Claustre 14 de desembre 2021

Número de convocatòria: 02
Data de reunió: 14 de desembre de 2021 (dimarts)
Hora de reunió: 8.30 hores (primera convocatòria) 09.00 hores (segona convocatòria)
Lloc de reunió: Sala Ramon y Cajal (Edifici Històric)

La situació excepcional causada per la COVID-19 ha determinat l’adopció de convocar aquesta reunió per videoconferència.
La Mesa del Claustre i els ponents que han d’intervenir es reuniran també de manera presencial a la Sala Ramon y Cajal de l’Edifici Històric.

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe del rector i aprovació si escau.
  3. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona.
  4. Informe anual de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona.
  5. Memòria informe del Síndic de Greuges del curs 2020-2021.
  6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dimecres, 15 de juliol de 2020.
El rector presenta l’acta a aprovació. No havent-hi cap comentari, s’aprova per assentiment.

2. Informe del rector i aprovació si escau.

Informe del rector

3. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona.

Reglament General d’eleccions UB canvis

Taula de modificacions del Reglament General d’eleccions UB

4.  Informe anual de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona.

Informe de la Comissió de Desenvolupament Sostenible

5.  Memòria informe del Síndic de Greuges curs 2020-2021.

Informe Sindicatura de greuges UB curs 2020-2021

6.    Torn obert de paraules.