Objectius i competències

Amb el màster en Innovació en la Gestió Turística l’estudiant aprèn a dissenyar productes i projectes turístics disruptius, únics, amb un impacte positiu en la societat i l’entorn.

Hi ha la necessitat d’aplicar models d’innovació centrats en la capacitat de les destinacions turístiques. És necessari dissenyar productes competitius i de qualitat, a través de l’enfocament estratègic, i els models organitzatius i operatius.

El sector necessita perfils disruptius per innovar, liderar i gestionar les destinacions turístiques atesos els reptes que afronta el sector actualment.

El màster en Innovació en la Gestió Turística disposa de tres itineraris d’especialització que permeten aprofundir en diferents àrees segons els interessos i motivacions:

Els alumnes tenen, d’una banda, tots els avantatges del CETT i, de l’altre, els de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reportatges i articles científics, entre d’altres. A més, consulta gratuïta de tota la biblioteca digital de recursos de l’Organització Mundial del Turisme.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióEscola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
 • Semipresencial
Crèdits60
Places60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióESCOLA UNIVERSITARIA D'HOTELERIA I TURISME CETT
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Gestió de Destinacions Turístiques Urbanes
 • Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
 • Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Objectius i competències

Objectius

 • Comprendre tots els processos que formen part de l'R+D+I en turisme, i integrar tots els aspectes vinculats a la investigació i el disseny de productes i serveis turístics innovadors.
 • Aprofundir en els coneixements professionals imprescindibles que et permetin innovar, per garantir l'èxit i la transformació d'institucions, organitzacions i destinacions turístiques.
 • Aportar els instruments i les tècniques per a l'anàlisi i el diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector turístic.
 • Aprendre a formular estratègies necessàries per garantir la competitivitat i sostenibilitat del turisme prenent com a base processos innovadors.
 • Potenciar les teves competències de lideratge i contribuir a l'aplicació de models innovadors de gestió més eficaços en les organitzacions i destinacions del sector turístic.
 • Fomentar la cultura de la innovació i la iniciativa emprenedora en el sector turístic.

Competències

 • Capacitat de gestió aplicada al desenvolupament i la valorització de nous productes basats en el territori, els recursos culturals i naturals, i la gastronomia.
 • Capacitat de desenvolupar estratègies i accions de comercialització i comunicació de projectes turístics.
 • Capacitat de transformar idees i coneixements en valor per al client, per generar resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i per a la societat.
 • Capacitat de comprendre els principis del turisme i la importància del seu impacte sociocultural i mediambiental.
 • Capacitat de comprendre la destinació turística com un sistema integral on interaccionen multitud de variables i factors.
 • Capacitat de desenvolupar i aplicar mètodes i instruments innovadors de planificació territorial i de gestió de les destinacions turístiques.
 • Capacitat de dissenyar el procés de planificació estratègica de la destinació turística.
 • Capacitat d'analitzar i avaluar el potencial turístic dels recursos culturals i gastronòmics d'un territori, per al disseny de productes, serveis i projectes innovadors.
 • Capacitat d'identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant els resultats obtinguts amb esperit crític.
 • Capacitat de dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d'informació, idees i opinions.

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

 1. Tècnics i professionals que exerceixin càrrecs de gestió
 2. Empresaris i propietaris de negocis turístics
 3. Emprenedors
 4. Titulats universitaris

 

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Tenir ganes d'entrar en un sector dinàmic, on es valoren la capacitat d'adaptació, la flexibilitat, l'empatia i la capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.
 • Tenir un alt sentit ètic.
 • Ser crític i amb capacitat reflexiva.
 • Tenir habilitats organitzatives i analítiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, para acceder a los másteres universitarios oficiales, se ha de estar en posesión de uno de los títulos siguientes.

 • Título universitario oficial español.
 • Título expeditado por una institución de educación superior para una institución de educación superior del EEES que faculte, en el país de expedición, el acceso a los programas de máster oficial.
 • Título ajeno al EEES. En este caso, es necesaria o la homologación de un título universitario oficial español o bien la comprobación previa (sin homologación) de la Universitat de Barcelona conforme los estudios corresponden a una formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles que faculten, en el país que expedite el título, para acceder a estudios de máster oficial. La admisión a un máster oficial no implica en ningún caso la homologación del título previo ni el reconocimiento a otros efectos que el de cursar una enseñanza de máster.

Requisits específics
' Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques
No es requereixen complements.

' Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Es requereixen els complements de formació: Turisme Global 9 ECTS.


