de professorat visitant.
5. Aprovació, si escau, de l’amortització de la plaça 13630 de professorat titular d’escola universitària adscrita al Departament de Matemàtiques i Informàtica.
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places del cos de catedràtic d'universitat, i les bases corresponents i de la convocatòria de places de catedràtic contractat, catedràtic contractat vinculades a institucions sanitàries (torn de promoció), i les bases corresponents.
7. Aprovació, si escau, del canvi de departament de la Dra. Mariona Grané Oró.


5. Àmbit del PAS

1. Aprovació, si escau, de les modificacions de l’RLT de PAS.
2. Aprovació, si escau, de la correcció d’errades de la modificació de l’RLT de PAS.


6. Àmbit de la recerca

1. Aprovació, si escau, de la integració de l’IDIBAPS a la Fundació Clínic de Recerca Biomèdica.
2. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA).
3. Aprovació, si escau, del Reglament Institut de Recerca Jurídica (TransJus).
4. Aprovació, si escau, del Reglament del Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (ADHUC).
5. Aprovació, si escau, del Reglament del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC).
6. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD).
7. Aprovació, si escau, del Reglament del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiv).
8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Procediment de selecció de personal investigador postdoctoral contractat a càrrec de finançament finalista extern o a càrrec de finançament de polítiques de la Universitat de Barcelona.
9. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2020-2021.
10. Aprovació, si escau, de la creació de la futura spin-off de la UB "Virmedex Virtual Experiences S.L”
 

7. Àmbit acadèmic

1. Aprovació, si escau, de la Normativa per a l’adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau i màster de la Universitat de Barcelona.
2. Aprovació, si escau, del nombre de crèdits de les pràctiques tutelades de l’ensenyament de grau en Infermeria.
3. Aprovació, si escau, de la Modificació de la programació de títols del curs 2023-2024.
4. Aprovació, si escau, d’itineraris de doble titulació dels graus en Estadística i Economia.
5. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau.
6. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.
7. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Direcció Estratègica de Seguretat i modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

8. Àmbit econòmic

1. Aprovació, si escau, del Reglament del Patrimoni de la Universitat de Barcelona.
2. Aprovació, si escau, de l’Acord del RACC-UB: reordenació finca ús esportiu UB.
3. Aprovació, si escau, del Reglament de funcionament intern de la Comissió econòmica delegada del Consell de Govern.

9.  Aprovació, si escau, del Full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la Universitat de Barcelona i les Mesures per afavorir la conducta ecològica responsable.
10. Informe de desplegament de la Carta Erasmus (ECHE).
11. Altres

1. Aprovació, si escau, de la modificació dels reglaments de facultats i de departaments.
2. Aprovació, si escau, de les substitucions dels membres a les comissions delegades de Consell de Govern i a altres llocs institucionals.

12. Afers de tràmit

1. Adhesió de la Universitat de Barcelona a la Declaració de Sant Francisco (DORA).
2. Convenis.
3. Comissions delegades.

13.    Torn obert de paraules

Acords

071/2022

Informació dels canvis en la composició del Consell de Govern arran de les eleccions al Claustre Universitari.

072/2022

Informe del rector

073/2022

Aprovació de les places de professorat lector i els seus perfils, per a la seva incorporació a la crida internacional del Pla Serra Húnter.

074/2022

Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat, i les bases corresponents.

075/2022

Aprovació de la convocatòria de places del cos de professorat titular d’universitat, i les bases corresponents.

076/2022

Aprovació de la contractació i renovació de contractes de professorat visitant.

Facultat de Filologia i Comunicació
Facultat de Filologia i Comunicació en relació al Conveni subscrit amb l’Institut Basc Etxepare
Facultat d’Economia i Empresa (renovacions)
Facultat d’Economia i Empresa (nova contractació)

077/2022

Aprovació de l’amortització de la plaça 13630 de professorat titular d’escola universitària adscrita al Departament de Matemàtiques i Informàtica.

078/2022

Aprovació de la convocatòria de places del cos de catedràtic d'universitat, i les bases corresponents i de la convocatòria de places de catedràtic contractat, catedràtic contractat vinculades a institucions sanitàries (torn de promoció), i les bases corresponents.

Bases del concurs d’accés places del cos docent de catedràtics d’universitat(torn de promoció interna)
Bases del concurs d’accés places de catedràtic contractat permanent (torn promoció interna)
Bases del concurs d’accés places de catedràtic contractat permanent vinculades a places assistencials (torn promoció interna)

079/2022

Aprovació del canvi de departament de la Dra. M. Grané Oró.

080/2022

Aprovació de les modificacions de l’RLT de PAS.

081/2022

Aprovació de la correcció d’errades de la modificació de l’RLT de PAS.

082/2022

Aprovació de la integració de l’IDIBAPS a la Fundació Clínic de Recerca Biomèdica.

083/2022

Aprovació del Reglament de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA).

084/2022

Aprovació del Reglament Institut de Recerca Jurídica (TransJus).

085/2022

Aprovació del Reglament del Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (ADHUC).

086/2022

Aprovació del Reglament del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC).

087/2022

Aprovació del Reglament de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD).

088/2022

Aprovació del Reglament del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiv).

089/2022

Aprovació de la proposta de modificació del Procediment de selecció de personal investigador postdoctoral contractat a càrrec de finançament finalista extern o a càrrec de finançament de polítiques de la Universitat de Barcelona.

090/2022

Aprovació dels premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs acadèmic 2020-2021.

091/2022

Aprovació de la creació de la futura spin-off de la UB "Virmedex Virtual Experiences S.L”

092/2022

Aprovació de la Normativa per a l’adaptació, el reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau i màster de la Universitat de Barcelona.

093/2022

Aprovació del nombre de crèdits de les pràctiques tutelades de l’ensenyament de grau en Infermeria.

094/2022

Aprovació de la Modificació de la programació de títols del curs 2023-2024.

095/2022

Aprovació d’itineraris de doble titulació dels graus en Estadística i Economia.

096/2022

Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau.

097/2022

Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.

098/2022

Aprovació del pla d’estudis del màster en Direcció Estratègica de Seguretat i modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.

099/2022

Aprovació del Reglament del Patrimoni de la Universitat de Barcelona.

100/2022

Aprovació de l’Acord del RACC-UB: reordenació finca ús esportiu UB.

101/2022

Aprovació del Reglament de funcionament intern de la Comissió econòmica delegada del Consell de Govern.

102/2022

Aprovació del Full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la Universitat de Barcelona i les Mesures per afavorir la conducta ecològica responsable.

103/2022

Informe de desplegament de la Carta Erasmus (ECHE).

104/2022

Aprovació de la modificació dels reglaments de facultats i de departaments.

105/2022

Aprovació de les substitucions dels membres a les comissions delegades de Consell de Govern i a altres llocs institucionals.

106/2022

Convenis.

107/2022

Comissions delegades.