Objectius i competències

El màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural té com a objectiu formar professionals capaços de desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores per pal·liar la degradació ambiental i saber portar una gestió adequada dels sistemes naturals; i formar investigadors especialitzats i competitius en el camp de l'ecologia per a l'estudi de poblacions, comunitats, i el funcionament dels ecosistemes. 
El màster proporciona coneixements científics, metodològics o tècnics, i formació avançada i multidisciplinària de caràcter especialitzat. El Màster també encoratja als estudiants a participar en projectes aplicats amb grups de recerca i organitzacions públiques o privades perquè adquireixin experiència en aquesta disciplina.

A més, aquest màster pretén donar resposta a la demanda creixent de la societat, cada vegada més conscienciada per a la conservació i la gestió del medi natural, i per un aprofitament més sostenible dels recursos naturals.

Ofereix dues especialitats, una en Gestió i Restauració del Medi Natural adreçada a professionals que vulguin treballar en l’àmbit de la gestió, i com a consultors ambientals. La d’especialitat en Ecologia adreçada a futurs investigadors, oferint una formació avançada en l'estudi en restauració d'ecosistemes amb un enfocament multidisciplinari.

El màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural s'adreça a llicenciats i graduats, en Ciències Ambientals, Biologia Ambiental, Biologia o de l'àmbit de les Biociències, Ciències del Mar, Geologia, Física, Química, o bé Enginyeries en Química, Forestal, Agrícola i Civil o afins a elles; i també a professionals de l'administració pública i consultors ambientals interessats en una formació actualitzada.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències mediambientals i ecologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places45
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFRANCESC DE P. SABATER COMAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Ecologia
 • Gestió i Restauració del Medi Natural

Objectius i competències

Objectius

Els objectius fonamentals d'aquest màster són:
- Aconseguir una formació professional en el camp del medi ambient per poder desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores per fer front a la degradació dels sistemes naturals.
- Proporcionar les eines necessàries per redactar projectes de restauració d'ecosistemes i per a la gestió ambiental.
- Adquirir una formació científica avançada (conceptual i metodològica) en l'estudi de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Competències

Les competències que es pretenen obtenir són:


 • Capacitat per adquirir una formació sòlida i multidisciplinària que inclogui aspectes socials, econòmics i cientificotecnològics per a la gestió del medi natural.

 • Capacitat per adquirir els coneixements especialitzats necessaris per dur a terme una recerca competitiva tant en ecologia com en temes de conservació i restauració dels ecosistemes.

 • Capacitat per resoldre els problemes associats a la conservació de la biodiversitat.

 • Capacitat per utilitzar tècniques per a l'obtenció, l'anàlisi i el tractament de la informació ambiental, per a la pràctica de camp i de laboratori.

 • Capacitat per enfocar la gestió i la restauració dels ecosistemes des d'aspectes tant estructurals com funcionals.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Llicenciats i graduats, en Ciències Ambientals, Biologia Ambiental, Biologia o de l'àmbit de les Biociències, Ciències del Mar, Geologia, Física, Química, o bé Enginyeries en Química, Forestal, Agrícola i Civil o afins a elles.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster els estudiants han de tenir una de les titulacions oficials següents:


