Objectius i competències

El màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques té com a objectiu formar a professionals altament qualificats en la gestió de la comunicació, la identitat, la imatge i la reputació de les organitzacions, així com en la formació de portaveus i relació amb els mitjans de comunicació.
Els ensenyaments que permeten accedir directament al màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques són els graus en Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting, Comunicació o titulacions afins. També s’hi pot accedir des de Psicologia, Recursos Humans, Estudis lingüístics i Empresarials.

Els estudiants d’altres ensenyaments oficials cal que cursin dues assignatures de complements de formació: Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques, i l’Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Superior de Relacions Públiques
Àmbit de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència No presencial, Presencial
Crèdits 60
Durada 1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit Preus del curs 2024-2025
Dades del màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques té com a objectiu formar professionals altament qualificats en la gestió de la comunicació, identitat, imatge i reputació de les organitzacions, així com en la formació de portaveus i en la relació amb els mitjans de comunicació.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

 • Accés directe: 
  Llicenciatura o grau en Publicitat i Relacions Públiques, en Màrqueting, en Comunicació, o una altra titulació afí. 
 • Altres titulacions:
  Les sol·licituds d'accés a partir d'altres ensenyaments oficials es valoren individualment. Poden exigir-se complements de formació segons l'afinitat entre la titulació d'origen i el màster. 

 • Complements de formació:
  • Bloc 1: Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques. 6 crèdits
  • Bloc 2: Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques. 6 crèdits

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Acreditar el nivell C1 d'espanyol, en cas de no ser llengua materna. En aquesta pàgina pots consultar les acreditacions vàlides.  


Preinscripció

Calendari

Preinscripció i reserva de plaça: oberta tot l'any.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds acceptades es prioritzen de manera seqüencial segons els criteris següents:
 1. Titulació que no requereixi fer complements de formació (accés directe).
 2. Valor ponderat de les qualificacions obtingudes en la titulació que dona accés al màster.
 3. Experiència professional en el sector.


Ensenyaments d'accés directe

 • Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting, Comunicació o titulacions afins.
 • Psicologia, Recursos Humans, Estudis lingüístics i Empresarials.

 

Per a la resta d'ensenyaments cal cursar dotze crèdits de complements formatius:

 1. Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques (sis crèdits).
 2. Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques (sis crèdits).

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 42
Optatius 12
Pràctiques externes 6 (optatius)
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Itinerari curricular

Pràctiques

El programa de pràctiques està vinculat a una assignatura optativa.

La inserció en el món professional vol de l'estudiant de màster universitari experiència real en el lloc de treball. L'Escola Superior de Relacions Públiques ofereix la possibilitat de construir un currículum molt atractiu realitzant pràctiques en les aproximadament 200 empreses i institucions amb què té signats convenis de col·laboració.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Direcció de Comunicació i Estratègies.
Direcció de Relacions Públiques.
Direcció de Relacions Institucionals.
Direcció de Comunicació Interna.
Responsable de Projectes de Comunicació i Estratègics.
Cap de premsa / Relació amb els Mitjans de Comunicació.
Responsable de Projectes Digitals.
Consultoria en Relacions Institucionals
Direcció de Gabinets de Presidència.
Event Planners / Event Managers.

Contacte

Escola Superior de Relacions Públiques
Sepúlveda, 50
08015, Barcelona
933 215 462
esrp@esrp.net

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.