Consell de Govern de l'1 de desembre de 2021

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 14 d’octubre de 2021.
2. Informe del rector.
3. Àmbit del professorat
    1. Informació sobre els criteris i línies generals de la convocatòria de places de PDI 2022.
    2. Aprovació, si escau, del Programa d’acollida i seguiment del PDI a la Universitat de Barcelona.
    3. Aprovació, si escau, de la distribució dels punts de gestió.
    4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de vuit places del cos de catedràtic d’universitat de torn de promoció, i les bases corresponents.
    5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de tres places de catedràtic contractat (torn de promoció) i dues places de catedràtic contractat (torn lliure), i les bases corresponents.
    6. Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per al Complex Hospitalari Moisés Broggi.

4. Àmbit del PAS
    1. Aprovació, si escau, de l’Acord de distribució del fons addicional del PAS funcionari i annex amb les modificacions de l’RLT.
    2. Aprovació, si escau, de l’Acord de distribució del fons addicional del PAS laboral i annex amb les modificacions de l’RLT.
    3. Aprovació, si escau, de les Modificacions de l’RLT de PAS.
    4. Informació sobre el calendari laboral 2022.

5. Àmbit de la recerca
    1. Aprovació, si escau, de la convocatòria de PREDOCS UB 2021.
    2. Aprovació, si escau, de la creació de la futura spin-off de la UB “ONIRIA, SL”.

6. Àmbit acadèmic
    1. Aprovació, si escau, del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i de títol propi dels curs acadèmic 2022-2023.
    2. Aprovació, si escau, de les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2022-2023.
    3. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.
    4. Aprovació i modificació, si escau, de les memòries de verificació dels ensenyaments de màster.
    5. Aprovació i modificació, si escau, de plans d’estudis dels ensenyaments de màster.
7. Informació sobre els projectes presentats a la convocatòria UniDigital.
8. Aprovació, si escau, de l’estructura organitzativa de la Universitat de Barcelona.
9. Aprovació, si escau, de la Política Antifrau de la Universitat de Barcelona.
10. Aprovació, si escau, del Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona.
11. Aprovació, si escau, dels Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional de la Universitat de Barcelona
12. Aprovació, si escau, del Reglament del personal jubilat, del professorat emèrit i honorari i de la distinció honorífica del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona.
13. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona.
14. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP).
15. Afers de tràmit.
    1. Convenis.
    2. Comissions delegades.

16. Torn obert de paraules.

 

Acords

158/2021 Informe del rector
159/2021 Informació sobre els criteris i línies generals de la convocatòria de places de PDI 2022.
160/2021 Aprovació del Programa d’acollida i seguiment del PDI a la Universitat de Barcelona.
161/2021 Aprovació de la distribució dels punts de gestió.
162/2021 Aprovació de la convocatòria de vuit places del cos de catedràtic d’universitat de torn de promoció, i les bases corresponents.
163/2021 Aprovació de la convocatòria de tres places de catedràtic contractat (torn de promoció) i dues places de catedràtic contractat (torn lliure), i les bases corresponents.
164/2021 Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per al Complex Hospitalari Moisés Broggi.
165/2021 Informe de l’àmbit del PAS
166/2021 Aprovació de l’Acord de distribució del fons addicional del PAS funcionari i annex amb les modificacions de l’RLT.
167/2021 Aprovació de l’Acord de distribució del fons addicional del PAS laboral i annex amb les modificacions de l’RLT.
168/2021 Aprovació de les Modificacions de l’RLT de PAS
169/2021 Aprovació de la convocatòria de PREDOCS UB 2021.
170/2021 Aprovació de la creació de la futura spin-off de la UB “ONIRIA, SL”.
171/2021 Informe de l’àmbit acadèmic
172/2021 Aprovació del calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i de títol propi dels curs acadèmic 2022-2023.
173/2021 Aprovació de les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona per al curs 2022-2023.
174/2021 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2022-2023.
175/2021 Aprovació i modificació de les memòries de verificació dels ensenyaments de màster.
176/2021 Aprovació i modificació de plans d’estudis dels ensenyaments de màster.
​​​​​​​177/2021 Informació sobre els projectes presentats a la convocatòria UniDigital.
​​​​​​​178/2021 Aprovació de l’estructura organitzativa de la Universitat de Barcelona.
179/2021 Aprovació de la Política Antifrau de la Universitat de Barcelona.
180/2021 Aprovació del Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona.
181/2021 Aprovació dels Mecanismes de garantia i compliment de la integritat institucional de la Universitat de Barcelona.
182/2021 Aprovació del Reglament del personal jubilat, del professorat emèrit i honorari i de la distinció honorífica del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona.
183/2021 Aprovació del Reglament de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona.
184/2021 Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP).
185/2021 Convenis
​​​​​​​186/2021 Comissions delegades