Preguntes freqüents

L’objectiu principal és resoldre els dubtes principals que els participants en programes d’intercanvi universitaris poden tenir sobre l’ús de les llengües a la universitat i de quina manera la realitat sociolingüística de la universitat es reflecteix en la vida acadèmica.
 • Requisits lingüístics d'accés

  Sí que és necessari tenir-ne coneixements. Segons l’organització acadèmica de cada ensenyament, es pot haver d’assistir a classes que s’imparteixen en català o en castellà. Cal recordar, però, que en el desenvolupament de l’activitat acadèmica no es demana als alumnes l’ús actiu d’ambdues llengües.

  Cal tenir present que un dels beneficis dels programes d’intercanvi és conèixer realitats noves i entrar en contacte amb llengües i cultures diferents de la pròpia.

  La UB recomana un B1 com a nivell mínim de coneixement de català, espanyol o anglès (en funció de quina sigui la llengua de docència de les assignatures) per als estudiants de mobilitat que fan una estada acadèmica en la nostra institució.

  Més informació:

 • Llengua de les classes: transparència lingüística

  En la docència s’utilitzen el català i el castellà, ja que comparteixen la condició de llengües oficials. Això significa que els professors i els alumnes poden comunicar-se oralment i per escrit en qualsevol de les dues llengües. 

  El model d’ús de les llengües en la docència de la Universitat de Barcelona es basa en el principi de transparència lingüística.

  El principi de transparència lingüística consisteix a fer pública la llengua de la docència perquè l’alumnat pugui estar-ne assabentat abans de matricular-se. Aquest compromís de la Universitat de Barcelona és vinculant i, per tant, la llengua d’impartició en què es programa una classe s’ha de mantenir durant tot el curs.

  Saber en quina llengua s’imparteix una assignatura proporciona seguretat tant als professors com als alumnes pel que fa a la situació lingüística que es trobaran a l’aula. El fet d’anunciar prèviament la llengua de la docència afavoreix l’organització acadèmica i el bon funcionament de la institució. 

  Més informació: La llengua dels grups classe dels estudis de grau

  El professorat té llibertat de triar la llengua en què imparteix les seves assignatures. Ara bé, en virtut del principi de transparència lingüística, ha d’anunciar la llengua de la docència abans que comenci el curs i l’ha de mantenir durant tot l’any. 

  Més informació: La transparència lingüística | La llengua dels grups classe dels estudis de grau

   

  El principi de transparència lingüística consisteix a fer pública la llengua de la docència perquè l’alumnat pugui estar-ne assabentat abans de matricular-se. Aquest compromís de la Universitat de Barcelona és vinculant i, per tant, la llengua d’impartició en què es programa una classe s’ha de mantenir durant tot el curs.

  Saber en quina llengua s’imparteix una assignatura proporciona seguretat tant als professors com als alumnes pel que fa a la situació lingüística que es trobaran a l’aula. El fet d’anunciar prèviament la llengua de la docència afavoreix l’organització acadèmica i el bon funcionament de la institució. 

  Més informació: La llengua dels grups classe dels estudis de grau

  Els estudiants, doncs, poden consultar al web de la Universitat de Barcelona la llengua en què es cursen els grups classe dels graus i dels màsters universitaris en què es vulguin matricular.

  Més informació: La llengua dels grups classe dels estudis de grau | La llengua dels grups classe dels estudis de màster universitari 

   

 • Disponibilitat lingüística

  És difícil cursar la totalitat dels estudis només en una de les dues llengües oficials, perquè l’oferta docent no es fa a partir de criteris lingüístics i, a la Universitat de Barcelona, en general, no hi ha itineraris en una única llengua. A les universitats catalanes la llengua en què es fa cada assignatura depèn de l’elecció del professor.

  l percentatge d’ús de cada llengua és diferent a cada facultat i la distribució de les dues llengües oficials en la docència varia segons els centres. 

  A la Universitat de Barcelona, al voltant del 60 % de les classes de grau s’imparteixen en català, prop d’un 35 % són en castellà i menys del 5 % en altres llengües.

