Objectius i competències

El sector del Turisme necessita perfils disruptius per innovar, liderar i gestionar les destinacions turístiques i fer front als reptes actuals del sector: la globalització, la digitalització, els nous tipus de client i la preocupació per la sostenibilitat.   

Vols formar part de la nova generació de professionals que desenvolupen nous models turístics, la gastronomia o el patrimoni cultural i natural? Tria el Màster Oficial d’Innovació en la Gestió Turística! 

Amb aquest màster adquiriràs els coneixements i les habilitats necessaris per:  

 • Innovar en la gestió de destins i oferta dels serveis turístics per adaptar-los a la nova estructura d’intermediació turística en els mercats, impulsada per les tecnologies digitals i un nou tipus de consumidor.  
 • Identificar les noves necessitats de la demanda, explotant les noves tecnologies per a la presa de decisions estratègiques.  
 • Construir una cultura de treball, eficient, organitzada i enfocada als clients i la sostenibilitat.  
 • Garantir l’equilibri entre l’activitat turística i el seu entorn. Les prioritats d’actuació en sostenibilitat han de tenir en compte la comprensió dels impactes que genera el fenomen turístic.  

El màster disposa de tres itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions. Gràcies a aquestes especialitats aconseguiràs un perfil professional molt més competitiu i els coneixements necessaris per a afrontar els diferents reptes als que s'enfronten empreses i destinacions turístiques per a crear i llançar productes:  
 

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits 60
Places 60
Durada 1 any acadèmic
Coordinació Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats
 • Gestió de Destinacions Turístiques Urbanes
 • Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
 • Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Objectius i competències

Objectius

 • Comprendre tots els processos que formen part de l'R+D+I en turisme, i integrar tots els aspectes vinculats a la investigació i el disseny de productes i serveis turístics innovadors.
 • Aprofundir en els coneixements professionals imprescindibles que et permetin innovar, per garantir l'èxit i la transformació d'institucions, organitzacions i destinacions turístiques.
 • Aportar els instruments i les tècniques per a l'anàlisi i el diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector turístic.
 • Aprendre a formular estratègies necessàries per garantir la competitivitat i sostenibilitat del turisme prenent com a base processos innovadors.
 • Potenciar les teves competències de lideratge i contribuir a l'aplicació de models innovadors de gestió més eficaços en les organitzacions i destinacions del sector turístic.
 • Fomentar la cultura de la innovació i la iniciativa emprenedora en el sector turístic.

Competències

 • Millorar les capacitats de gestió aplicades al desenvolupament i la valorització de nous productes basats en el territori, els seus recursos culturals i naturals, i la seva gastronomia. 

 • Desenvolupar estratègies i accions de comercialització i comunicació de projectes turístics. 

 • Transformar idees i coneixements en valor per al client, per generar resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i per a la societat. 

 • Comprendre els principis del turisme i la importància del seu impacte sociocultural i mediambiental. 

 • Comprendre la destinació turística com un sistema integral on interaccionen multitud de variables i factors. 

 • Desenvolupar i aplicar mètodes i instruments innovadors de planificació territorial i de gestió de les destinacions turístiques. 

 • Dissenyar el procés de planificació estratègica de la destinació turística. 

 • Analitzar i avaluar el potencial turístic dels recursos culturals i gastronòmics d’un territori, per al disseny de productes, serveis i projectes innovadors. 

 • Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant els resultats obtinguts amb esperit crític. 

 • Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions. 

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 1. Tècnics i professionals que exerceixin càrrecs de gestió
 2. Empresaris i propietaris de negocis turístics
 3. Emprenedors
 4. Titulats universitaris

 

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Tenir ganes d'entrar en un sector dinàmic, on es valoren la capacitat d'adaptació, la flexibilitat, l'empatia i la capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.
 • Tenir un alt sentit ètic.
 • Ser crític i amb capacitat reflexiva.
 • Tenir habilitats organitzatives i analítiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics:
 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió. 

 1. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat. 

 • Complements de formació: Els estudiants que hagin cursat anteriorment una Diplomatura o Grau de Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques, no requereixen complements de formació. Els estudiants que hagin cursat qualsevol altre grau, diplomatura o llicenciatura, requereixen complements de formació. Assignatures definides com a complements de formació del màster: Turisme Global (9 ECTS). 


 

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.
 

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Procediment de resolució

Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic). 

Matrícula

Per iniciar els tràmits d’admissió,  has d’omplir el següent formulari. Des del centre t’indicaran tot el procés per formalitzar la teva matrícula en les diferents especialitats del màster: 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 33
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Consulta el programa d'assignatures del màster.

Cursos anteriors

Pràctiques

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals. 

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries. 

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals. 

 

 

 

 

Informació institucional

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest Màster et permetrà desenvolupar la teva carrera professional en: 

 • Administracions públiques 

 • Empreses turístiques 

 • Organitzacions i equipaments culturals 

 • Entitats i empreses gastronòmiques 

 • Fundacions turístiques 

 • Consultories i assessories turístiques privades 

Les principals sortides laborals són: 

 • Gestor d’empreses i destinacions, vinculades al patrimoni cultural i natural, al patrimoni gastronòmic i culinari i les destinacions urbanes 

 • Responsable de departaments de cultura, gastronomia i planificació turística 

 • Consultor, assessor i formador per a organitzacions i destinacions turístiques 

 • Emprenedor 

 • Docent i investigador especialitzat en els aspectes culturals, naturals i territorials del sector turístic 

 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.