Objectius i competències

El màster en Humanitats Digitals forma professionals especialitzats en el disseny d’aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals i en la gestió del patrimoni digital. Per això, cal que siguin experts en l’ús de diferents tècniques i tipus de representació de les dades digitals, en tecnologies digitals per al tractament de dades de diferents tipus i en la normativa vigent relativa a l’autoria, ús, reproducció i difusió de coneixement i objectes digitals.
Les humanitats i ciències socials s’adapten als temps actuals i amplien les seves capacitats de recerca i de difusió gràcies a les eines digitals: això són les humanitats digitals. Aquest màster ofereix els coneixements de les tècniques digitals més avançades. Forma professionals avançats que ajuden a la recerca humanística i a tota la societat a entendre i usar millor tot el patrimoni cultural.

Les humanitats digitals són una nova disciplina en què convergeixen els estudis humanístics i socials amb les noves eines informàtiques. S’hi poden detectar tres grans eixos d’actuació. En primer lloc, hi ha l’adquisició de competències i habilitats tècniques que permeten el tractament, preservació, difusió i ús de coneixements humanístics en el mitjà digital. En segon lloc, la reflexió sobre el rol del mitjà digital en la producció d'objectes i coneixements digitals. I en tercer lloc, l’anàlisi crítica de l’impacte de les tecnologies en la societat, en el concepte d’autoria i en l’agenda política, així com l’aportació del saber humanístic a la societat digital.

Les àrees de treball d’aquests professionals són museus, exposicions temporals, biblioteques, arxius, el sector editorial, empreses de gestió cultural i el suport dins de projectes de recerca en humanitats i ciències socials.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Enginyeria informàtica i de sistemes
 • Indústries culturals: disseny, animació, cinematografia i producció audiovisual
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMIGUEL ANGEL CENTELLES VELILLA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre l'aplicació de les TIC en la investigació i la divulgació de les humanitats amb una visió crítica
 • Conèixer les metodologies per al disseny de projectes en humanitats digitals.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per dissenyar, crear i desenvolupar aplicacions digitals en entorns culturals (com ara museus).
 • Saber usar les solucions informàtiques necessàries per al desenvolupament i parametrització d'aquests productes i serveis.

Competències

Competències generals
 • Habilitat per treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • Capacitat per adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l'àmbit professional als entorns digitals actuals.
 • Capacitat per identificar les noves tècniques digitals, estar-ne al dia i aplicar-les a la pràctica professional.

 

Competències específiques
 • Capacitat per avaluar críticament i promoure la participació de les humanitats en la societat digitalitzada.
 • Capacitat per identificar i aplicar correctament la normativa vigent relativa a l'autoria, ús, reproducció i difusió de coneixements i objectes digitals.
 • Capacitat per explotar eines i tècniques d'anàlisi, selecció i modelatge conceptual de dades i informació digital.
 • Capacitat per dissenyar modalitats d'explotació i conservació de continguts digitals.
 • Capacitat per explotar.

 

Competències específiques

 • Capacitat per avaluar críticament i promoure la participació de les humanitats en la societat digitalitzada.
 • Capacitat per identificar i aplicar correctament la normativa vigent relativa a l'autoria, ús, reproducció i difusió de coneixements i objectes digitals.
 • Capacitat per explotar eines i tècniques d'anàlisi, selecció i modelatge conceptual de dades i informació digital.
 • Capacitat per dissenyar modalitats d'explotació i conservació de continguts digitals.
 • Capacitat per explotar corpus textuals d'interès per a les humanitats.
 • Capacitat per realitzar productes digitals que permetin una millor difusió de coneixements humanístics.
 • Capacitat per gestionar patrimoni digital d'interès per a les humanitats.
 • Capacitat per desenvolupar aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El títol es dirigeix de manera prioritària a titulats universitaris de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials que vulguin completar la seva formació amb competències que els permetin dissenyar, desenvolupar, implementar i aplicar solucions tecnològiques a productes, serveis i investigacions avançades en el camp de les humanitats. Per això s'identifiquen dos grups de possibles estudiants:
- Titulats en les àrees d'Informació i Documentació, Geografia, Història, Filosofia i Filologia que vulguin continuar la seva formació aprofundint i especialitzant-se en aquest perfil d'humanitats digitals.
- Titulats en l'àrea de Comunicació (Comunicació Audiovisual, Comunicació i Indústries Culturals, Periodisme, o Publicitat i Relacions Públiques) que vulguin aplicar en l'àmbit de les humanitats digitals els seus coneixements de comunicació corporativa o de creació de productes audiovisuals.

Les titulacions oficials d'accés natural al màster són els graus (o diplomatures o llicenciatures prèvies) següents:
 • Arqueologia
 • Comunicació Audiovisual
 • Comunicació i Indústries Culturals
 • Estudis Anglesos
 • Estudis Literaris
 • Estudis Àrabs i Hebreus
 • Estudis Francesos
 • Filologia Catalana
 • Filologia Clàssica
 • Filologia Hispànica
 • Filosofia
 • Geografia
 • Gestió d'Informació i Documents Digitals
 • Història
 • Història de l'Art
 • Humanitats
 • Informació i Documentació
 • Lingüística
 • Llengües i Literatures Modernes
 • Llengües Romàniques i les seves Literatures
 • Musicologia
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Disposar del nivell C2 d'espanyol.

