Consell de Govern del 08 d'octubre de 2015

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe del rector.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

3. Detall dels departaments i seccions departamentals resultants del compliment de l’acord de
Consell de Govern de 20 d’abril de 2015 i inici dels expedients corresponents.
4. Inici de l’expedient de la nova facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
5. Aprovació, si escau, del departament de Filosofia.
6. Aprovació, si escau, del Pla d’ordenació de les estructures administratives i de gestió de les
Administracions del Campus Mundet i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

Àmbit econòmic

7. Aprovació, si escau, dels comptes anuals i liquidació de l’any 2014.
8. Criteris generals del pressupost per l’any 2016.
Àmbit acadèmic

9. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment dels ensenyaments de la UB del curs 2013-2014.
10. Esmenar, si escau, les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els
ensenyaments de grau.

Ensenyaments oficials de grau

11. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Ciències del Mar.
12. Modificació, si escau, del pla d’estudis del grau en Comunicació Audiovisual i del grau en
Gestió i Administració Pública.
13. Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau Ciències del Mar.

Ensenyaments oficials de màster universitari

14. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
15. Modificació, si escau, del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster.
16. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster.

Àmbit de professorat

17. Aprovació, si escau, de la renovació del contracte de professor visitant.
18. Aprovació, si escau, de la pròrroga de la contractació de professor visitant.
19. Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de contractació de professorat visitant de la
Facultat de Medicina.

Àmbit de Recerca

20. Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de Barcelona i acceptació dels seus
estatuts, a l’associació d’àmbit estatal European Institute of Innovation and Technology – EIT
Health Spain i l’adhesió a l’associació d’àmbit europeu EIT Health e.V.
21. Aprovació, si escau, de la constitució de l’empresa Soluc. Io Electronics and Instrumentation,
S.L. amb la participació de la UB a través de l’empresa instrumental Cultura Innovadora i
Científica UB, S.L. (CIC-UB).
22. Aprovació, si escau, de la participació de la UB a l’empresa Neurotransvirtual, S.L. a través de
l’empresa instrumental Cultura Innovadora i Científica UB, S.L. (CIC-UB).

Altres :

23. Aprovació, si escau, del nou manual de normes gràfiques (manual d’estil d’aplicació de marca).

Afers de tràmit :

24. Convenis.
25. Relació d’acords presos per les Comissions Delegades.
26. Torn obert de paraules.

 

Acords:

102/2015 Aprovació del departament de Filosofia
103/2015 Aprovació del Pla d’ordenació de les estructures administratives i de gestió de les
Administracions del Campus Mundet i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació
104/2015

Aprovació dels comptes anuals i liquidació de l’any 2014

Annex Comptes Anuals

Annex Informe 

105/2015 Aprovació de l’informe de seguiment dels ensenyaments de la UB del curs 2013-2014
106/2015 Aprovació esmena de les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits
en els ensenyaments de grau
107/2015 Aprovació del pla d’estudis del grau en Ciències del Mar
108/2015 Modificació del pla d’estudis del grau en Comunicació Audiovisual i del grau en Gestió
i Administració Pública
109/2015 Aprovació del calendari d’implantació del grau Ciències del Mar
110/2015 Aprovació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
111/2015 Modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de màster
112/2015 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster
113/2015 Aprovació de la renovació del contracte de professor visitant
114/2015 Aprovació de la pròrroga de la contractació de professor visitant
115/2015 Aprovació de la modificació de l’acord de contractació de professorat visitant de la
Facultat de Medicina
116/2015 Aprovació de la participació de la Universitat de Barcelona i acceptació dels seus
estatuts, a l’associació d’àmbit estatal European Institute of Innovation and Technology
– EIT Health Spain i l’adhesió a l’associació d’àmbit europeu EIT Health e.V.
117/2015 Aprovació de la constitució de l’empresa Soluc. Io Electronics and Instrumentation, S.L.
amb la participació de la UB a través de l’empresa instrumental Cultura Innovadora i
Científica UB, S.L. (CIC-UB)
118/2015 Aprovació de la participació de la UB a l’empresa Neurotransvirtual Technologies, S.L.
a través de l’empresa instrumental Cultura Innovadora i Científica UB, S.L. (CIC-UB)
119/2015 Aprovació del nou manual de normes gràfiques (manual d’estil d’aplicació de marca)
120/2015 Convenis
121/2015 Relació d’acords presos per les Comissions Delegades