Objectius i competències

El màster en Història Contemporània i Món Actual forma estudiants i professionals interessats en el coneixement de la història i de les dinàmiques dels segles XIX i XX, que ajuden a entendre la complexitat del món actual.
 
Aquest màster incideix en els processos d'evolució i ruptura que s'han produït des del segle XIX fins a l'actualitat. Planteja una visió global de la història que contribueix a desenvolupar la capacitat per a analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural del món en el qual vivim i, en conseqüència, fomenta el respecte pels valors dels altres i la consciència cívica.

Es dirigeix a persones capacitades per a la recerca històrica, amb voluntat d'aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i en les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques contemporànies. Així mateix, es pretén formar professionals capacitats per a aplicar la història als àmbits de la cultura i de la comunicació. El màster en Història Contemporània i Món Actual possibilita l'accés al doctorat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • En línia
 • Presencial
Crèdits60
Places20 de modalitat presencial i 20 de modalitat a distància
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJORDI ROCA VERNET
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Història Contemporània i Món Actual

Objectius i competències

Objectius

 • Tenir coneixements avançats de les bases de l'estudi de la història contemporània, la metodologia, l'evolució de les diferents teories d'anàlisi històrica i els processos històrics més rellevants, i alhora disposar d'una perspectiva global i crítica dels principals problemes i línies de debat obertes al nostre camp d'estudi, i tenir capacitat d'anàlisi en la resolució de problemes que possibiliti transformar dades en un coneixement històric de qualitat.
 • Tenir coneixements avançats dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat dins d'una perspectiva diacrònica, des del segle XIX fins a l'època actual. La dimensió espacial ofereix una visió global que contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre la diversitat històrica i cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors aliens i la consciència cívica.
 • Tenir coneixements avançats dels principis teoricometodològics en què es basa l'estudi de les societats, particularment en els moments de canvi (crisi, enfrontament, transformació...), cosa que comporta la capacitat d'examinar críticament qualsevol mena de font i document.
 • Adquirir coneixements avançats dels fets, conceptes, categories, teories, models interpretatius i temes més rellevants de la història contemporània.
 • Adquirir i saber expressar una valoració crítica de la història contemporània fins a la més recent, i fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, tant verbal com escrita, i l'ús adequat de la terminologia específica.
 • Transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació amb un elevat grau d'autonomia.

Competències

 • Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l'àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d'una informació plural.
 • Capacitat d'identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.
 • Capacitat d'integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l'àmbit de la història contemporània.
 • Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l'Edat Contemporània i el Món Actual.
 • Descriure, planificar i estructurar els procediments (debat acadèmic, Hipòtesi, metodologia, anàlisi de fonts, resultats i conclusions) que permetin projectar una recerca doctoral en l'àmbit de la Història Contemporània i que permetin, en el futur, realitzar una tesi doctoral i/o recerca des d'una perspectiva històrica.
 • Classificar i identificar les diferents fonts històriques, valorar-les i localitzar-les en els arxius, centres de documentació o webs especialitzades.
 • Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a una anàlisi històrica en profunditat.
 • Interrelacionar la història contemporània amb la història més actual, i la història local i regional amb els processos transnacionals i les perspectives interpretatives d'història global.
 • Descriure i valorar els discursos historiogràfics contemporanis per a relacionar-los amb la modernització, la subjectivitat i la globalització.
 • Formular de forma argumentada una tipologia dels conflictes en relació als espais nacionals i internacionals.
 • Valorar i reconèixer les eines metodològiques de la disciplina que són necessàries per a analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins a l'actualitat.
 • Identificar i argumentar quins són els principals corrents interpretatives sobre la història dels processos de construcció nacional i de nacionalització

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per cursar el màster és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials. A més, es recomana també un nivell de competència en anglès i francès equivalent a l'A2 del Marc europeu comú de referència i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El màster s'adreça a:
 • Llicenciats o graduats i professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la història contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden a entendre la complexitat del món actual.
 • Persones capacitades per a la recerca històrica que vulguin aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i en el coneixement de les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques contemporànies.
 • Professionals capacitats per aplicar la història a l'àmbit de la cultura i la comunicació.