  Més informació: Indicadors lingüístics sobre la llengua de la docència
  En assignatures amb més d’un grup, pot ser que alguns siguin en català i d’altres en castellà. També és possible, però, que s’ofereixin tots els grups només en una de les dues llengües. D’altra banda, tot i que l’oferta encara és limitada, també hi ha assignatures que s’ofereixen en anglès o en altres llengües diferents del català o el castellà.
  La llengua en què s’imparteixen les classes teòriques, els grups de pràctiques i els seminaris no ha de ser necessàriament la mateixa. Per tant, la llengua utilitzada en els diferents tipus d’activitats associats a una mateixa assignatura pot ser diferent,

  La llengua de cada grup no depèn de l’horari en què s’imparteix la classe, ja que la llengua de la docència la tria cada professor. Per tant, no hi ha cap relació directa entre la llengua en què es fan les classes i l’oferta de grups en diferents franges horàries.

  Més informació: La llengua dels grups classe dels estudis de grau 
 • Tria de llengües

  Per assistir a una classe que es fa en llengua catalana només cal tenir els coneixements d’aquesta llengua que permetin entendre l’exposició oral del professor. L’estudiant no està mai obligat a utilitzar el català per intervenir durant la classe ni a l’hora de respondre els exàmens o fer els treballs d’avaluació. 
  Els estudiants tenen dret a respondre els exàmens en les llengües oficials de la Universitat de Barcelona, és a dir, català o castellà, amb independència de la llengua que utilitzi el professor per impartir la classe i també independentment de la llengua de l’enunciat de l’examen, que normalment s’ofereix en la mateixa llengua en què s’ha impartit la docència.

  En casos particulars, acordats prèviament amb el professorat o els òrgans universitaris competents, els exàmens també es poden respondre en altres llengües.

  Les intervencions orals a classe es poden fer en qualsevol de les dues llengües oficials (català o castellà), de manera que la llengua de l’estudiant i la del professor poden no coincidir.

  També es preveu utilitzar altres llengües en casos concrets en què s’hagi acordat prèviament aquesta possibilitat amb el professor de l’assignatura o els òrgans universitaris competents

  Els estudiants internacionals poden presentar els treballs i els altres materials d’avaluació en català o castellà, amb independència de la llengua que utilitzi el professor per a la docència. 

  Com en el cas de les intervencions orals a classe, també es preveu la possibilitat d’utilitzar altres llengües, si això s’acorda prèviament amb el professorat o els òrgans universitaris competents.

 • Suport per a seguir classes en català

  En la docència universitària es fa servir, majoritàriament, un registre formal i un llenguatge cientificotècnic, cosa que fa que no resulti gaire difícil seguir una classe impartida en català si es té un bon coneixement d’alguna altra llengua romànica. A més, la Universitat de Barcelona ofereix un programa d’acollida lingüística que posa a l’abast dels estudiants una sèrie de recursos per iniciar-se en l’aprenentatge de català.

  Més informació: Acollida d’alumnat de fora de l’àrea de parla catalana

  Per ajudar els estudiants que tenen dificultats per seguir una classe en català, els professors poden oferir bibliografia de l’assignatura escrita en altres llengües de comunicació internacional que l’estudiant pugui entendre més bé.

  Una altra opció que té l’estudiant és aprofitar les hores de tutoria del professorat per fer consultes lingüístiques i, excepcionalment, els docents poden considerar la possibilitat d’oferir resums dels apunts en la llengua dels estudiants d’intercanvi. 

  A més, es poden consultar els vocabularis multilingües perquè la terminologia relacionada amb l’àrea de coneixement de cada assignatura sigui més transparent.

  Més informació: Vocabularis bàsics multilingües d’especialitat

  Cal tenir present que un dels beneficis dels programes d’intercanvi és conèixer realitats noves i entrar en contacte amb llengües i cultures diferents de la pròpia. També cal recordar, però, que en el desenvolupament de l’activitat acadèmica només es demana als alumnes l’ús receptiu d’aquestes llengües. 

   

 • Aprendre català

  Un estudiant que tingui coneixements de castellà o d’una altra llengua romànica aprendrà català, sobretot a llegir-lo i entendre’l, amb molta facilitat, ja que les llengües d’aquesta família comparteixen molts aspectes i tenen moltes similituds lingüístiques.

  Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona tenen una àmplia oferta de cursos de català per ajudar l’estudiant a augmentar la seva competència lingüística. Es pot començar amb el curs de català inicial, que es pot fer abans que s’iniciïn les classes, i continuar amb la resta de nivells. 

  Als centres d’autoaprenentatge de llengües, a més de trobar-hi diversos tipus de material de suport per aprendre català, hi ha un assessor que guia l’aprenentatge individualitzat de cada estudiant.

  Per millorar la competència oral, els estudiants també poden fer intercanvi de conversa amb estudiants catalanoparlants. Així mateix, el programa d’acollida lingüística ofereix altres possibilitats interessants d’aprendre català.

  Més informació:

   

  Internet ofereix un ventall ampli de recursos en línia que poden ser molt útils per aprendre català a distància, com ara l’Speakc@t, que és un curs de català de supervivència adreçat especialment a estudiants estrangers i ambientat en un context universitari, o el Parla.cat, un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre català.

  D’altra banda, les eines Romanica Intercom i FontdelCat permeten a l’estudiant treballar la comprensió oral i escrita a partir de la comparació d’estructures i de vocabulari entre diverses llengües romàniques. 

  A més, el web dels Serveis Lingüístics ofereix una llista d’altres recursos d’autoaprenentatge de català, entre els quals destaquen les guies de conversa universitària. Aquestes guies contenen fitxers de veu i llistes de vocabulari bàsic, amb les frases de les situacions més típiques que es produeixen en viatjar a un altre país i, especialment, les que es pot trobar un estudiant d’intercanvi en una universitat estrangera.

  Altres materials de què poden disposar els estudiants internacionals per aprendre català són les publicacions de la col·lecció Viure a Catalunya, com ara Comencem a parlarVocabulari en imatgesVocabulari en làminesDiccionari visual i Vivim junts.

  Finalment, el web de la Generalitat de Catalunya recull altres recursos per aprendre català.

  Més informació:

   

  Des del país d’origen, abans d’arribar a la Universitat de Barcelona, els estudiants internacionals poden matricular-se als cursos de català dels lectorats de llengua i literatura catalanes que es fan a les universitats o als centres i casals catalans que hi ha a diferents llocs del món.

  Més informació: Cursos de català fora de Catalunya

 • Avantatges d'aprendre català

  Aprendre català ajuda l’estudiant a integrar-se tant a Catalunya com a la vida universitària i a seguir sense problemes les classes impartides en català, participar en esdeveniments culturals i relacionar-se millor amb els estudiants locals. Convé recordar que un dels objectius dels programes d’intercanvi és, precisament, oferir als estudiants la possibilitat d’entrar en contacte amb altres realitats culturals i millorar el coneixement de les llengües que es parlen a la universitat on fan l’estada.
  El coneixement de llengües sempre representa un valor afegit en la formació de qualsevol estudiant. Tot i que el català no sigui una de les llengües de comunicació internacional, adquirir coneixements d’aquesta llengua durant l’estada a Catalunya sempre contribueix a singularitzar el currículum de l’estudiant.
 • Multilingüisme a la Universitat

  L’oferta educativa en anglès a la Universitat de Barcelona és encara força escassa, però l’ús d’aquesta tercera llengua va en augment a causa de la voluntat d’aconseguir un model d’universitat cada cop més multilingüe. En aquesta línia, l’oferta formativa de màsters impartits parcialment o totalment en anglès és cada cop més habitual, com també la possibilitat de trobar assignatures de grau amb docència en aquesta llengua. 

  Les llengües de docència en els graus i en els màsters universitaris es poden consultar al web de cada facultat.

  Més informació:
  En les assignatures que tenen com a objectiu estudiar una llengua concreta, com ara les de la Facultat de Filologia, la docència se sol impartir en la llengua que és objecte d’estudi. 

  A més, el Pla de llengües de la Universitat de Barcelona, aprovat el 12 de juny de 2013, preveu la possibilitat d’utilitzar altres terceres llengües en la docència de totes les facultats.

  Més informació: El Pla de llengües de la Universitat de Barcelona
  La difusió d’informació per mitjà del web es fa, per defecte, en llengua catalana, que és la pròpia i l’oficial de la Universitat de Barcelona. De tota manera, moltes seccions estan disponibles en castellà i anglès. 

  En qualsevol cas, tal com estableix el Pla de llengües de la Universitat de Barcelona, en un entorn multilingüe i d’internacionalització creixent, les universitats catalanes han de vetllar per augmentar progressivament els continguts en altres llengües.

  Més informació: El Pla de llengües de la Universitat de Barcelona