Objectius i competències

El màster en Visió per Computador ofereix un programa complet i coherent sobre visió artificial amb tres avantatges principals: (a) un programa actualitzat que inclou des de les eines clàssiques fins a les més modernes de deep learning; (b) una metodologia provada que permet aprendre mitjançant la resolució de projectes i (c) un entorn excepcional format per investigadors de 5 universitats capdavanteres en una ciutat apassionant que s'està convertint en un pol d'atracció tecnològica per a les empreses d'IA.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria informàtica i de sistemes
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióSERGIO ESCALERA GUERRERO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències


 • Dissenyar tots els components d'un sistema complet de visió per computador en qualsevol context real que es pugui plantejar.

 • Planificar el desenvolupament, l'avaluació i la difusió d'una solució a un problema real de visió per computador.

 • Preveure i resoldre problemes derivats del treball en equip en diferents situacions.

 • Identificar tots els components necessaris per a un sistema de visió per resoldre un problema.

 • Saber seleccionar els millors algorismes que es poden utilitzar en cadascun dels components definits per resoldre un problema de visió.

 • Saber proporcionar un modelatge adequat per resoldre qualsevol part d'un problema de visió.

 • Reconèixer les dimensions ètiques, econòmiques, legals, de gènere i ambientals de l'aplicació dels sistemes de visió.

 • Saber construir un estat de l'art en la resolució d'un problema de visió.

 • Aplicar tècniques matemàtiques que permetin resoldre un problema de visió i avaluar els resultats en tots els seus components.

 • Seleccionar les millors eines informàtiques per codificar les tècniques que permetin resoldre un determinat problema de visió.

 • Construir els millors conjunts de dades que permetin entrenar arquitectures per resoldre un problema de visió particular.

 • Estimar els efectes ambientals o discriminatoris que es puguin derivar dels experiments o dades usades en els sistemes desenvolupats.

 • Elaborar un document que descrigui completament els resultats del desenvolupament d'un projecte de visió.

 • Defensar els resultats del desenvolupament d'un projecte de visió mitjançant una presentació oral.

 • Determinar el procés de transferència de tecnologia més adequat per a la innovació en un projecte de visió.

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster està pensat per a estudiants interessats en la visió per computador amb el següent perfil.

Interessos dels estudiants:

 • Haver cursat estudis de Matemàtiques, Física o qualsevol Enginyeria i buscar una especialització en Intel·ligència Artificial que els permeti buscar feina tecnològica
 • Treballant en aquest camp i buscant actualitzar els seus coneixements
 • Cursar una tesi doctoral en aquest camp i necessitar un màster per completar els crèdits ECTS requerits
   

Perfil acadèmic

 • Coneixements d'alt nivell en Programació i Matemàtiques (Àlgebra, teoria del senyal, processament bàsic d'imatges, probabilitat i estadística)
 • Coneixements en llenguatges de programació basats en prototipus, com Python o Matlab
 • Coneixements d'anglès. Tenir com a mínim l'equivalent al nivell B1 del Marc europeu de referència per a les llengües (comprensió, expressió escrita i expressió oral)
   

Habilitats personals

 • Motivació per afrontar problemes complexos
 • Autonomia per planificar el treball
 • Empatia per tenir una bona interacció en el treball en equip
 • Capacitat de tenir altes dedicacions
 • Flexibilitat i creativitat versus resultats

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
- Grau en Enginyeria, Matemàtiques o Física, o titulació equivalent.
- Nivell d'anglès B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Preinscripció

Calendari

Documentació

Criteris de selecció

En cas que el nombre de sol·licitants sigui superior al de places oferides, aquestes s'assignaran d'acord amb els criteris següents:
 • Expedient acadèmic (30%)

 • Grau en una assignatura directament relacionada amb aquest àmbit (20%)

 • Experiència professional o investigadora en aquest camp, incloent-hi habilitats de programació en llenguatges de prototipatge com Matlab o Python (20%)

 • Nivell d'anglès B2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (20%)

 • Grau de motivació cap a aquest camp (10%)

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 51
Optatius 0
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 9
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte