Màsters universitaris

T'oferim més de cent cinquanta títols oficials a preu públic i adaptats a l’espai europeu d’ensenyament superior.
Els màsters universitaris són estudis de formació avançada que permeten assolir una especialització professional o multidisciplinària, o bé iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat.
​​​​​​

Tenen una càrrega lectiva similar a la de les titulacions europees, entre seixanta i cent vint crèdits, és a dir, un o dos cursos a temps complet, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l’alumnat.

crai ub
Navega
 • Els plans d’estudis dels màsters preveuen una formació teòrica i pràctica que s’estructura de la manera següent:

  - matèries obligatòries

  - matèries optatives

  - seminaris, pràctiques externes i treballs dirigits

  - elaboració i defensa pública del treball final de màster

  Al web específic de cada màster hi ha les especialitats i itineraris del màster, el pla d’estudis amb l’especificació de les matèries i assignatures concretes, els crèdits assignats a cadascuna, les possibles pràctiques externes i els crèdits assignats al treball final de màster.

  Un cop finalitzats els estudis de màster es pot continuar amb els estudis de doctorat, sempre que es compleixin els requisits d'accés i els criteris d'admissió al programa concret. Els programes de doctorat tenen com a finalitat principal la formació avançada de l’estudiant en tècniques de recerca mitjançant un conjunt organitzat d’activitats que, prèvia preparació i defensa d’una tesi doctoral, condueixen a l’obtenció del títol de doctor.

  Per ser admès a un màster universitari oficial s’ha de fer una preinscripció que dona accés al procés de selecció. Accès a màsters i postgraus propis amb estudis estrangers.

  A l’apartat “Preinscripció” de la fitxa del màster, i també al seu web, es troben les dates, la documentació necessària i l’enllaç al formulari en línia quan el procés de preinscripció és obert. Les dates de preinscripció poden variar en funció de cada màster i poden contemplar diferents períodes. De manera general, la preinscripció es fa en línia.
  Es pot fer la preinscripció a diversos màsters, però cal abonar una taxa d’aproximadament 30 euros per a cada preinscripció que es dugui a terme.

  En cas que en el moment de la preinscripció no es compleixin tots els requisits però s’estigui en condicions de fer-ho abans d’iniciar el màster, cal fer-ho constar en el formulari de preinscripció. En el moment de la matrícula serà necessari complir tots els requisits i presentar la corresponent documentació que així ho acrediti.

  Pel que fa a l’admissió, la comissió de coordinació del màster prioritza les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció que s’hagin establert pel màster i emet la resolució d’estudiants admesos.

  Per accedir als màsters universitaris oficials cal complir els requisits generals i específics d’accés i fer una preinscripció sol·licitant plaça.

  ​​​​​​​​​​​​​​Requisits generals d'accés

  D’acord amb el que estableix l’article 18 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas és necessària homologació a un títol habilitador espanyol, si escau, una declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial, o la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s’obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.

   

  Requisits específics d’accés

  Cada màster pot establir uns requisits específics com ara l’accés des de determinades titulacions, el coneixement d’idiomes o l’experiència professional, entre d’altres.
  En determinats casos, segons la formació prèvia de l’estudiant, la comissió de coordinació del màster pot requerir que abans d’iniciar el màster l’estudiant hagi de cursar complements formatius, fins a un màxim de trenta crèdits.


  Un cop complets els requisits generals i específics i, en el supòsit que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes, la comissió de coordinació del màster prioritzarà les sol·licituds d’acord amb els criteris de selecció establerts per a cada màster en concret i elaborarà les resolucions d’admissió i les llistes d’espera.

  La informació referent als requisits d’accés i als criteris de selecció es pot consultar a la fitxa del màster.
   

  Un cop admès al màster, s’ha de formalitzar la matrícula, però abans cal seguir les indicacions següents:

  La matrícula es formalitza a la facultat que imparteix el màster en el qual s’ha obtingut plaça i cal confirmar amb la facultat si la matrícula és presencial o en línia.

  En el moment de formalitzar-la és necessari complir tots els requisits d’accés i admissió al màster i presentar la documentació corresponent que així ho acrediti.

  El pagament es pot fer mitjançant un rebut únic o en terminis, un rebut domiciliat o un préstec de l’AGAUR.

  Les instruccions generals, impresos i informacions complementàries sobre el procediment de matrícula es poden consultar a la pàgina Matrícula dels ensenyaments oficials de màster universitari.
   

  Preu

  El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB. El preu dels màsters Erasmus Mundus el fixa el consorci d’universitats.

  El preu aproximat de la matrícula estàndard d’un màster amb matrícula de seixanta crèdits és de 2.500 a 3.300 €, però aquest preu pot variar segons determinades condicions del màster o de l’estudiant.

  Preu dels crèdits de màsters universitaris

  La UB estableix un seguit de normatives que regulen l’accés, el nombre màxim de crèdits de la  matrícula, els plans docents i l’avaluació, la permanència, l’expedient acadèmic, la mobilitat i els premis extraordinaris