Consell de Govern del 12 de juliol de 2017

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit Econòmic
3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació d’overheads.

Àmbit de Professorat
4. Aprovació,  si  escau,  de  l'Oferta  Pública  d'Ocupació parcial  de  places  de  personal  docent  i
investigador de la Universitat de Barcelona corresponent a l'any 2017. 
5. Aprovació,  si  escau,  de  la  convocatòria  de  places  de  professorat  lector  “Tenure  Track”
(Programa Serra Húnter 2017).
6. Aprovació,  si  escau,  de  la  convocatòria  de  places  de  professorat  agregat  destinades  a
personal  investigador  que  hagi  finalitzat  el  Programa  Ramón  i  Cajal  i  obtingut  el  certificat
I3, i les corresponents bases.
7. Aprovació,  si  escau,  de    les  propostes  de  contractació  de  nou    professorat  visitant  i
renovacions.
8. Aprovació,  si  escau,  de  l'assimilació  a  exclusius  efectes  d'acreditació  a  cossos  docents
universitaris  de  càrrec  de  director/a  de  l'Àrea  de Formació  Complementària  i  encàrrec  de
direcció de l'EIM, al càrrec estatutari de degà/a de Centre.

Àmbit Acadèmic

9. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2017‐2018.  
10. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018‐2019.

Ensenyaments Oficials de Grau
11. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.  
12. Aprovació, si escau, de l’itinerari doble del grau en Relacions Laborals i del grau en Dret i
l’itinerari doble del grau en Criminologia i del grau en Dret.  
13. Aprovació,  si  escau,  de  la  modificació  de  l’itinerari  doble  del  grau  en  Informació  i
Documentació i del grau en Comunicació Audiovisual.

Ensenyaments Oficials de Màster Universitari
14. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
15. Aprovació, si escau, de la taula de reconeixement del màster en Ciència i Gestió Integral de
l’Aigua.  
16. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.

Àmbit del Pas
17. Aprovació,  si  escau,  de  la  correcció  del  document  de  modificació  de  la  relació  de  llocs  de
treball (RLT) aprovat pel Consell de Govern de dates 21 de setembre i 21 de novembre de
2016.
18. Aprovació, si escau, de la modificació de la RLT del PAS laboral.
19. Aprovació, si escau, de la modificació de la RLT del personal eventual.  
20. Aprovació,  si  escau,  de  la  modificació  del  Reglament  de  funcionament  de  la  Comissió
delegada del Consell de Govern del personal d’administració i serveis.  
21. Proposta de designació de nous membres a la Comissió delegada del Consell de Govern del
personal d’administració i serveis.

Àmbit de Doctorat
22. Aprovació,  si  escau,  de  la  modificació  del  programa  de  doctorat  de  La  Realitat  Assetjada:
Concepte, Procés i Experimentació Artística.

Altres
23. Resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord de Consell de Govern del dia
4 d’abril de 2017, sobre la proposta de nomenament de professorat emèrit i honorari del curs
2017-2018.  
24. Aprovació, si escau, de la concessió de la menció honorífica sol· licitada
25.Consideració  de  la  proposta  de  “aprovació,  si  escau, de  l’adhesió del  Consell  de  Govern  al
Pacte Nacional pel Referèndum”.

Afers de tràmit
26. Convenis.  
27. Comissions delegades.
28. Torn obert de paraules.

Acords

076/2017 Aprovació de la proposta de modificació d’overheads.
077/2017 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació parcial de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona corresponent a l'any 2017.
078/2017 Aprovació de la convocatòria de places de professorat lector “Tenure Track” (Programa Serra Húnter 2017).
079/2017 Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat destinades a personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i obtingut el certificat I3, i les corresponents bases.
080/2017 Aprovació de les propostes de contractació de nou professorat visitant i renovacions.
081/2017 Aprovació de l'assimilació a exclusius efectes d'acreditació a cossos docents universitaris de càrrec de director/a de l'Àrea de Formació Complementària i encàrrec de direcció de l'EIM, al càrrec estatutari de degà/a de Centre.
082/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2017‐2018.
083/2017 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018‐2019.
084/2017 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
085/2017 Aprovació de l’itinerari doble del grau en Relacions Laborals i del grau en Dret i l’itinerari doble del grau en Criminologia i del grau en Dret.
086/2017 Aprovació de la modificació de l’itinerari doble del grau en Informació i Documentació i del grau en Comunicació Audiovisual.
087/2017 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
088/2017 Aprovació de la taula de reconeixement del màster en Ciència i Gestió Integral de l’Aigua.
089/2017 Aprovació de l’itinerari d’extinció de diversos ensenyaments de màster.
090/2017 Aprovació de la correcció del document de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) aprovat pel Consell de Govern de dates 21 de setembre i 21 de novembre de 2016.
091/2017 Aprovació de la modificació de la RLT del PAS laboral.
092/2017 Aprovació de la modificació de la RLT del personal eventual.
093/2017 Aprovació de la modificació del Reglament de funcionament de la Comissió delegada del Consell de Govern del personal d’administració i serveis.
094/2017 Proposta de designació de nous membres a la Comissió delegada del Consell de Govern del personal d’administració i serveis.
095/2017 Aprovació de la modificació del programa de doctorat de La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i Experimentació Artística.
096/2017 Resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord de Consell de Govern del dia 4 d’abril de 2017, sobre la proposta de nomenament de professorat emèrit i honorari del curs 2017-2018.
097/2017 Aprovació, si escau, de la concessió de la menció honorífica sol·licitada.
098/2017 Consideració de la proposta de “aprovació,si escau, de l’adhesió del Consell de Govern al Pacte Nacional pel Referèndum”.
099/2017 Convenis.
100/2017 Comissions delegades.