Objectius i competències

El màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques té com a objectiu formar a professionals altament qualificats en la gestió de la comunicació, la identitat, la imatge i la reputació de les organitzacions, així com en la formació de portaveus i relació amb els mitjans de comunicació.

Els ensenyaments que permeten accedir directament al màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques són els graus en Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting, Comunicació o titulacions afins. També s’hi pot accedir des de Psicologia, Recursos Humans, Estudis lingüístics i Empresarials.

Els estudiants d’altres ensenyaments oficials cal que cursin dues assignatures de complements de formació: Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques, i l’Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Superior de Relacions Públiques
Àmbit de coneixement  
Modalitat de docència No presencial, Presencial
Crèdits 60
Durada 1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit 135 euros per crèdit. Preus del curs 2022-2023
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Objectius formatius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

 • Requisits específics
  Acreditar el nivell C1 d'idioma espanyol, en cas de no ser llengua materna. Consulta aquí les acreditacions vàlides.

  Ensenyaments d'accés directe

  • ​​​​​​​Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting, Comunicació o titulacions afines.
  • Psicologia, Recursos Humans, Estudis lingüístics i Empresarials.
  Per a la resta d'ensenyaments cal cursar 12 crèdits de complements formatius:
  1. Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques (6 crèdits).
  2. Aplicació Professional a la Comunicació i les Relacions Públiques (6 crèdits).

Preinscripció

Calendari

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds acceptades es prioritzaran seqüencialment aplicant els següents criteris:


 1. Titulats/des que no requereixin realitzar els Complements de Formació.

 2. Valor ponderat de les qualificacions obtingudes en la titulació que li dona accés al màster.

 3. L'experiència professional en el sector.

Procediment de resolució

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 42
Optatius 12
Pràctiques externes
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Itinerari curricular

Pràctiques

El programa de pràctiques està vinculat a una assignatura optativa.

La inserció en el món professional vol de l'estudiant de màster universitari experiència real en el lloc de treball. L'Escola Superior de Relacions Públiques ofereix la possibilitat de construir un currículum molt atractiu realitzant pràctiques en les aproximadament 200 empreses i institucions amb què té signats convenis de col·laboració.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Direcció de Comunicació i Estratègies.
Direcció de Relacions Públiques.
Direcció de Relacions Institucionals.
Direcció de Comunicació Interna.
Responsable de Projectes de Comunicació i Estratègics.
Cap de premsa / Relació amb els Mitjans de Comunicació.
Responsable de Projectes Digitals.
Consultoria en Relacions Institucionals
Direcció de Gabinets de Presidència.
Event Planners / Event Managers.

Contacte

Escola Superior de Relacions Públiques
Sepúlveda, 50
08015, Barcelona
933 215 462
esrp@esrp.net