Objectius i competències

El màster en Educació Interdisciplinària de les Arts posa especial èmfasi en l’estudi i experimentació analítica de les manifestacions artístiques, productes culturals o activitats que uneixen dues o més disciplines artístiques que normalment es mostren per separat en els currículums escolars. També incideix en la formació inicial dels mestres, per entendre que la interdisciplinarietat és una de les característiques més rellevants de la cultura contemporània i un objectiu molt destacable per a la innovació pedagògica.
L’objectiu principal del màster és garantir l’adquisició dels coneixements, habilitats i actituds necessaris que permetin a l’estudiant aprofundir el coneixement i la valoració didàctica de les iniciatives, manifestacions o productes artístics que la societat posa al seu abast, per així exercir millor la funció de mediador cultural.

Altrament, el màster en Educació Interdisciplinària de les Arts pot permetre un itinerari plausible per a persones amb un grau de mestre o altres graus, diplomatures, llicenciatures i crèdits pertinents, que vulguin adquirir un major nivell de professionalització didàctica en les àrees d’expressió i comunicació artística. El màster també ofereix la possibilitat d’accedir competentment als programes de doctorat.

El màster no només es dirigeix als futurs mestres o pedagogs, sinó també a estudiants provinents d’altres titulacions vinculades al món de les arts (Filologia, Belles Arts, Humanitats, Comunicació Audiovisual, Ciències de la Música i afins).

Sessions informatives

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióSILVIA BURSET BURILLO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster es projecta envers una nova perspectiva integradora que s'endinsa en les diferents manifestacions culturals, especialment en aquelles que es dirigeixen al públic infantil i juvenil. A continuació es presenten de manera més específica els objectius:

 • Aprofundir en els aspectes teòrics i pràctics relatius a la interrelació entre els llenguatges visual, musical i literari.

 • Estudiar i aplicar models metodològics, conceptuals i projectes de recerca en l'àmbit artístic aplicables a l'anàlisi de la pràctica educativa.

 • Aprofundir en els aspectes curriculars i didàctics i en les possibilitats de les manifestacions artístiques.

 • Adquirir els criteris adequats per poder valorar les característiques i potencials exigibles a les ofertes culturals que tenen un destinatari infantil o juvenil.

 • Adquirir un nivell de professionalització que permeti planificar adequadament les activitats artístiques i culturals escolars i extraescolars al centre educatiu.

 • Adquirir un grau de professionalització educativa que permeti col.laborar competentment amb les iniciatives i activitats de les institucions i equipaments culturals de l'entorn.

 • Consolidar la formació inicial rebuda en les matèries de la comunicació i l'expressió artística

 • Establir una relació significativa entre els continguts del títol i la demanda cultural i social.

 • Desenvolupar la investigació dins les arts des del paradigma de la interdisciplinarietat cultural i pedagògica.

Competències

 • Capacitat per analitzar i interpretar la relació entre expressió, comunicació i educació.
 • Capacitat per investigar i explorar les pràctiques o objectes artístics destinats a la infància i 'adolescència des de l'observació i experimentació analítica en les seves diferents dimensions (cognitiva, cultural, emocional, motriu, social, històrica, semiològica, estètica, comunicativa, volitiva, etc.).
 • Capacitat per optimitzar els recursos culturals que ofereixen els diferents entorns socials.
 • Capacitat per establir relacions adequades de reciprocitat i funcionalitat entre els fonaments teòrics i les praxis educatives.
 • Capacitat per idear, experimentar i aplicar propostes artístiques curriculars o puntuals adequant-les a les necessitats i perfils dels subjectes receptors o de les entitats col.laboradores.
 • Capacitat per iniciar, desenvolupar o completar investigacions relacionades amb les arts plàstiques, la música i la literatura en contextos educatius formals i no formals.
 • Capacitat per actuar des del compromís ètic de manera lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com personals, i ser respectuós amb els valors universals i democràtics.
 • Capacitat per aprendre de manera significativa i funcional, i tenir l'autonomia suficient per gestionar i autoregular l'aprenentatge propi, de manera estratègica i flexible, en funció de les necessitats i propòsits

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça fonamentalment als perfils d'estudiants següents:

a) Graduats o diplomats en Educació Primària o Infantil, graduats o llicenciats en Belles Arts, Pedagogia, Filologia, Història de l'Art, Psicopedagogia, estudis superiors del Conservatori de Música, estudis d'interpretació o similars.

b) Professorat en actiu d'educació infantil, primària i secundària que tinguin en compte la formació permanent per poder incidir en la millora de les pràctiques educatives personals i del seu entorn professional.

c) Professorat d'educació superior o experts interessats a rebre una formació específica investigadora que es formalitzi en altres estudis posteriors de doctorat.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Ser graduat o llicenciat en Filologia, en Història de l'Art, en Belles Arts, en Ciències de la Música (o tenir una titulació superior en qualsevol especialitat de Música o Arts Escèniques, equiparada a tots els efectes a la llicenciatura), en Comunicació Audiovisual, en Pedagogia o en Humanitats.

 • Ser graduat en Mestre d'Educació Infantil o d'Educació Primària, o diplomat en qualsevol especialitat de Magisteri.


Poden ser admesos en el màster les persones que tenen titulació no esmentada en els punts anteriors però que l'equipara, i que acreditin coneixements relacionats amb les arts plàstiques, la música i la literatura, en els múltiples camps de gestió i en els mitjans audiovisuals.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 1. Expedient acadèmic del títol d'accés. Es valoren les qualificacions dels aspirants, i es prioritza l'accés als que tenen les puntuacions més altes. No obstant això, no queda exclòs cap estudiant en aquesta primera fase, ja que també són importants els apartats que es descriuen a continuació.
 2. Valoració d'una carta de motivació. Mitjançant un escrit que fonamenti el motiu pel qual l'aspirant vol cursar el màster. S'hi poden valorar les inquietuds de l'aspirant i, així, considerar, d'una banda, si el màster pot cobrir-ne les expectatives, i, de l'altra, si té un perfil adequat per cursar-lo.
 3. Valoració d'una entrevista personal. Després de valorar la carta de motivació s'incideix en aquelles qüestions que poden quedar inacabades o que no hi apareixen.
 4. Valoració del currículum en els àmbits professional o acadèmic. El currículum és un punt que es té en compte, però la realitat és que un públic potencial important són els acabats de graduar, que, simplement per la seva joventut, no solen disposar d'un currículum gaire extens.
Del que s'ha exposat es dedueix que la Comissió Acadèmica del màster fa el procés de selecció dels aspirants des d'una visió holística en la qual tots els punts exposats tenen un valor similar.

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster universitari d'Educació Interdisciplinària de les Arts pot ser una oportunitat per orientar i preparar estudiants amb formació artística i humanística, però no formats en pedagogia i didàctica, que vulguin formar part d'equips pedagògics d'institucions culturals (museus, ajuntaments, institucions privades, etc.), o que vulguin descobrir interessos nous i desplegar-se en una via de recerca que connecti l'educació i les arts en les seves múltiples manifestacions.

Així, d'una banda, pretén cobrir una demanda professional procedent tant de l'àmbit de les entitats i institucions culturals (per exemple, monitors per a activitats pedagògiques dels museus, equips educatius dels mitjans de comunicació, assessoraments editorials, etc.) com dels centres escolars (per exemple, coordinadors de les activitats i esdeveniments culturals, coordinadors de projectes artístics vinculats a la realitat social i escolar, personal docent capacitat per al manteniment de la biblioteca escolar, etc.), i, de l'altra, també aspira a formar estudiants en l'àmbit de la recerca i així proporcionar-los recursos, eines i estratègies per obrir línies de recerca i poder accedir a estudis de doctorat.

Contacte

Facultat d'Educació

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
93 403 13 14 | 93 403 51 96 | 93 403 47 28
masters.educacio@ub.edu 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.