Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places40
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaespanyol (100 %)
Preu orientatiu per crèdit46,11 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021.
CoordinacióCAROLINA FIGUERAS SOLANILLA
Adreça electrònicaforment@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals és proporcionar coneixements gramaticals, sobre elaboració de materials, relacionats amb el desenvolupament i la recerca de recursos, de tipus cultural associats a l'espanyol com a llengua estrangera, vinculats amb els llenguatges i àmbits d'especialitat, etc. La visió professionalitzadora del màster permet que els estudiants que el cursin puguin desenvolupar la seva tasca en contextos laborals vinculats a l'espanyol com a llengua estrangera. Així mateix, aquests estudis doten l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics necessaris perquè, si ho prefereix, abordi amb rigor estudis de doctorat relacionats amb l'objecte d'estudi del màster.

La rellevància científica del màster rau en la transversalitat, ja que abasta la complexitat de l'estudi de l'espanyol com a llengua històrica. No es tracta, doncs, de dur a terme una descripció centrada exclusivament en la llengua entesa com a sistema fonològic, morfològic, sintàctic i lexicosemàntic, sinó que es dona cabuda a tots els aspectes pragmàtics i discursius que tenen un paper rellevant en el comportament de l'espanyol en diverses situacions comunicatives. A més, es tenen en compte tots els contextos d'ús de l'espanyol, des dels àmbits més col.loquials i conversacionals fins als lligats als llenguatges d'especialitat.

Competències

Resum de les competències generals

 • Avaluar la qualitat lingüística i comunicativa de textos produïts en espanyol, i interpretar-ne l'orientació ideològica i la intencionalitat comunicativa.

 • Desenvolupar habilitats de treball autònom, així com capacitats d'emprenedoria per aconseguir la immersió en la vida professional o acadèmica.


Resum de les competències específiques

 • Valorar la complexitat conceptual dels termes espanyol i llengua estrangera, i posar-la en relació amb els aprenents, qui són i com són (edats, circumstàncies personals, socials i culturals; necessitats, capacitats, expectatives i creences), per adequar la docència o l'ús especialitzat de la llengua espanyola a les necessitats de l'aula o dels destinataris.

 • Adquirir coneixements lingüístics profunds (descriptius i explicatius), pragmàtics i culturals sobre l'ús de la llengua espanyola en context, per planificar una docència sobre la llengua espanyola i en llengua espanyola en els àmbits de l'espanyol com a llengua estrangera i l'espanyol per a finalitats específiques.

 • Adquirir els coneixements específics i especialitzats sobre la variació lingüística i cultural existent en el món hispànic, de manera que l'estudiant assoleixi una àmplia competència en l'ús de l'espanyol.

 • Adquirir les estratègies necessàries per dissenyar materials destinats a la pràctica gramatical, pragmàtica i cultural.


Veure llistat complet de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els candidats idonis per cursar el màster són els llicenciats i graduats en Filologia Hispànica. A més, pot ser interessant per als estudiants 'espanyols o estrangers' d'altres filologies, lingüística, humanitats, ciències socials, psicologia o pedagogia.

Els nostres estudis són atractius per als llicenciats de qualsevol especialitat interessats per l'estudi de la llengua espanyola, pel coneixement de l'estructura lingüística i pel domini dels diferents contextos d'ús interpersonal i social. Així mateix, podria ser destinatari del màster qualsevol estudiant conscient de la importància del domini expert de l'espanyol com a habilitat rellevant.

En conseqüència, la Comissió Acadèmica del màster estudia cadascuna de les peticions i pot acceptar estudiants de procedències diferents a la idònia que presentin un interès especial i puguin acreditar experiència professional en un camp afí o haver fet activitats formatives de rellevància acreditada relacionades amb l'espanyol com a llengua estrangera.

