Claustre 28-06-2022

Número de convocatòria: 01
Data de reunió: 28 de juny de 2022  (dimarts)
Hora de reunió: 8.30 hores (primera convocatòria) 09.00 hores (segona convocatòria)
Lloc de reunió: Sala Ramon y Cajal (Edifici Històric)

Es convoca aquesta reunió per videoconferència, però, la Mesa del Claustre i els ponents que han d’intervenir es reuneixen de manera presencial a la Sala Ramon y Cajal de l’Edifici Històric.

Ordre del dia

  1. Constitució del Claustre i de la Mesa del Claustre.
  2. Acord de retransmissió de les sessions del Claustre Universitari.
  3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 14 de desembre de 2021.
  4. Informe del rector.
  5. Aprovació, si escau, de la designació del síndic de greuges.
  6. Nomenament dels representants del Claustre al Consell de Govern.
  7. Aprovació, si escau, de la modificació de la disposició transitòria del Reglament General d’Eleccions.
  8. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Constitució del Claustre i de la Mesa del Claustre.

S’acorda constituir la mesa del Claustre amb els membres següents:

Joan Guàrdia Olmos, rector
Marina Solé Català, secretària general
Francesc Xavier Pons Ràfols, representant del professorat
M. Rosa Bayà Ferreres, representant del personal d’administració i serveis
Martina Pérez Vergnaud, representant dels estudiants

Suplents:

Josep Monserrat Molas, representant del professorat
Francesca Ropero Ramos, representant del personal d’administració i serveis
Gisele Camuñas Campo, representant dels estudiants
Anna Barrera Duque, representant dels estudiants

2. Acord de retransmissió de les sessions del Claustre Universitari.

S’acorda aprovar la retransmissió de les sessions del Claustre Universitari, segons el text adjunt.

3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 14 de desembre de 2021.

S’acorda aprovar l’acta.

4. Informe del rector.

Pla de Govern 2022–2024Grau d’assoliment d’objectius

5. Aprovació, si escau, de la designació del síndic de greuges.

S’acorda aprovar la continuïtat en el càrrec del Dr. Lluís Caballol.

6. Nomenament dels representants del Claustre al Consell de Govern.

S’acorda nomenar els representants del Claustre en el Consell de Govern, per als col·lectius del personal docent i investigador permanent doctor, personal docent i investigador no doctor i/o sense vinculació permanent, i personal d'administració i serveis, elegits d’acord amb l’art. 30 del Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona:

Personal acadèmic permanent doctor

Dra. Montserrat Camps Gaset
Dr. Cristian Miguel Cañestro García
Dr. David Isidro Carpio Briz
Dra. Sònia Estradé Albiol
Dra. Laura Guitart Tarrés
Dra. M. Teresa Lluch Canut
Dra. Carme Narváez Cases
Dra. Mercè Pallàs Lliberia
Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona
Dra. M. Teresa Vadrí Fortuny

Personal acadèmic no doctor i/o sense vinculació permanent

Dra. Laura de la Cueva Ariza
Dr. Miguel Caballero Borrego

Personal d’Administració i Serveis

Sra.  Núria Massons i Solano
Sr. Ramon Seminago Fabian

No hi ha canvis en els representants dels estudiants, nomenats després de les eleccions del 18 i 19 de maig de 2021:

Sra. Marta Amat Sivill
Sr. Marc Artigas Martín, en substitució del Sr. Francesc Almendros
Sra. Laura Maldonado Murciano
Sr. Jordi Martín i Pons
Sra. Neus Matamoros López
Sr. Oriol Vives Ortíz, en substitució del Sr. Genís Vives

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la disposició transitòria del Reglament General d’Eleccions.

S’acorda aprovar una nova redacció de la disposició transitòria del Reglament General d’Eleccions, i els canvis en el Preàmbul i a l’article 58 vinculats a la mateixa, segons el text que s’adjunta.

8.    Torn obert de paraules