 • Tenir coneixements de català

 • Disposar del nivell B1 o equivalent d'anglès.D'acord amb el coneixement previ que es té sobre estadística i XML, els estudiants s'han d'inscriure, a més, en una o dues matèries de complements formatius, que cal cursar obligatòriament durant el primer semestre dels estudis.

Preinscripció

Calendari

- Primer període: de l'1 de febrer al 25 d'abril del 2024.
Resolució: 9 de maig.

- Segon període: del 29 d'abril al 19 de juny del 2024.
Resolució: 27 de juny.

- Tercer període (si hi ha places vacants): del 21 de juny al 12 de setembre del 2024.
Resolució: 16 de setembre.


Abans de realitzar la preinscripció llegiu detingudament la relació de la la documentació requerida.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
 • Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera a partir dels aspectes principals següents:
  1. Experiència professional en la creació de productes o serveis avançats d'humanitats digitals, o bé formació relacionada rebuda (15 %).
  2. Experiència professional en la gestió de llocs web, de xarxes socials, o bé formació relacionada rebuda (5 %).
  3. Experiència professional en àmbits d'investigació d'humanitats de recerca d'humanitats (10 %).
  4. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics o en programació (10 %).

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 35
Optatius 7.5
Pràctiques externes 7.5
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Humanitats Digitals
Cartografia Digital Obligatòria 2n semestre 5
Creació de Llibres Electrònics Optativa 2n semestre 2.5
Creació de Portals Web Obligatòria 1r semestre 5
Creació de Productes i Serveis en l'Àmbit de les Humanitats Digitals Optativa 2n semestre 2.5
Creació i Gestió de Patrimoni Digital Obligatòria 1r semestre 5
Cultura Digital: Epistemologia i Ètica Obligatòria 1r semestre 5
Didàctica i Museografia del Patrimoni Obligatòria 1r semestre 5
Modelatge 3D i Creació d'Entorns Virtuals Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques Obligatòria 1r semestre
2n semestre
7.5
Transmèdia, Literatura i Entorns Digitals Optativa 1r semestre 2.5
Treball amb Corpus Digitals Obligatòria 2n semestre 5
Treball amb Dades: Bases de Dades i Web Semàntica Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Visualització de Dades Optativa 1r semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Humanitats Digitals
Estadística Aplicada a les Humanitats Optativa 1r semestre 5
XML Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Informació de la titulació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les àrees de treball dels professionals en humanitats digitals són molt variades i estan en fase d'expansió. El màster ha identificat sis àmbits de treball prioritaris.

 1. Consultores i empreses de serveis en àrees d'humanitats i ciències socials.
 2. Unitats i serveis de les administracions públiques relacionades amb humanitats i ciències socials.
 3. Sector de la creació de productes editorials i de distribució d'informació en suports sense fil (tauletes, telèfons intel·ligents, etc.) especialitzats en humanitats i ciències socials.
 4. Unitats i serveis en àrees d'humanitats i ciències socials en biblioteques, arxius, museus i galeries d'art.
 5. Portals web i xarxes socials especialitzades en humanitats i ciències socials.
 6. Centres, grups i projectes de recerca i desenvolupament experimental en ciències socials i humanitats.

El màster manté contactes amb empreses i institucions d'aquests sis perfils per facilitar als estudiants la realització de pràctiques (curriculars i extracurriculars) i treballs finals de màster, així com la possibilitat d'inserció laboral dels estudiants un cop graduats. Podeu consultar les empreses i institucions d'aquests sis perfils en centres de pràctiques. A més, tenint en compte el dinamisme d'un sector en creixement, els estudiants graduats també tenen oportunitats d'autoocupació i emprenedoria. El màster posa a disposició dels estudiants recursos informatius en aquests àmbits. Els especialistes en humanitats digitals són professionals que, gràcies al coneixement del mitjà digital, faciliten que les humanitats puguin explotar noves formes per mostrar els avenços al públic o puguin disposar d'eines que permetin noves recerques i nous avenços.Algunes mostres dels àmbits d'aplicació:

 • Generació d'infografies.
 • Creació de models i reconstruccions 3D de monuments i restes del passat.
 • Desenvolupament o gestió de mapes digitals per mostrar on són o com es distribueixen edificis, cultius antics, batalles, xarxes de comunicacions, etc.
 • Anàlisi de textos literaris o històrics de manera massiva.
 • Gestió de servidors web en què es mostrin dades de qualsevol branca de les humanitats.
 • Edició de llibres digitals.
 • Gestió de dades de grups de recerca en humanitats digitals.

Contacte

Coordinació: MIGUEL ANGEL CENTELLES VELILLA
sed.informacio.audiovisuals@ub.edu

934 035 770
934 035 771

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.