És recomanable, a més, que els candidats disposin d'un nivell avançat de coneixement d'anglès (nivell B2) i és aconsellable que dominin alguna altra llengua estrangera.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els estudis d'accés al màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals són els següents:

 • Llicenciatura i grau de Filologia Hispànica.
 • Llicenciatures i graus de Lingüística, Filologia Romànica, Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes, Estudis Àrabs i Arameus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana o Filologia Clàssica.
 • Llicenciatures i graus d'Humanitats i de disciplines relacionades amb les ciències socials.
 • Altres titulacions, de títols diferents a les esmentades, que comparteixin objectius i competències.


El perfil idoni per cursar el màster és el de llicenciat o graduat en Filologia Hispànica. El màster permet, no obstant això, l'accés d'estudiants d'altres titulacions, ja que l'objectiu final és formar professionals competents en la llengua espanyola que apliquin els coneixements a diferents àmbits professionals.

La Comissió Acadèmica estableix un procés d'anivellament i homogeneïtzació dels estudis previs mitjançant la superació de complements formatius obligatori per a tots els estudiants que no procedeixin d'estudis filològics. Aquests complements formatius consisteixen en l'assignatura Conceptes Fonamentals de Lingüística Hispànica (de sis crèdits), que s'ha de cursar durant el primer semestre del màster.

S'estableix com a criteri d'admissió que els alumnes de procedència estrangera tinguin un nivell de domini avançat de la llengua espanyol (nivell C1-C2).

Preinscripció

Calendari

 • Del 2 de març al 15 de setembre de 2020.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del màster té en compte els criteris següents, segons la ponderació que s'indica:

 • Llicenciatura o grau de Filologia Hispànica (40 %).
 • Llicenciatura o grau de Lingüística, Filologia Romànica, Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes, Estudis Àrabs i Arameus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana o Filologia Clàssica (35 %).
 • Llicenciatura o grau d'Humanitats i de disciplines relacionades amb les ciències socials (30 %).
 • Per als alumnes d'origen estranger, domini de la llengua espanyola (nivell C1-C2) (20 %).
 • Avaluació de l'expedient acadèmic i del currículum del candidat (20 %).
 • Coneixement d'idiomes. Es considera imprescindible el domini de l'anglès (nivell B2); es valora també el coneixement tant d'altres idiomes que tradicionalment s'han estudiat al nostre país, com ara el francès, l'italià o l'alemany (nivell B1), com d'altres llengües, per exemple el xinès o el rus (nivell A2), pròpies de diferents llocs del món en què l'interès per l'estudi de l'espanyol ha augmentat considerablement (10 %).
 • Altra formació, interessos personals i motivació per cursar el programa (5 %).
 • Entrevista personal amb el candidat en cas que la Comissió de Coordinació ho consideri necessari (5 %).

Procediment de resolució

La Comissió Acadèmica del màster durà a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.

El termini per presentar les sol·licituds per Internet s'obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar la documentació rebuda i les sol·licituds, que resol cap al 15 de cada mes.

Els candidats acceptats al màster reben una notificació mitjançant el correu electrònic i també una carta expedida per la Secretaria de la Facultat de Filologia.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 42
Optatius 18
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 18
TOTAL 90

Relació d''assignatures

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

La finalitat del màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals és la preparació per al mercat laboral d'especialistes altament qualificats. Per això, el pla docent del màster inclou la realització de pràctiques externes, les quals aproximen l'estudiant a l'exercici de la professió, en empreses o institucions directament relacionades amb el món de l'espanyol com a llengua estrangera i amb les quals la Universitat de Barcelona té signats convenis de col.laboració.

Les principals sortides professionals del màster són:
- Professor d'espanyol com a llengua estrangera.
- Dissenyador i editor de materials didàctics relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera.
- Gestor en centres de consultoria lingüística.
- Consultor lingüístic.
- Especialista en l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'ensenyament de l'espanyol.

El màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals ha estat definit, a més, com la via d'accés idònia per a la línia d'especialització Varietats de l'Espanyol en Àmbits Professionals i com a Llengua Estrangera del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: forment@ub.edu