 • Grau de Biologia

 • Grau de Biologia Ambiental

 • Grau de Ciències Ambientals

 • Grau de Ciències del Mar

 • Grau de Geologia

 • Grau de Química

 • Llicenciatura de Biologia

 • Llicenciatura de Farmàcia

 • Llicenciatura de Ciències Ambientals

 • Llicenciatura de Ciències del Mar

 • Llicenciatura de Geologia

 • Enginyeria Agrònoma

 • Enginyeria Forestal

 • Enginyeria Química


Preinscripció

Calendari

De l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris


Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 12
Optatius 33
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ecologia
Adaptació i Extinció a l'Antropocè Optativa 2n semestre 3
Avenços en Ecologia de Poblacions i Comunitats Optativa 1r semestre 6
Biodiversitat i Funció en Ecosistemes Lacustres: Aplicacions i Gestió Optativa 2n semestre 3
Biogeoquímica Optativa 1r semestre 6
Biotecnologia Ambiental: Bioremediació Optativa 1r semestre 3
Diagnosi i Restauració de la Qualitat Ambiental dels Recursos Hídrics Optativa 2n semestre 6
Ecologia de les Interaccions en el Medi Marí Optativa 1r semestre 3
Ecologia i Gestió Forestal Optativa 2n semestre 6
Economia i Gestió Ambiental Obligatòria 1r semestre 3
Ecotoxicologia en Sistemes Aquàtics Optativa 2n semestre 3
Efectes del Canvi Global sobre els Arbres i els Boscos Optativa 2n semestre 3
Estructures i Processos Ecològics en el Mar Optativa 2n semestre 3
Gestió i Restauració de Sòls Contaminats Optativa 2n semestre 3
Gestió i Restauració Fluvial Optativa 2n semestre 6
Incendis i Restauració Forestal Optativa 2n semestre 6
Introducció als SIGS Aplicats als Temes Mediambientals Optativa 2n semestre 3
Regeneració de Dunes i Platges Optativa 2n semestre 3
Restauració de Talussos i Pedreres Optativa 2n semestre 3
Restauració i Creació de Zones Humides Optativa 2n semestre 3
Seminaris sobre el Canvi Global Optativa 2n semestre 3
Sistemes Dinàmics en Ecologia Optativa 1r semestre 3
Tècniques Estadístiques d'Anàlisi de Dades Obligatòria 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 15
Vulnerabilitat dels Ecosistemes Obligatòria 1r semestre 3
Especialitat: Gestió i Restauració del Medi Natural
Adaptació i Extinció a l'Antropocè Optativa 2n semestre 3
Anàlisi de la Vegetació i Ecologia del Paisatge Optativa 1r semestre 6
Biodiversitat i Funció en Ecosistemes Lacustres: Aplicacions i Gestió Optativa 2n semestre 3
Biotecnologia Ambiental: Bioremediació Optativa 1r semestre 3
Descripció, Avaluació i Diagnosi dels Ecosistemes Optativa 2n semestre 6
Diagnosi i Restauració de la Qualitat Ambiental dels Recursos Hídrics Optativa 2n semestre 6
Ecologia de les Interaccions en el Medi Marí Optativa 1r semestre 3
Ecologia i Gestió Forestal Optativa 2n semestre 6
Economia i Gestió Ambiental Obligatòria 1r semestre 3
Ecotoxicologia en Sistemes Aquàtics Optativa 2n semestre 3
Efectes del Canvi Global sobre els Arbres i els Boscos Optativa 2n semestre 3
Estructures i Processos Ecològics en el Mar Optativa 2n semestre 3
Gestió i Restauració de Sòls Contaminats Optativa 2n semestre 3
Gestió i Restauració Fluvial Optativa 2n semestre 6
Incendis i Restauració Forestal Optativa 2n semestre 6
Introducció als SIGS Aplicats als Temes Mediambientals Optativa 2n semestre 3
Legislació Ambiental i Gestió del Territori Optativa 1r semestre 3
Regeneració de Dunes i Platges Optativa 2n semestre 3
Restauració de Talussos i Pedreres Optativa 2n semestre 3
Restauració i Creació de Zones Humides Optativa 2n semestre 3
Seminaris sobre el Canvi Global Optativa 2n semestre 3
Tècniques Estadístiques d'Anàlisi de Dades Obligatòria 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 15
Vulnerabilitat dels Ecosistemes Obligatòria 1r semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els estudiants amb el màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural estan preparats per:

 • Desenvolupar la seva activitat professional en consultories ambientals i enginyeries civils especialitzades a redactar plans de gestió i elaborar o executar projectes de restauració ambiental.

 • Centrar la seva activitat professional en departaments de l'administració pública amb responsabilitats de gestió i conservació d'espais naturals, i fent el seguiment de treballs de restauració.

 • Treballar com a tècnics especialitzats en l'àmbit del medi ambient en administracions locals i comarcals.


 • Esdevenir professionals autònoms que siguin experts en assessoria ambiental, en desenvolupar estudis de diagnosi ambiental i redactar projectes de gestió i de restauració d'espais naturals.
 • Optar a fer una tesis doctoral i acabar fent una carrera docent i investigadora dins l'àmbit de la ecologia i de la biologia ambiental.
 • Desenvolupar activitat acadèmica i de recerca en universitats i centres de recerca sobre ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes. • Incorporar-se com a tècnics especialitzats en el camp de la recerca, treballant amb equips multidisciplinaris, d'entitats tant públiques com privades que desenvolupin noves estratègies de planificació i gestió ambiental, o bé que estiguin investigant nous instruments per fer front a la degradació ambiental.

 • Incorporar-se com a tècnics especialitzats en el camp de la recerca, treballant amb equips multidisciplinaris, tant sigui d'entitats tant públiques ocom privades, que desenvolupin noves estratègies de planificació i gestió ambiental, o bé que estiguin investigant nous instruments per poder fer front a la degradació ambiental.

 • Ser divulgadors d'activitat científica i professional en temes d'ecologia, restauració i gestió d'espais naturals.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
Punt d'informació: 934 021 086
Coordinació: FRANCESC DE P. SABATER COMAS