Consell de Govern del 10 d'abril de 2014

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 13.02.2014 i de la del Consell de Govern extraordinari de 12.03.2014.

2. Informe del rector
Àmbit econòmic
3. Informe d’auditoria dels comptes anuals 2012
Àmbit acadèmic

4. Aprovació, si escau de la modificació de les següents normatives de premis extraordinaris:

a) Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris d’ensenyaments oficials de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica, i d’ensenyaments propis de pregrau.
b) Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris d’ensenyaments oficials de grau.
c) Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris d’ensenyaments oficials de màster.

5. Aprovació, si escau, del calendari marc d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster, llicenciatura, enginyeria i títols propis de pregrau per al curs 2014-2015
6. Aprovació, si escau, de la programació per al curs acadèmic 2014-15 d’una oferta diferenciada d’estudis universitaris oficials adreçada a estudiants d’altres països

Ensenyaments de grau
7. Aprovació, si escau de la modificació de les memòries de verificació dels ensenyaments de grau en Criminologia, del grau en Gestió i Administració Pública, del Grau en Mestre d’Educació Primària i del grau en Mestre d’Educació Infantil
8. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Continguts Digitals Interactius
9. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Comunicació i Indústries Culturals i del grau en Dret
10. Aprovació, si escau del calendari d’implantació del grau en Continguts Digitals Interactius Ensenyaments de Màster Universitari
11. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació dels màster en Estudis Jurídics Avançat, del màster en Música com a Arts Disciplinària i del màster en Recerca clínica
12. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació dels màster en Màrqueting i Investigació de Mercats i del màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics
13. Aprovació, si escau, de diversos plans d’estudis de màster Aprovació, si escau, de la modificació de diversos plans d’estudis de màster
14. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster
15. Aprovació, si escau, de la modificació de diversos itineraris d’extinció de màster

Altres:
16. Aprovació, si escau, del conveni per a la creació de la “Càtedra UB Rector Francisco Buscarons Ubeda. Química i Enginyeria Química Forenses”
17. Aprovació, si escau, del “Protocol de gestió de riscos psicosocials” (OSSMA)
18. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia.
19. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Departament de Biologia Vegetal
20. Aprovació, si escau, de la modificació del punt 4.3 del “Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UB”, i nomenament de nous membres. (CADUB)
21. Aprovació, si escau, de la memòria d’adscripció del “Centro Universitario Internacional de Barcelona” (UNIBA)

Assumptes de tràmit:
22. Convenis
23. Formalització del nomenament de Doctor Honoris Causa al Dr. Enrique Correa Delgado, President Constitucional de la República de l’Equador.
24. Relació d’acords de les Comissions Delegades
25. Torn obert de paraules

Acords:

025/2014

Aprovació de la modificació de les següents normatives de premis extraordinaris:

1. Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris d’ensenyaments oficials de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica, i d’ensenyaments propis de pregrau.
2. Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris d’ensenyaments oficials de grau.
3. Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris d’ensenyaments oficials de màster
026/2014 Aprovació del calendari marc d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster, llicenciatura, enginyeria i títols propis de pregrau per al curs 2014-2015
027/2014 Aprovació de la programació per al curs acadèmic 2014-15 d’una oferta diferenciada d’estudis universitaris oficials adreçada a estudiants d’altres països.
028/2014 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació dels ensenyaments de grau en Criminologia, del grau en Gestió i Administració Pública, del Grau en Mestre d’Educació Primària i del grau en Mestre d’Educació Infantil.
029/2014 Aprovació del pla d’estudis del grau en Continguts Digitals Interactius.
030/2014 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del grau en Comunicació i Indústries Culturals i del grau en Dret.
031/2014 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Continguts Digitals Interactius.
032/2014 Aprovació de la memòria de verificació dels màster en Estudis Jurídics Avançat, del màster en Música com a Arts Disciplinària i del màster en Recerca clínica. (Annex 1 | Annex 2)
033/2014 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació dels màster en Màrqueting i Investigació de Mercats i del màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics. (Annex 1 | Annex 2)
034/2014 Aprovació de diversos plans d’estudis de màster. (Annex 1 | Annex 2)
035/2014 Aprovació de la modificació de diversos plans d’estudis de màster (Annex 1 | Annex 2)
036/2014 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster. (Annex 1 | Annex 2)
037/2014 Aprovació de la modificació de diversos itineraris d’extinció de màster (Annex 1 | Annex 2)
038/2014 Aprovació del conveni per a la creació de la “Càtedra UB Rector Francisco Buscarons Úbeda. Química i Enginyeria Química Forenses”
039/2014 Ratificació del “Protocol de gestió de riscos psicosocials” (OSSMA)
040/2014 Aprovació de la modificació del Reglament del departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia.
041/2014 Aprovació de la modificació del Reglament del Departament de Biologia Vegetal.
042/2014 Aprovació de la modificació del punt 4.3 del “Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UB”, i nomenament de nous membres. (CADUB).
043/2014 Aprovació del conveni d’adscripció del “Centro Universitario Internacional de Barcelona” (UNIBA), i de la memòria corresponent
0442014 Convenis
  Relació d’acords de les Comissions Delegades