Consell de Govern del 12 de maig de 2016

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit Econòmic

3. Aprovació, si escau, de la proposta de sostre pressupostari 2016.

Àmbit de Professorat

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de Lector “Tenure Track” en el marc del Programa Serra Húnter 2016.
5. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat agregat, per a la seva provisió amb caràcter interí.

6. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat d’Economia i Empresa.

7.Aprovar, si escau, l’assimilació al càrrec estatutari de Cap d’Estudis, a efectes d’atribució de retribucions, d’assignació de punts per mèrits de gestió i de reconeixement d’hores PDA, als coordinadors dels màsters professionalitzadors següents, a condició que el nombre total d’estudiants que cursen el màster sigui superior a 200 alumnes: Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Màster d'Advocacia i Màster de Psicologia General Sanitària.

Àmbit del PAS

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treballs de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logística.
9. Aprovació, si escau, de l’acord entre el Vicerectorat d’Administració i Organització, la Gerència i la Junta del PAS, sobre els horaris de prestació de serveis i sobre les jornades i els horaris de treball del PAS funcionari de la Universitat de Barcelona.

10. Informar sobre el Pla de Formació del PAS que desenvolupa tots els elements diferencials del nou model organitzatiu.

Altres

11. Aprovació , si escau, de la modificació del Reglament de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa.
12. Ratificació, si escau, del conveni entre la Universitat de Barcelona i Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, per a la instal·lació d’equips de telemesura
13. Informació sobre el Protocol d’actuació durant emergències.

Afers de tràmit

14. Aprovació, si escau, dels canvis en la composició dels membres de la Junta Electoral Permanent
15. Aprovació, si escau, de les correccions de les errades tipogràfiques dels noms de: Departament de Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica (incorporant el nom de Didàctica de les); del Departament d’Enginyeries: Secció electrònica (traient el terme transversal) i del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia (traient el terme transversal).
16. Aprovació, si escau, d’una commemoració anual en record de les víctimes de l’accident de Freginals.

17. Informació sobre la modificació del “Reglament d’eleccions del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis per a membres del claustre de la Universitat de Barcelona” i del “Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona” per incorporar la possibilitat de la votació electrònica.

18. Convenis

19. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.

20. Torn obert de paraules

Acords:

037/2016 Aprovació de la proposta de sostre pressupostari 2016
038/2016 Aprovació de la convocatòria de places de Lector “Tenure Track” en el marc del
Programa Serra Húnter 2016
039/2016 Aprovació de la dotació de places de professorat agregat, per a la seva provisió amb
caràcter interí
040/2016 Aprovació de la contractació de professorat visitant de la Facultat d’Economia i
Empresa
041/2016 Aprovar l’assimilació al càrrec estatutari de Cap d’Estudis, a efectes d’atribució de
retribucions, d’assignació de punts per mèrits de gestió i de reconeixement d’hores
PDA, dels coordinadors dels màsters professionalitzadors següents, a condició que el
nombre total d’estudiants que cursen el màster sigui superior a 200 alumnes: Màster en
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d'Idiomes, Màster d'Advocacia i Màster de Psicologia
General Sanitària
042/2016 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treballs de l’àmbit d’auxiliar de
serveis i logística
043/2016 Aprovació de l’acord entre el Vicerectorat d’Administració i Organització, la Gerència
i la Junta del PAS, sobre els horaris de prestació de serveis i sobre les jornades i els
horaris de treball del PAS funcionari de la Universitat de Barcelona
044/2016 Aprovació de la modificació del Reglament de l’Oficina de Control Intern, Riscos i
Responsabilitat Social Corporativa
045/2016 Aprovació de la ratificació del conveni entre la Universitat de Barcelona i Aigües de
Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, per a la
instal·lació d’equips de telemesura
046/2016 Aprovació dels canvis en la composició dels membres de la Junta Electoral Permanent.
El Dr. Francesc X. Pons i Ràfols substitueix al Dr. Enoch Albertí Rovira
047/2016 Aprovació de les errades tipogràfiques dels noms de: Departament de Ciències Socials,
de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica
(incorporant el nom de Didàctica de les); del Departament d’Enginyeries: Secció
electrònica (traient el terme transversal) i del Departament de Nutrició, Ciències de
l’Alimentació i Gastronomia (traient el terme transversal)
048/2016 Aprovació de la realització d’una commemoració anual en record de les víctimes de
l’accident de Freginals
  Relació d’acords presos per les Comissions Delegades