Consell de Govern de l'11 de desembre de 2014

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Aprovació, si escau, del Pressupost i de les bases d’execució 2015
4. Informe sobre el parc de les Humanitats i les Ciències Socials: espais i primeres iniciatives
Àmbit acadèmic
5. Informe de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB-CADUB- sobre la convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent del professorat i renovació de membres de la Comissió
Normatives:

6. Aprovació, si escau, de la modificació de les Normes reguladores de la inscripció com a estades esporàdiques en màsters universitaris de la UB

7. Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular en els ensenyaments oficials de màster universitari
Ensenyaments oficials de grau

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del grau en Biotecnologia i del grau en Psicologia

9. Aprovació, si escau, de la modificació de l’itinerari doble dels graus en Administració i Direcció d’Empreses i en Matemàtiques i de la taula de reconeixement de l’esmentat itinerari
Ensenyaments de màster universitari:

10. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació de diversos màsters

11. Aprovació, si escau, de diversos plans d’estudis de màster

12. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

13. Aprovació, si escau, de diversos itineraris d’extinció de màster

14. Aprovació, si escau de la modificació de diversos itineraris d’extinció de màster

Àmbit se Professorat
15. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga de la contractació de professorat visitant de l’Institut de Ciències del Cosmos.

16. Aprovació, si s’escau, de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Medicina.
Afers de tràmit:
17. Convenis

18. Relació d’acords de les Comissions delegades.

19. Torn obert de paraules

Informes:

Informe sobre el parc de les Humanitats i les Ciències Socials: espais i primeres iniciatives

Informe de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB-CADUB- sobre la convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent del professorat

 

Acords:

099/2014

Aprovació, en primera instància, de la proposta de Pressupost d’ingressos i de

despeses per a l’exercici 2015, el pressupost per programes i Bases d’Execució

2015. Es trametrà al Consell Social per a la seva aprovació final.

100/2014 Renovació dels membres de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB
101/2014

Aprovació de la modificació de les Normes reguladores de la inscripció com a

estades esporàdiques en màsters universitaris de la UB

102/2014

Aprovació de la Normativa reguladora del nombre màxim de crèdits a matricular

en els ensenyaments oficials de màster universitari

103/2014

Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del grau en Biotecnologia

i del grau en Psicologia

104/2014

Aprovació de la modificació de l’itinerari doble dels graus en Administració i

Direcció d’Empreses i en Matemàtiques i de la taula de reconeixement de

l’esmentat itinerari

105/2014 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació de diversos màsters
106/2014 Aprovació de diversos plans d’estudis de màster
107/2014

Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Economia, Regulació

i Competència als Serveis Públics

108/2014 Aprovació de diversos itineraris d’extinció de màster
109/2014 Aprovació de la modificació de diversos itineraris d’extinció de màster.
110/2014

Aprovació de la pròrroga de la contractació de professorat visitant de l’Institut de

Ciències del Cosmos.

111/2014 Aprovació de la contractació de professorat visitant de la Facultat de Medicina.
112/2014

Aprovació del llistat de Convenis lliurats per la Unitat de Convenis i Entitats

Relacionals, lliurat en data 03.12.2014

  Relació d’acords de les Comissions Delegades.