Comitè Antifrau

El Comitè Antifrau és un òrgan tècnic, independent, que assumeix com a funció específica la prevenció, detecció i correcció del frau en tots els processos dels quals és responsable la Universitat.

Així mateix, si escau, ha de proposar l’adopció de mesures cautelars i correctores.

Composició

  • S​​​​​ecretari o secretària general (o persona en qui delegui), que la presideix
  • President o presidenta del Consell Social (o persona en qui delegui)
  • Gerent o gerenta
  • ​​​​​​​Director o directora de l’Oficina de Control Intern.

Hi poden assistir, quan se’ls hi convidi, el director o directora dels Serveis Jurídics, el director o directora de l’àrea d’Organització i Recursos Humans, el director o directora de Finances, i qualsevol altre membre de la Universitat que pugui aportar informació.

​​​​​​​Membres

Presidenta
Dra. Marina Solé Català, Secretària General

Membres
Sr. Joan Corominas Guerin, President Consell Social
Sra. Gloria Matalí Costa, Gerenta
Sr. Maurici Romero Mulero, Director de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa