Representants de la UB davant la LERU

La LERU s’organitza en diferents grups de treball  que tracten un ampli ventall de temes. Es compta amb la col·laboració de personal docent i investigador, càrrecs i personal de gestió de la UB.


Els representants actuals són: