La Secretaria General vetlla pel bon funcionament de la Universitat i per l’assoliment dels objectius acadèmics i organitzatius.
D'acord amb l'Estatut de la Universitat de Barcelona, el secretari o secretària general és responsable de garantir el funcionament adequat de l'administració universitària, així com de vetllar pel compliment de les polítiques i normatives establertes. És secretari o secretària del Claustre Universitari, del Consell de Govern, del Consell Social, de la Junta Consultiva i de les fundacions del Grup UB, i aixeca acta de totes les reunions que aquests òrgans duen a terme. També és fedatari o fedatària dels acords dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat, en custodia les actes i n'expedeix les certificacions. 

Serveis Jurídics i Convenis
La unitat dona assessorament i suport legal a totes les àrees que requereixin fer front a aspectes legals, així com gestionar els contractes i convenis que la Universitat signa amb altres institucions.
aula magna

Administració Electrònica, Gestió Documental i Patrimoni Documental

El Servei coordina i desplega la seva missió mitjançant tres oficines: Administració Electrònica i Gestió Documental, Arxiu Històric i Patrimoni Documental, i Assistència en Matèria de Registres. 

Des del Servei s'impulsa la tramitació administrativa universitària per mitjans electrònics, d'una forma segura i àgil. El repte és avançar cap a un model digital que beneficiï tant la Universitat com les persones que es relacionen amb el Servei. Al mateix temps, es tracta d'homogeneïtzar la gestió de la documentació que es rep i es genera al llarg dels tràmits administratius. Es dona assessorament a les unitats administratives i alhora es preserven i difonen els fons documentals custodiats als arxius de la Universitat. Per tant, el Servei en conjunt garanteix la visió, missió i estratègia en matèria d'administració electrònica i gestió documental, i aprofita i maximitza els recursos disponibles per respondre als reptes actuals i futurs.

Protecció de dades
La Universitat de Barcelona garanteix la protecció de les dades de totes les persones que s’hi relacionen: estudiants, professors, personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i, en general, qualsevol altre ciutadà que tingui relació amb la nostra institució, en aplicació de la normativa vigent.
La Secretaria General és l'òrgan responsable de tots els tractaments de dades personals que es fan a la UB. L'Oficina de Protecció de Dades és la unitat administrativa que informa i assessora el responsable del tractament —i els treballadors de la Universitat que tractin dades personals— sobre les obligacions que estableix la normativa de protecció de dades personals. Si et vols posar en contacte amb el delegat de protecció de dades, pots escriure a l'adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (08007 Barcelona), o a l'adreça electrònica protecciodedades@ub.edu.

Transparència
La Universitat de Barcelona és una institució on el valor de la transparència és fonamental, i la Secretaria General n'assegura el compliment i en fa el seguiment. La transparència a la Universitat cerca promoure la rendició de comptes i la millora en la gestió de la institució, garantint l'accés a la informació pública i fomentant la participació de la comunitat en el seu funcionament. 
La Secretaria General s'encarrega del disseny, manteniment i actualització del portal de transparència i de la gestió del dret a l'accés. En tots dos casos es pretén que, mitjançant la difusió d'informació (transparència activa) i la facilitació de l'accés a la informació pública (dret d'accés), es generi un espai essencial de coneixement de la institució i un instrument d'informació al servei de la comunitat universitària i de la societat en general. La Llei de transparència és el marc legal bàsic que regula aquests aspectes, i la voluntat institucional n'amplia el contingut i l'abast. El portal de transparència s'actualitza i evoluciona de manera constant, per garantir l'assoliment de l'objectiu final, que és promoure la rendició de comptes i la transparència en la gestió de la Universitat perquè els ciutadans i la comunitat universitària puguin conèixer la institució, participar en la presa de decisions i formar-se opinions fonamentades.

Eleccions
Les eleccions universitàries són el procés democràtic bàsic en què la comunitat universitària s’organitza. Mitjançant els processos electorals tria els seus principals representants i òrgans de govern: el rector, el Claustre o els Consells d’Estudiants. 
La Secretaria General organitza les diferents eleccions d'abast general i dona suport als processos electorals de les facultats i dels diversos estudis. Les eleccions són el principal canal de participació per fer efectiu el principi d'autonomia i autoorganització de la Universitat.
Les eleccions universitàries són fonamentals per a la vida universitària perquè permeten als estudiants, personal docent i investigador o personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, tenir veu i vot a la presa de decisions que afecten la seva vida estudiantil, acadèmica i professional.
El procés electoral es regeix per les normes aprovades pel Claustre per a cada òrgan de govern col·lectiu o unipersonal de les diferents estructures de la Universitat.

