Consell de Govern del 12 de juliol de 2018

Ordre del dia:

1.  Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.

2.  Informe del rector.

3.  Aprovació, si escau, del Codi Ètic d’Integritat i Bones Pràctiques de la Universitat de Barcelona.

Àmbit Econòmic

4.  Aprovació, si escau, de la generació de crèdit de projectes MINECO amb dotació insuficient primera anualitat.

5.  Aprovació, si escau, de la substitució d’un membre a la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern. La Dra. Yolanda Cajal Visa substitueix al Dr. Diego Muñoz-Torrero López-Ibarra.

6.  Aprovació, si escau, de l’acord de desafectació i posterior alienació, mitjançant pública subhasta, de l'immoble situat al c/ Can Ràbia 7-9 de Barcelona, seu del Col·legi Major Sant Jordi.

Àmbit de PAS

7.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’RLT del PAS

Àmbit de Doctorat

8.  Aprovació, si escau, de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2016-2017.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

9.  Aprovació, si s’escau del Reglament de la Facultat de Medicina i els Reglaments de les Unitats de Formació i Recerca (UFR) de Medicina Clínic, Medicina Bellvitge, Odontologia, Infermeria i Podologia.

Àmbit de Professorat

10.  Aprovació, si escau, de l'Oferta Pública d'Ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per a l'any 2018.

11.  Aprovació, si escau, de la distribució i dels perfils de les places de professorat lector "Tenure-Elegible Lecturer" Serra Húnter 2018.

12.  Aprovació, si escau, de les propostes de renovacions de contractació de professorat visitant.

Àmbit Acadèmic

13.  Aprovació, si escau, de la Càtedra Serra Domínguez.

14.  Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.)

Ensenyaments oficials de grau

15.  Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau.

16.  Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.

17.  Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau,

18.  Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.

19.  Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del grau en Enginyeria Geològica.

20.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció del grau en Ciències Biomèdiques.

Ensenyaments oficials de màster universitari

21.  Aprovació, si escau, de la memòria de verificació del màster en Erasmus Mundus Mercats Globals, Creativitats Locals/Global Markets, Local Creativities.

22.  Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Estudis Avançats en Arqueologia.

23.  Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Biotecnologia Molecular.

24.  Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

Àmbit de Recerca

25.  Aprovació, si escau, de la proposta de participació de la UB en l’empresa ColorSensing, S.L.)

26.  Aprovació, si escau, de la convocatòria d’Ajuts de Personal Investigador Predoctoral en Formació (APIF), per a doctorands de la Universitat de Barcelona, per al curs 2018-2019.

27.  Aprovació, si escau, de la incorporació a la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern, de l’estudiant Sr. Rodrigo Martínez Mazza

Altres

28.  Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

29.  Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament de professorat emèrit i honorari, l’atorgament de les mencions honorífiques del curs 2018-2019 i les propostes de concessió del Títol de Doctor Honoris Causa.

30.  Nomenament dels representants dels estudiants i del Personal d’Administració i Serveis al Consell Social i a diferents comissions.

Afers de tràmit

31.  Convenis. 

32.  Comissions delegades.

33.  Torn obert de paraules.

 

Acords

081/2018 Aprovació de la generació de crèdit de projectes MINECO amb dotació insuficient primera anualitat.
082/2018 Aprovació de la substitució d’un membre a la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern. La Dra. Yolanda Cajal Visa substitueix al Dr. Diego Muñoz-Torrero López-Ibarra.
083/2018

Aprovació de l’acord de desafectació i posterior alienació, mitjançant pública subhasta, de l'immoble situat al c/ Can Ràbia 7-9 de Barcelona, seu del Col·legi Major Sant Jordi.

Dossier de venda
- Annex: Certificació del registre de propietat
- Annex: Informació urbanística
- Annex: Informe pericial
- Annex: Plànols

084/2018 Aprovació de la modificació de l’RLT del PAS.
085/2018 Aprovació de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2016-2017.
086/2018 Aprovació del Reglament de la Facultat de Medicina i els Reglaments de les Unitats de Formació i Recerca (UFR) de Medicina Clínic, Medicina Bellvitge, Odontologia, Infermeria i Podologia.
087/2018 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per a l'any 2018.
088/2018 Aprovació de la distribució i dels perfils de les places de professorat lector "Tenure-Elegible Lecturer" Serra Húnter 2018.
089/2018 Aprovació de les propostes de renovacions de contractació de professorat visitant.
090/2018 Aprovació de la Càtedra Serra Domínguez.
091/2018 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.
092/2018 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.
093/2018 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau.
094/2018 Aprovació del pla d’estudis del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.
095/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
096/2018 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.
097/2018 Aprovació de l’itinerari d’extinció del grau en Enginyeria Geològica.
098/2018 Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció del grau en Ciències Biomèdiques.
099/2018 Aprovació de la memòria de verificació del màster en Erasmus Mundus Mercats Globals, Creativitats Locals/Global Markets, Local Creativities.
100/2018 Aprovació del pla d’estudis del màster en Estudis Avançats en Arqueologia.
101/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Biotecnologia Molecular.
102/2018 Aprovació de la modificació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.
103/2018 Aprovació de la proposta de participació de la UB en l’empresa ColorSensing, S.L.
104/2018 Aprovació de la convocatòria d’Ajuts de Personal Investigador Predoctoral en Formació (APIF), per a doctorands de la Universitat de Barcelona, per al curs 2018-2019.
105/2018 Aprovació de la incorporació a la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern, de l’estudiant Sr. Rodrigo Martínez Mazza.
106/2018 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
107/2018 Aprovació de la proposta de nomenament de professorat emèrit i honorari, l’atorgament de les mencions honorífiques del curs 2018-2019 i les propostes de concessió del Títol de Doctor Honoris Causa.
108/2018 Nomenament dels representants dels estudiants i del Personal d’Administració i Serveis al Consell Social i a diferents comissions.
109/2018 Convenis
110/2018 Comissions delegades