Les llengües en què s'imparteixen les classes són el castellà i el català. Segons un acord de la Comissió de Coordinació del màster, els materials docents poden contenir textos en anglès i francès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril del 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió decideix en funció dels criteris següents:
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic.
  Puntuació màxima: 4
 • Perfil acadèmic: es tenen en compte els estudis previs en història, ciències socials i polítiques i afins.
  Puntuació màxima: 3
 • Adequació del perfil professional: es té en compte l'experiència en l'àmbit de la recerca històrica i en l'àmbit acadèmic i de gestió cultural.
  Puntuació màxima: 2
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió (beques, participació en projectes).
  Puntuació màxima: 1

Procediment de resolució

Quan s'ha esgotat el període de preinscripció, i en un termini màxim de 15 dies, la Comissió d'Admissió fa pública la llista d'admesos i envia una notificació als estudiants admesos. Els no admesos disposen d'un termini de 10 dies per presentar una reclamació o sol·licitar una revisió de la resolució.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Història Contemporània d'Espanya Optativa 1r semestre 6
Història Contemporània de Catalunya Optativa 1r semestre 6
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Història Contemporània d'Espanya Optativa 1r semestre 6
Història Contemporània de Catalunya Optativa 1r semestre 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Història Contemporània i Món Actual
Auge i Decadència de la Modernitat. La Irrupció de la Cultura de Masses (1870-1945) Optativa 1r semestre 5
Bases Econòmiques i Materials del Món Contemporani Optativa 1r semestre 5
Cultures del Treball, Sindicalisme, Anarquisme i Socialisme Optativa 1r semestre 5
Debats del Món Contemporani Obligatòria 1r semestre 5
Els Arxius de la Contemporaneïtat en l'Era Digital Obligatòria 1r semestre 5
Identitats de Gènere i Mobilització en el Segle XX Optativa 2n semestre 5
La Dictadura Franquista Optativa 1r semestre 5
La Globalització i les Relacions de Poder després de la Guerra Freda Optativa 2n semestre 5
Metodologia de la Recerca i Transferència del Coneixement Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques en Institucions o Empreses Optativa 2n semestre 5
Processos de Construcció Nacional: Catalunya i Espanya Optativa 2n semestre 5
Transició, Democràcia i Crisi del Sistema a Espanya Optativa 2n semestre 5
Transició, Democràcia i Crisi del Sistema a Espanya Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Violència Política i Guerres Civils en la Catalunya Contemporània Optativa 2n semestre 5
Especialitat: Història Contemporània i Món Actual
Auge i Decadència de la Modernitat. La Irrupció de la Cultura de Masses (1870-1945) Optativa 1r semestre 5
Bases Econòmiques i Materials del Món Contemporani Optativa 1r semestre 5
Cultures del Treball, Sindicalisme, Anarquisme i Socialisme Optativa 1r semestre 5
Debats del Món Contemporani Obligatòria 1r semestre 5
Els Arxius de la Contemporaneïtat en l'Era Digital Obligatòria 1r semestre 5
Identitats de Gènere i Mobilització en el Segle XX Optativa 2n semestre 5
La Dictadura Franquista Optativa 1r semestre 5
La Globalització i les Relacions de Poder després de la Guerra Freda Optativa 2n semestre 5
Metodologia de la Recerca i Transferència del Coneixement Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques en Institucions o Empreses Optativa 2n semestre 5
Processos de Construcció Nacional: Catalunya i Espanya Optativa 2n semestre 5
Transició, Democràcia i Crisi del Sistema a Espanya Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Violència Política i Guerres Civils en la Catalunya Contemporània Optativa 2n semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis inclou una assignatura optativa de pràctiques de 5 crèdits (115 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques del màster és en Jordi Roca Vernet.

 

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?


 • Feina en centres de documentació, arxius i biblioteques especialitzades en història.

 • Feines de comunicació i difusió de la història, en especial en el món editorial i multimèdia.

 • Anàlisi i assessorament en relació amb processos històrics en l'àmbit polític i sindical.

 • Assessorament en projectes patrimonials, museístics i culturals.

 • Ingrés en programes de doctorat que orientin els professionals cap al món universitari.

 • Recerca històrica i docència en universitats o en l'ensenyament de secundària.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.