Objectius i competències

Amb el màster en Innovació en la Gestió Turística l’estudiant aprèn a dissenyar productes i projectes turístics disruptius, únics, amb un impacte positiu en la societat i l’entorn.

Hi ha la necessitat d’aplicar models d’innovació centrats en la capacitat de les destinacions turístiques. És necessari dissenyar productes competitius i de qualitat, a través de l’enfocament estratègic, i els models organitzatius i operatius.

El sector necessita perfils disruptius per innovar, liderar i gestionar les destinacions turístiques atesos els reptes que afronta el sector actualment.

El màster en Innovació en la Gestió Turística disposa de tres itineraris d’especialització que permeten aprofundir en diferents àrees segons els interessos i motivacions:

Els alumnes tenen, d’una banda, tots els avantatges del CETT i, de l’altre, els de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reportatges i articles científics, entre d’altres. A més, consulta gratuïta de tota la biblioteca digital de recursos de l’Organització Mundial del Turisme.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement  
Modalitat de docència
 • Presencial
 • Semipresencial
Crèdits 60
Places 60
Durada 1 any acadèmic
Coordinació Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta No
Matrícula oberta No
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats
 • Gestió de Destinacions Turístiques Urbanes
 • Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
 • Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Objectius i competències

Objectius

 • Comprendre tots els processos que formen part de l'R+D+I en turisme, i integrar tots els aspectes vinculats a la investigació i el disseny de productes i serveis turístics innovadors.
 • Aprofundir en els coneixements professionals imprescindibles que et permetin innovar, per garantir l'èxit i la transformació d'institucions, organitzacions i destinacions turístiques.
 • Aportar els instruments i les tècniques per a l'anàlisi i el diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector turístic.
 • Aprendre a formular estratègies necessàries per garantir la competitivitat i sostenibilitat del turisme prenent com a base processos innovadors.
 • Potenciar les teves competències de lideratge i contribuir a l'aplicació de models innovadors de gestió més eficaços en les organitzacions i destinacions del sector turístic.
 • Fomentar la cultura de la innovació i la iniciativa emprenedora en el sector turístic.

Competències

 • Millorar les capacitats de gestió aplicades al desenvolupament i la valorització de nous productes basats en el territori, els seus recursos culturals i naturals, i la seva gastronomia. 

 • Desenvolupar estratègies i accions de comercialització i comunicació de projectes turístics. 

 • Transformar idees i coneixements en valor per al client, per generar resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i per a la societat. 

 • Comprendre els principis del turisme i la importància del seu impacte sociocultural i mediambiental. 

 • Comprendre la destinació turística com un sistema integral on interaccionen multitud de variables i factors. 

 • Desenvolupar i aplicar mètodes i instruments innovadors de planificació territorial i de gestió de les destinacions turístiques. 

 • Dissenyar el procés de planificació estratègica de la destinació turística. 

 • Analitzar i avaluar el potencial turístic dels recursos culturals i gastronòmics d’un territori, per al disseny de productes, serveis i projectes innovadors. 

 • Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant els resultats obtinguts amb esperit crític. 

 • Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d’informació, idees i opinions. 

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 1. Tècnics i professionals que exerceixin càrrecs de gestió
 2. Empresaris i propietaris de negocis turístics
 3. Emprenedors
 4. Titulats universitaris

 

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Tenir ganes d'entrar en un sector dinàmic, on es valoren la capacitat d'adaptació, la flexibilitat, l'empatia i la capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.
 • Tenir un alt sentit ètic.
 • Ser crític i amb capacitat reflexiva.
 • Tenir habilitats organitzatives i analítiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, para acceder a los másteres universitarios oficiales, se ha de estar en posesión de uno de los títulos siguientes.

 • Título universitario oficial español.
 • Título expeditado por una institución de educación superior para una institución de educación superior del EEES que faculte, en el país de expedición, el acceso a los programas de máster oficial.
 • Título ajeno al EEES. En este caso, es necesaria o la homologación de un título universitario oficial español o bien la comprobación previa (sin homologación) de la Universitat de Barcelona conforme los estudios corresponden a una formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles que faculten, en el país que expedite el título, para acceder a estudios de máster oficial. La admisión a un máster oficial no implica en ningún caso la homologación del título previo ni el reconocimiento a otros efectos que el de cursar una enseñanza de máster.

Requisits específics:
 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió. 

 1. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat. 

 • Complements de formació: Els estudiants que hagin cursat anteriorment una Diplomatura o Grau de Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques, no requereixen complements de formació. Els estudiants que hagin cursat qualsevol altre grau, diplomatura o llicenciatura, requereixen complements de formació. Assignatures definides com a complements de formació del màster: Turisme Global (9 ECTS). 


 

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.
 
 • De l'1 de gener de 2019 al 15 d'octubre de 2019.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Procediment de resolució

Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic). 

Matrícula

Per iniciar els tràmits d’admissió,  has d’omplir el següent formulari. Des del centre t’indicaran tot el procés per formalitzar la teva matrícula en les diferents especialitats del màster: 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 33
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Consulta el programa d'assignatures del màster.

Cursos anteriors

Pràctiques

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals. 

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries. 

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals. 

 

 

 

 

Informació institucional

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest Màster et permetrà desenvolupar la teva carrera professional en: 

 • Administracions públiques 

 • Empreses turístiques 

 • Organitzacions i equipaments culturals 

 • Entitats i empreses gastronòmiques 

 • Fundacions turístiques 

 • Consultories i assessories turístiques privades 

Les principals sortides laborals són: 

 • Gestor d’empreses i destinacions, vinculades al patrimoni cultural i natural, al patrimoni gastronòmic i culinari i les destinacions urbanes 

 • Responsable de departaments de cultura, gastronomia i planificació turística 

 • Consultor, assessor i formador per a organitzacions i destinacions turístiques 

 • Emprenedor 

 • Docent i investigador especialitzat en els aspectes culturals, naturals i territorials del sector turístic 

 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.