Assignatures definides com complements de formació del màster: Turisme Global 9 ECTS.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

 • De l'1 de gener de 2019 al 15 d'octubre de 2019.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió.
 2. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.

Aquesta prova té les següents parts:

 • Expressió i comprensió oral (60%)
 • Expressió i comprensió escrita (40%)

 

Acceptació de l'alumne sol·licitant

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 33
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió de Destinacions Turístiques Urbanes
Aliments i Territori: Turisme Gastronòmic Optativa 6
Antropologia i Història de l'Alimentació Optativa 6
Aplicació i Eines de la Recerca Optativa 6
Aplicació i Transferència de la Innovació Optativa 12
Claus Interpretatives de Patrimoni Cultural i Natural Optativa 12
Comercialització i Comunicació en Turisme Obligatòria 3
Competitivitat de la Destinació Turística Optativa 6
Dinàmiques i Transformacions Urbanes Optativa 3
Eines d'Anàlisi i Planificació Optativa 3
Fonaments i Característiques de les Destinacions Urbanes Optativa 9
Gestió Local i Governança en Turisme Optativa 3
Innovació Turística Obligatòria 3
Instruments d'Organització i Gestió del Turisme Obligatòria 6
Intel·ligència Territorial i turística Optativa 3
Màrqueting Estratègic i Operatiu Obligatòria 3
Metodologia de la Recerca Optativa 6
Metròpolis i Turisme: Fonaments i Característiques del Turisme Urbà Optativa 12
Planificació Territorial i Estratègies de Desenvolupament de Destinacions Turístiques Urbanes Optativa 9
Planificació Turística i Estratègies de Desenvolupament en Destinacions Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 12
Especialitat: Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Aliments i Territori: Turisme Gastronòmic Optativa 6
Antropologia i Història de l'Alimentació Optativa 6
Aplicació i Eines de la Recerca Optativa 6
Aplicació i Transferència de la Innovació Optativa 12
Claus Interpretatives de Patrimoni Cultural i Natural Optativa 12
Comercialització i Comunicació en Turisme Obligatòria 3
Coneixement i Transformació del Producte Gastronòmic Optativa 6
Educació Nutricional Optativa 3
Fonaments i Característiques de les Destinacions Urbanes Optativa 9
Innovació Turística Obligatòria 3
Instruments d'Organització i Gestió del Turisme Obligatòria 6
Intel·ligència Territorial i turística Optativa 3
La Gastronomia d'Avantguarda com a Marca i Vehicle de Promoció Optativa 3
Màrqueting Estratègic i Operatiu Obligatòria 3
Metodologia de la Recerca Optativa 6
Metròpolis i Turisme: Fonaments i Característiques del Turisme Urbà Optativa 12
Nous Models de Producció Alimentària: Producte Tradicional, Producte de Qualitat, Producte Gastronòmic Optativa 3
Procés Creatiu en Innovació Gastronòmica Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 12
Especialitat: Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Aliments i Territori: Turisme Gastronòmic Optativa 6
Antropologia i Història de l'Alimentació Optativa 6
Aplicació i Eines de la Recerca Optativa 6
Aplicació i Transferència de la Innovació Optativa 12
Claus Interpretatives de Patrimoni Cultural i Natural Optativa 12
Comercialització i Comunicació en Turisme Obligatòria 3
Estratègies de Comunicació i Mediació Audiovisual en Espais Patrimonials Optativa 3
Experiències Museogràfiques i Digitals Optativa 6
Fonaments i Característiques de les Destinacions Urbanes Optativa 9
Innovació Turística Obligatòria 3
Instruments d'Organització i Gestió del Turisme Obligatòria 6
Intel·ligència Territorial i turística Optativa 3
Màrqueting Estratègic i Operatiu Obligatòria 3
Mediació Didàctica del Patrimoni Optativa 12
Mediació Humana en Espais Patrimonials Optativa 3
Metodologia de la Recerca Optativa 6
Metròpolis i Turisme: Fonaments i Característiques del Turisme Urbà Optativa 12
Recursos i Estratègies de Mediació Didàctica del Patrimoni Optativa 9
Treball Final de Màster Obligatòria 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

cett@cett.cat
+34 93 4280777
Av. Can Marcet, 36-38, 08035 BARCELONA

Alexandra Miquel
Orientación de Másters y Postgrados
alexandra.miquel@cett.cat
+34666413521

Óscar Palacios
Orientación de Másters y Postgrados
oscar.palacios@cett.cat
+34667869652