Objectius i competències

El màster en Direcció Estratègica de Seguretat ofereix una formació de professionals amb habilitats de lideratge i de comunicació, ètica de la responsabilitat, organització de sistemes i planificació estratègica. 
El màster ofereix capacitació per a la direcció de seguretat en una organització complexa. La seguretat constitueix una de les qüestions socials i polítiques de més transcendència de les darreres dècades. que una demanda cada cop més gran de professionalització i de coneixement, que es tradueix en requeriments de formació i de recerca.

Des del punt de vista acadèmic, les necessitats de formació actuals transcendeixen els àmbits de la perícia professional i es dirigeixen a nivells superiors, de perfil clarament universitari. Cal una formació que permeti tancar uns cicles de coneixement relacionats amb àmbits com la direcció estratègica de polítiques, d’organitzacions i de recursos en els camps de la seguretat. Així, partint d’un tronc comú focalitzat en el lideratge i en el disseny d’estratègies s’ofereixen tres mencions professionals diferenciades: Seguretat Pública, Protecció Civil i Emergències i Seguretat Corporativa.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència50% català - 50 % espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióRAFAEL CESAREO MARTINEZ MARTINEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Emergències i Protecció Civil
 • Itinerari Lliure
 • Seguretat Corporativa
 • Seguretat Pública

Objectius i competències

Objectius

 • Formar-se com a líders (directius) capaços de fer una planificació estratègica en àmbits de seguretat, pública o privada, que integri la intel·ligència com a informació processada.
 • Adquirir els coneixements, habilitats i actituds que permetin identificar la pluralitat de dimensions i perspectives que presenten els problemes vinculats a la seguretat i els seus impactes en els drets, l'economia i el desenvolupament.
 • Assolir la capacitar per coordinar grans volums de recursos humans i materials conjugant la pluralitat d'actors i institucions que estan implicats amb qüestions de seguretat.
 • Adquirir estratègies i mecanismes per al lideratge d'escenaris complexos en els quals entrin en joc diversitat d'institucions i corporacions, sabent comunicar què es fa, per què i per a què.
 • Desenvolupar la capacitat de presa de decisions; com també saber distingir les diferents fases d'actuació: des de la prospectiva sobre una amenaça fins a l'avaluació de l'actuació.

Competències

Competències bàsiques

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònom.

 

Competències generals

 • Capacitat per redactar informes i dictàmens sobre problemàtiques de seguretat.
 • Capacitat per organitzar i planificar les activitats acadèmiques i d'aplicació pràctica.
 • Compromís ètic en la gestió de la seguretat i les emergències.
 • Capacitat per identificar els biaixos, estereotips i rols de gènere en les problemàtiques de seguretat, així com la discriminació per raó de gènere.
 • Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat

 

Competències específiques

 • Capacitat per identificar les amenaces de seguretat i preparar les respostes en diferents contextos i situacions.
 • Capacitat per identificar les problemàtiques i els riscos que poden derivar en la responsabilitat jurídica i social de les organitzacions, i valorar la probabilitat i magnitud de l'impacte.
 • Comprensió holística de les problemàtiques de seguretat: identificar les diferents dimensions per diagnosticar i, si escau, plantejar resolucions.
 • Capacitat per planificar escenaris que impliquen la col·laboració i actuació de diferents actors.
 • Capacitat per descriure i aplicar els protocols per a la presa de decisions en els processos estratègics de les organitzacions de seguretat.
 • Capacitat per saber transmetre de manera efectiva els problemes i solucions relatius a la seguretat.
 • Capacitat per distingir les eines i estratègies adequades a fi de promoure el desenvolupament personal i grupal dels integrants de l'organització.
 • Capacitat per relacionar la informació i el coneixement a fi d'elaborar polítiques i plans d'acció de les organitzacions de seguretat.
 • Capacitat per redactar i avaluar plans de seguretat i emergències amb procediments metodològics i normatius.
 • Capacitat per relacionar diferents situacions d'emergència amb la gestió consegüent del retorn a la normalitat.
 • Capacitat per valorar les problemàtiques que genera la nova arquitectura de la xarxa i els límits dels drets fonamentals.
 • Capacitat per reconèixer les inseguretats que pot provocar la globalització de l'economia i el rol regulador de les institucions de govern.
 • Capacitat per dissenyar projectes de recerca i per aplicar metodologies científiques en l'àmbit de la seguretat.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster està pensat per a estudiants que tinguin interès, des de molt diverses facetes, per la seguretat. Per això, sembla obvi que el públic natural siguin els graduats en seguretat, que poden trobar en aquest títol el descobriment del lideratge i la planificació estratègica, així com un reforçament metodològic i continguts més avançats quant a les diferents seguretats tractades en els esments. Aquest, però, no és l'únic públic potencial. Per la transversalitat de la temàtica és un màster especialment idoni per a estudiants de qualsevol àmbit de les ciències socials: titulats superiors en dret, gestió i administració pública, criminologia, sociologia, antropologia, administració i direcció empreses, ciència política i de l'administració, psicologia social. Igualment, es tracta d'uns estudis que han de resultar interessants per a professionals de l'àmbit de la seguretat que estiguin assumint o vulguin assumir responsabilitats directives o de comandament en les seves organitzacions, o que en vulguin aprofundir el coneixement.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
La Comissió de Coordinació del màster com a comitè d'admissions pot, amb caràcter excepcional, valorar l'accés d'estudiants amb una titulació que permeti l'accés a un màster oficial universitari però sense contingut de l'àmbit de les ciències socials o jurídiques ni d'ensenyaments tècnics vinculats a emergències (com ara enginyeries i altres ensenyaments esmentats més amunt), i que acreditin una trajectòria professional de tres anys en algun dels cossos professionals dedicats completament a la seguretat (bombers; policies locals, autonòmics o estatals; protecció civil; agents rurals; sales de control d'emergències, i militars).

Així mateix, hi poden accedir els estudiants amb títols equivalents obtinguts en sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat de l'homologació, després que la universitat hagi comprovat que el nivell de formació és equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'estudiant, ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Segon període: de l'1 al 30 de juliol de 2024.
Tercer període: del 2 al 6 de setembre (si hi ha places vacants).

Resolucions
9 d'abril (sol·licituds presentades de l'1 de febrer al 27 de març)
17 de juliol (sol·licituds presentades del 28 de març al 30 de juny)
10 de setembre (sol·licituds presentades de l'1 de juliol fins al 6 de setembre)

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 

Documentació

Criteris de selecció

El procés selectiu es fa a partir dels criteris següents:

 1. Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la trajectòria acadèmica i professional (10 punts).
  Es valoren favorablement els aspectes següents:
  • expedient acadèmic (5 punts)
  • trajectòria professional relacionada amb el contingut del màster (3 punts)
  • formació complementària vinculada a la temàtica del màster (2 punts)
 2. Carta de motivació. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un escrit que expliqui els motius pels quals es vol accedir al màster (3 punts).
 3. Nivell B2 o equivalent d'anglès (1 punt).

 

Els membres de l'òrgan d'admissió del màster podran mantenir una entrevista amb els sol·licitants per completar la seva valoració sobre la idoneïtat dels candidats per ser acceptats al programa.

Procediment de resolució

Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 39
Optatius 12
Pràctiques externes 3
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Emergències i Protecció Civil
Actors i Polítiques de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual Obligatòria 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Comunicació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades Obligatòria 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Emergències Globals Sanitàries Optativa 2n semestre 3
Emergències Mediambientals Optativa 2n semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat Obligatòria 1r semestre 3
Habilitats del Lideratge Obligatòria 1r semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives Obligatòria 1r semestre 3
Models de Direcció Obligatòria 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Planificació Urbanística i Risc Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis Obligatòria 1r semestre 3
Riscos Psicosocials i Emergències Optativa 2n semestre 3
Riscos Tecnològics Industrials i NBQR Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
6
Especialitat: Itinerari Lliure
Actors i Polítiques de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Anàlisi de Casos Policials Optativa 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual Obligatòria 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Comunicació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades Obligatòria 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Dret i Intel·ligència Artificial Optativa 2n semestre 3
Emergències Globals Sanitàries Optativa 2n semestre 3
Emergències Mediambientals Optativa 2n semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat Obligatòria 1r semestre 3
Globalització i Economies en Crisi Optativa 2n semestre 3
Habilitats del Lideratge Obligatòria 1r semestre 3
Intel·ligència de Dades (Big Data) i Ciberseguretat Optativa 2n semestre 3
Intel·ligència Optativa 2n semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives Obligatòria 1r semestre 3
Models de Direcció Obligatòria 2n semestre 3
Nous Desafiaments a la Seguretat Pública Optativa 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Planificació Urbanística i Risc Optativa 2n semestre 3
Plans de Seguretat i d'Emergències Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis Obligatòria 1r semestre 3
Resolució de Conflictes Optativa 2n semestre 3
Riscos Psicosocials i Emergències Optativa 2n semestre 3
Riscos Tecnològics Industrials i NBQR Optativa 1r semestre 3
Sistemes de Compliment Ètic i Normatiu (Compliance) Optativa 2n semestre 3
Transformació Digital Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
6
Especialitat: Seguretat Corporativa
Actors i Polítiques de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual Obligatòria 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Comunicació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades Obligatòria 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Dret i Intel·ligència Artificial Optativa 2n semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat Obligatòria 1r semestre 3
Globalització i Economies en Crisi Optativa 2n semestre 3
Habilitats del Lideratge Obligatòria 1r semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives Obligatòria 1r semestre 3
Models de Direcció Obligatòria 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis Obligatòria 1r semestre 3
Resolució de Conflictes Optativa 2n semestre 3
Sistemes de Compliment Ètic i Normatiu (Compliance) Optativa 2n semestre 3
Transformació Digital Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
6
Especialitat: Seguretat Pública
Actors i Polítiques de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Anàlisi de Casos Policials Optativa 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual Obligatòria 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Comunicació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades Obligatòria 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica Obligatòria 1r semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat Obligatòria 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat Obligatòria 1r semestre 3
Habilitats del Lideratge Obligatòria 1r semestre 3
Intel·ligència de Dades (Big Data) i Ciberseguretat Optativa 2n semestre 3
Intel·ligència Optativa 2n semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives Obligatòria 1r semestre 3
Models de Direcció Obligatòria 2n semestre 3
Nous Desafiaments a la Seguretat Pública Optativa 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat Obligatòria 1r semestre 3
Plans de Seguretat i d'Emergències Optativa 2n semestre 3
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis Obligatòria 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster en Direcció Estratègica de Seguretat
Introducció al Dret Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde 3 crèdits (75 hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques del màster en Direcció Estratègica de Seguretat és el en Joan Miquel Capell Manzanares.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster potencia i ofereix una formació en tres grans àmbits (lideratge, planificació estratègica i seguretat; principalment policial, però també econòmica, internacional, mèdica, psicològica, química o informàtica). Aquest és l'element diferenciador d'aquest màster i el que facilitarà l'accés al món laboral.

Volem ser una escola de lideratge i de capacitació en planificació estratègica. A partir d'aquí es pot accedir a la direcció estratègica en qualsevol àmbit (educació, sanitat, transport, etc.). No obstant això, com el seu nom indica, aquest màster centra els continguts en la seguretat; per tant, faculta per accedir a qualsevol lloc directiu que impliqui gestió estratègica i holística de la seguretat, tant en l'àmbit públic (policial o del sector emergències o protecció civil), com en el privat. Les empreses no sols necessiten protegir els seus edificis i treballadors. També necessiten algú que sàpiga assegurar el negoci i calibrar els forats de seguretat que, en molt diferents àmbits, es poden generar (cada vegada amb més intensitat al ciberespai) i avisar perquè s'activin els pegats o les transformacions necessàries en la corporació.

El màster no és professionalitzador perquè la professió per a la qual formem encara no està definida, però aquesta necessitat existeix. Actualment no hi ha cap professió concreta per a la qual habiliti aquest màster o sigui legalment imprescindible. D'altra banda, és un fet que s'esdevé amb molts màsters. Sol ser bastant habitual que cada generació ignori quins seran les professions del futur, però el que sí que ja percebem és quines són les eines que seran necessàries en l'àmbit de l'alta direcció relacionada amb la seguretat.

Policies, bombers, agents rurals, protecció civil, ajuntaments, diputacions i tot tipus de corporacions ja són conscients que necessiten aquest tipus d'especialista que ningú està formant. Aquest màster facilita els coneixements i eines per accedir a aquest camp laboral cada vegada més necessari.

 • Direcció estratègica de polítiques, estructures, organitzacions i recursos (humans i materials) en camps vinculats amb la seguretat.
 • Direcció de sectors de seguretat en corporacions públiques o privades.
 • Coordinació i direcció gabinets de crisis o d'emergències.
 • Responsabilitat directiva en cossos policials o d'emergències.
 • Recerca i docència.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinador: RAFAEL CESAREO MARTINEZ MARTINEZ

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.