Consell de Govern del 05 de juny de 2014

rdre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe del rector
Àmbit econòmic
3. Acceptació, si escau, de la constitució d’un dret de superfície sobre Can Ricart per part de l’Ajuntament de Barcelona a favor de la UB.
Àmbit acadèmic

4. Aprovació, si escau, de les propostes de Premis Extraordinari

Àmbit de professorat

5. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat agregat, per a la seva provisió amb caràcter interí.
6. Aprovació, si escau, de la contractació de professorat visitant
7. Aprovació, si escau, del canvi de departament de la Dra. Carmen Terrè Rull.
8. Aprovació, si escau, del nomenament del professorat emèrit i honorari del curs 2013-2014
9. Aprovació, si escau, de la concessió de la distinció del professorat honorífic del curs 2013-2014

Àmbit de reforma d’estructures

10. Aprovació, si escau, de la creació de la Facultat d’Educació, per fusió de les Facultats de Pedagogia i de Formació del professorat.

Altres
11. Aprovació, si escau, de l’adhesió i alta de la UB al Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya-Via Oberta
12. Aprovació, si escau, del Reglament del Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge

Afers de tràmit
13. Acord de creació de la sub-unitat de l’Orquestra de la Universitat de Barcelona, depenent del vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura
14. Convenis
15. Nomenament de representants dels estudiants i del Personal d’Administració i Serveis al Consell Social i a diferents comissions.
16. Relació d’acords de les Comissions delegades
17. Torn obert de paraules

Acords:

045/2014 Acceptació de la constitució d’un dret de superfície sobre Can Ricart per part de l’Ajuntament de Barcelona a favor de la UB.
046/2014 Aprovació de les propostes de Premis Extraordinaris de primer i segon cicle, de grau i de màster del curs 2011-2012.
Aprovació de l’esmena de l’acta de concessió del Premi Extraordinari de primer i segon cicle de l’ensenyament de Criminologia on s’afegeix un premi extraordinari a favor de la Sra. Cristina Contreras Díaz.
047/2014 Aprovació de la dotació de places de professorat agregat, per a la seva provisió amb caràcter interí.
048/2014 Aprovació de la contractació de professorat visitant (renovació de contractes i nova contractació), pels departaments de Filologia Hispànica, Teoria Econòmica, Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial, Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials i de Biblioteconomia i Documentació.
049/2014 Aprovació del canvi de departament de la Dra. Carmen Terré Rull, del departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil al departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica.
050/2014 Aprovació del llistat de professors Emèrits i Honoraris del curs 2013-2014.
051/2014 Aprovació del llistat de professors que han sol•licitat la Distinció Honorífica del curs 2013-2014 
052/2014 Aprovació de l’expedient de creació de la nova Facultat d’Educació, per fusió de les Facultats de Pedagogia i de Formació del Professorat.
053/2014 Acceptació que la Universitat de Barcelona es doni d’alta al Catàleg de dades de l’AOC/Via Oberta, a la qual la UB es va adherir mitjançant conveni signat l’any 2012.
054/2014 Aprovació del reglament del Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge.
055/2014 Aprovació de l’acord de creació de la subunitat de l’Orquestra de la Universitat de Barcelona, depenent del vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura.
056/2014 Aprovació del llistat de la unitat de Convenis i Entitats Relacionals, lliurat en data 30.05.2014.
057/2014 Nomenament dels nous representants dels alumnes i del Personal d’Administració i Serveis a les diferents comissions delegades del Consell de Govern, al Consell Social i altres comissions.
   Relació d’acords de les Comissions Delegades