Claustre 20 de juliol de 2021

Número de convocatòria: 01
Data de reunió: 20 de juliol de 2021 (dimarts)
Hora de reunió: 8.30 hores (primera convocatòria) 09.00 hores (segona convocatòria)
Lloc de reunió: Sala María Soteras (Facultat de Dret)

La situació excepcional causada per la COVID-19 ha determinat l’adopció de convocar aquesta reunió per videoconferència.
La Mesa del Claustre i els ponents que han d’intervenir es reuniran també de manera presencial a la Sala Maria Soteras de la Facultat de Dret.

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe del rector.
  3. Informe de la situació econòmica de la Universitat de Barcelona.
  4. Informe de la directora general del Grup UB.
  5. Model de docència de la Universitat de Barcelona.
  6. Presentació de l'estat del projecte CHARM-EU i futures opcions.
  7. Memòria informe del Síndic de Greuges curs 2019-2020.
  8. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

Desenvolupament de la sessió
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dimecres, 15 de juliol de 2020.

El rector presenta l’acta a aprovació. No havent-hi cap comentari, s’aprova per assentiment.

 

2. Informe del rector

Resum de les accions de l’equip rectoral-Claustre 2021

 

3. Informe de la situació econòmica de la Universitat de Barcelona.

Situació econòmica UB-Claustre 2021

 

4. Informe de la directora general del Grup UB.

Informe Grup UB-Claustre 2021

 

5. Model de docència de la Universitat de Barcelona.

Model acadèmic i docent de la UB-Claustre 2021

 

6. Presentació de l’estat del projecte CHARM-EU i futures opcions.

CHARM-EU: estat de situació-Claustre 2021

 

7. Memòria informe del Síndic de Greuges curs 2019-2020.

Memòria informe de la Sindicatura de Greuges del curs 2019-2020-Claustre 2021