Consell de Govern de l'11 de febrer de 2015

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector

Àmbit Econòmic
3. Aprovació, si escau, del conveni regulador de l’adscripció de béns demanials de la Universitat de Barcelona al Consorci Hospital Clínic de Barcelona
4. Aprovació, si escau, de la proposta de sostre pressupostari 2015

Àmbit acadèmic
5. Aprovació, si escau, de l’adscripció de l’Escola Superior de Comerç i Distribució – ESCODI- i, aprovació, si escau de la Memòria.
6. Aprovació, si escau, dels reglaments de l’àrea de Formació Complementària següents:

- Reglament de l'Escola d'Idiomes Moderns
- Reglament d’Els Juliols – UBISS
- Reglament de la Universitat de l'Experiència
- Reglament d'Estudios Hispánicos

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols per al curs 2015-2016
8. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora de l’entrevista per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de 40 anys
9. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora de l’entrevista per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de 45 anys

Ensenyaments oficials de grau
10. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau
11. Aprovació, si escau, de la modificació dels del pla d’estudis del grau en Ciències
Polítiques i de l’Administració

Ensenyaments oficials de màster universitari
12. Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
13. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Àmbit de Personal
14. Aprovació, si escau, de la RLT Fase 0 de Personal Eventual
15. Aprovació, si escau, de la modificació del RLT del PAS funcionari
16. Aprovació, si escau, de les retribucions en llocs de treball o complements i gratificacions no
contemplats a l'RLT del PAS vigent. Aquest punt s’ajorna

Àmbit de Recerca
17. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora dels procediments de creació de Centres de Recerca de la UB, del reglament de funcionament dels Centres de Recerca de la Universitat de Barcelona, i del model de sol·licitud de creació d’un Centre de Recerca.
18. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora de la col·laboració de personal docent i de recerca externs i de personal investigador en formació extern amb la Universitat de Barcelona.
19. Aprovació, si escau, de la creació de l’empresa Cytes Biotechnologies, S.L.
20. Informació del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Privada Institut de Salut Global-Barcelona- ISGlobal.

Altres
21. Acceptació, si escau, de la constitució d’un dret de superfície sobre Can Jaumandreu per part de l’Ajuntament de Barcelona a favor de la UB.
22. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de l’Agència de Postgrau

Afers de tràmit
23. Nomenament del Dr. Andreu Olesti Rayo com a membre de la Comissió de Reclamacions i de la Dra. Ana M. Ayuste González, com a membre de la Comissió de Recerca
24. Convenis
25. Relació d’acords de les Comissions delegades.
26. Torn obert de paraules

Acords:

001/2015

Aprovació del conveni regulador de l’adscripció de béns demanials de la Universitat

de Barcelona al Consorci Hospital Clínic de Barcelona

002/2015 Aprovació de la proposta de sostre pressupostari 2015
003/2015

Aprovació de l’adscripció de l’Escola Superior de Comerç i Distribució – ESCODI- i,

aprovació, si escau de la Memòria.

004/2015 Aprovació dels reglaments de l’àrea de Formació Complementària següents:
Reglament de l'Escola d'Idiomes Moderns
Reglament d’Els Juliols – UBISS
Reglament de la Universitat de l'Experiència
Reglament d'Estudios Hispánicos
005/2015 Aprovació de la modificació de la programació de títols per al curs 2015-2016
006/2015

Aprovació de la normativa reguladora de l’entrevista per accedir als ensenyaments

universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de 40 anys

007/2015

Aprovació de la normativa reguladora de l’entrevista per accedir als ensenyaments

universitaris oficials de grau de la UB per a persones més grans de 45 anys

008/2015   Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de grau
· (2015_01_Annex_07.1)
· (2015_01_Annex_07.2)
009/2015

Aprovació de la modificació dels del pla d’estudis del grau en Ciències Polítiques i

de l’Administració

010/2015 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
· (2015_01_Annex_09.1)
· (2015_01_Annex_09.2)
· (2015_01_Annex_09.3)
011/2015

Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Anàlisi Política i

Assessoria Institucional
· (2015_01_Annex_10.1)
· (2015_01_Annex_10.2)

012/2015 Aprovació, de la RLT Fase 0 de Personal Eventual
013/2015 Aprovació de la modificació del RLT del PAS funcionari
014/2015

Aprovació de la Normativa reguladora dels procediments de creació de Centres de

Recerca de la UB, del reglament de funcionament dels Centres de Recerca de la

Universitat de Barcelona, i del model de sol•licitud de creació d’un Centre de Recerca.

015/2015

Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora de la col•laboració de personal docent

i de recerca externs i de personal investigador en formació extern amb la Universitat de

Barcelona.

016/2015 Aprovació de la creació de l’empresa Cytes Biotechnologies, S.L.
017/2015

Informació del conveni de col•laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació

Privada Institut de Salut Global-Barcelona- ISGlobal.
· (2015_01_Annex_17.1)
· (2015_01_Annex_17.2)

018/2015

Acceptació de la constitució d’un dret de superfície sobre Can Jaumandreu per part de

l’Ajuntament de Barcelona a favor de la UB.
· (2015_01_Annex_18.1)
· (2015_01_Annex_18.2)

019/2015 Aprovació de la modificació del Reglament de l’Agència de Postgrau
020/2015

Es nomena el Dr. Andreu Olesti Rayo membre de la Comissió de Reclamacions i a la

Dra. Ana M. Ayuste González, membre de la Comissió de Recerca

021/2015 Aprovació del llistat de Convenis lliurat per la Unitat de Convenis i Entitats Relacional el dia 6.02.2015.
022/2015  Relació d’acords de les Comissions delegades.