Integritat i bon govern
La integritat i el bon govern de la Universitat és la capacitat de la mateixa institució per actuar de manera ètica, transparent i responsable en benefici de la societat. Ambdues perspectives són fonamentals per promoure la confiança de la societat en la nostra organització, així com per assegurar que els beneficis i recursos públics siguin utilitzats de manera adequada i en benefici de tothom, tant pel que fa a la comunitat universitària com a la ciutadania.
Secretaria General s'encarrega de la gestió de la integritat de la Universitat, que inclou la gestió pública ètica, la gestió dels conflictes de convivència i la lluita contra el frau. La integritat institucional implica el foment i l'adhesió als més alts estàndards d'ètica i sentit de la funció pública, així com l'honestedat, la transparència i la rendició de comptes en totes les accions i decisions preses per la institució. A més, implica gestionar els conflictes d'interessos i actuar de manera imparcial i justa en tots els processos organitzatius i de relació amb els membres de la comunitat. El bon govern també és responsabilitat de la Secretaria General i es refereix a la manera com la institució és dirigida i administrada, garantint la imparcialitat, l'eficàcia, l'eficiència i la responsabilitat en la gestió dels recursos i en la presa de decisions, així com la qualitat normativa i reguladora. Això implica comptar amb processos clars i transparents, i també amb mecanismes de participació, de control i supervisió, i de rendició de comptes. 

Imatge corporativa
La importància de la comunicació i la imatge a les institucions, juntament amb la necessitat de dotar la Universitat de Barcelona d'una imatge visual homogènia i coherent, que la identifiqui en la projecció exterior i en reforci la presència a la societat, fa necessària la regulació dels seus elements d'identitat corporativa.
Es fixen les normes d'ús de la marca a tota l'activitat desenvolupada pels òrgans de govern i representació, centres, departaments, facultats, instituts universitaris d'investigació i qualsevol altra estructura organitzativa, així com entitats d'execució de la política universitària de la UB.

Les principals tasques en aquest àmbit són les següents:
  • Vetllar per l'enfortiment d'una imatge corporativa comuna i difondre entre la comunitat universitària la identitat corporativa de la institució, promovent l'aplicació normativa dels seus elements.
  • Homogeneïtzar i estandarditzar els diversos suports de la institució, en format imprès, digital o audiovisual per a la difusió de les activitats que organitzi o en què participi la UB.
  • Supervisar l'ús correcte de la identitat gràfica, tant per part dels membres de la comunitat UB com per entitats externes.
  • Protegir els elements bàsics de la identitat corporativa de la institució i regular la cessió de la marca a tercers.
Els elements que defineixen la imatge corporativa de la UB són, entre d'altres, el logotip, els colors corporatius i la tipografia, que representen i identifiquen la institució, i en reforcen la identitat visual.
 

Procediments
Els processos de la Universitat es dissenyen i despleguen segons un model propi basat en un enfocament sistèmic i en les premisses dels principals models i sistemes de gestió actuals, especialment del model EFQM.
Per assegurar l'enfocament en el disseny de l'estructura de processos s'aplica el llenguatge IDEF0 (integrated definition for function modeling), que permet visualitzar, mitjançant diagrames, els diferents processos i subprocessos —en aquest cas, de la Universitat— de manera integrada i interrelacionada. Aquesta descripció completa dels processos s'anomena arbre de processos, i per facilitar la comunicació, el conjunt dels principals processos identificats a l'arbre també es representen en el mapa de processos. Una vegada s'han identificat els processos de la Universitat (què es fa), es poden relacionar amb les unitats i els serveis de la institució (qui ho fa), a fi d'assegurar l'ajust del model a la realitat. Així, es pot disposar d'un nucli consistent com a base per a la gestió de persones i per a la gestió i millora dels processos. La Secretaria General gestiona procediments en els àmbits institucional, de convenis, d'eleccions i de marca.

Òrgans col·legiats
Els òrgans col·legiats són els que estan formats per diverses persones que treballen i prenen decisions de manera conjunta.
 
Els òrgans col·legiats tenen la finalitat d'assegurar la participació i la presa de decisions de manera democràtica, així com garantir la transparència i la diversitat de punts de vista. La composició i les funcions específiques dels òrgans col·legiats varien segons les seves competències i el tipus d’òrgan en qüestió.