Registre d’activitats de tractament

El registre d’activitats de tractament és el punt de partida en la gestió de la protecció de dades.
Tota aquella activitat de tractament de dades feta per una entitat o organització que no estigui recollida en el registre d'activitats de tractament (RAT) no existeix en termes de protecció de dades i, en conseqüència, les dades personals no estarien en condicions de ser tractades lícitament.

Pots consultar el RAT de la Universitat en aquest enllaç. L'article 30.1 del Reglament general de protecció de dades determina que cada responsable del tractament ha de portar un registre de les activitats de tractament dutes a terme sota la seva responsabilitat. L'article 31.2 de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals estableix l'obligació de fer públic el registre d'activitats de tractament, el qual ha de ser accessible per mitjans electrònics.
 
globus mon
Per facilitar la millor comprensió del RAT, quan la Universitat actua com a responsable, s'han agrupat en una única activitat de tractament aquelles que tenen la mateixa finalitat, tot i que les diguin a terme diferents unitats o òrgans de la Universitat. Per exemple, encara que hi hagi diverses unitats que gestionin butlletins d'informació, en el nostre registre hi consta una única activitat de tractament amb aquesta finalitat. En el mateix sentit, les bústies de contacte o la convocatòria de premis o concursos.
 
El RAT, com a encarregat de tractament, l'hem organitzat en funció de qui és el responsable del tractament que fa l'encàrrec de prestació de serveis a la Universitat.

A més, resulta especialment important la col·laboració dels responsables i dels usuaris en la detecció de tractaments de dades personals nous que es puguin dur a terme amb l'objectiu de valorar si aquest tractament de dades es podria integrar en algun dels ja existents o, si escau, incloure'l com un de nou. Per tal de comunicar els tractaments nous amb la finalitat de valorar-ne la inclusió al RAT, és essencial completar el formulari corresponent.​​​​​​