Consell de Govern del 09 d'octubre de 2014

 Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector

Àmbit econòmic
3. Informe d’auditoria i tancament final de comptes 2013 i tancament consolidat de comptes UB-Grup del 2012 i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013.
4. Informació sobre la proposta de licitació per a la construcció i posterior gestió d'un edifici destinat a residència d´estudiants i professors (Campus Diagonal) dins del marc de racionalització econòmica dels espais patrimonials de la UB
5. Aprovació, si escau de la renovació d'una Pòlissa de Crèdit, per import de 18 milions d'euros, per a cobrir possibles necessitats transitòries de Tresoreria.
6. Aprovació, si escau, de la despesa per a l’ús digital de drets de la propietat intel·lectual (CEDRO)

 Àmbit acadèmic

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols per al curs 2015-2016

Ensenyaments de Grau
8. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals.
9. Aprovació, si escau, de la modificació del diversos plans d’estudis de grau.
10. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals
11. Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals.

Ensenyaments de Màster Universitari
12. Aprovació, si escau, de diversos plans d’estudis de màster.
13. Aprovació, si escau, de la modificació de diversos plans d’estudis de màster.
14. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster.

Àmbit de recerca
15. Aprovació, si escau, de la creació d’una nova empresa de base tecnològica (EBT), Nostrum BioDiscovery, S.L., així com la participació de la Universitat de Barcelona en la mateixa.
16. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Estatut de la Fundació b-TEC

Altres:
17. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 22 del Reglament de la Facultat de Farmàcia.
18. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’eleccions parcials de l’alumnat.

Afers de tràmit:
19. Convenis
20. Informació sobre l’acord entre la UB i l’Ajuntament per a restaurar i obrir al públic els Pavellons Güell.
21. Informació sobre la tramitació de propostes de valoració de l’activitat docent del professorat.
22. Nomenament per delegació de funcions del rector en el Dr. Josep Antoni Plana Castellví, com a membre titular representant de la UB al Consell de Govern de l’IERMB, i al Dr. Màrius Domínguez Amorós, com a membre suplent.
23. Relació d’acords de les Comissions delegades.
24. Torn obert de paraules

Acords:

078/2014

Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013

079/2014

Aprovació de la renovació d'una Pòlissa de Crèdit, per a cobrir possibles necessitats transitòries de Tresoreria.

080/2014

Aprovació, si escau, de la despesa per a l’ús digital de drets de la propietat intel•lectual

081/2014

Aprovació de la modificació de la programació de títols per al curs 2015-2016

082/2014

Aprovació del pla d’estudis del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals.

083/2014

Aprovació de la modificació del diversos plans d’estudis de grau

084/2014 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals
085/2014 Aprovació de l’itinerari d’extinció del Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals
086/2014 Aprovació de diversos plans d’estudis de màster
087/2014 Aprovació de la modificació de diversos plans d’estudis de màster
089/2014 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster.
090/2014 Aprovació de la creació d’una nova empresa de base tecnològica (EBT), Nostrum BioDiscovery, S.L., així com la participació de la Universitat de Barcelona en la mateixa.
091/2014 Aprovació de la modificació de l’Estatut de la Fundació b-TEC
092/2014 Aprovació de la modificació de l’article 22 del Reglament de la Facultat de Farmàcia.
093/2014 Aprovació dels convenis lliurats el dia 1 d’octubre de 2014
094/2014 Nomenament per delegació de funcions del rector en el Dr. Josep Antoni Plana Castellví, com a membre titular representant de la UB al Consell de Govern de l’IERMB, i al Dr. Màrius Domínguez Amorós, com a membre suplent.
  Relació d’acords de les Comissions Delegades